Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilyturvakeskus (STUK) perii turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan toiminnanharjoittajalta sekä suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvan haltijalta vuotuisen valvontamaksun syksyllä 2020. Valvontamaksu perustuu säteilylain (859/2018) 189 §:ään.

Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta säteilylain vavontamaksuliitteessä kuvatulla tavalla. Maksu peritään STUKin rekisterissä tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2020 olleiden tietojen perusteella.

Jos valvontamaksua ei voida määrittää säteilylain valvontamaksuliitteen mukaisesti, toimintakohtainen perusmaksu ja säteilylähdekohtainen lisämaksu peritään maksuluokan A mukaisesti.

Vaikka toiminnanharjoittaja ei käyttäisi hallussaan olevia säteilylähteitä tai toiminnanharjoittajalla ei olisi enää hallussaan säteilylähteitä, peritään yllä esitetty valvontamaksu koskien vuotta 2020, jollei säteilyn käytön lopettamisesta tai säteilylähteiden poistosta ole kirjallisesti ilmoitettu STUKiin ennen vuotta 2020. Valvontamaksua ei peritä, jos toiminnanharjoittaja on ilmoittanut ennen vuotta 2020 STUKille säteilylähteiden poistosta, toiminnan päättyneeksi tai jos STUK on ennen vuotta 2020 muuten todennut toiminnan päättyneen.

Omaan turvallisuuslupaan liittyvän vuotuisen valvontamaksun voi halutessaan laskea laskureilla:

Turvallisuuslupaa koskevat tiedot voi tarvittaessa tarkistaa STUKista. Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse:

  • teollisuus (at) stuk.fi (teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen, kaupan ja kuljetuksen valvontamaksuja koskevat kysymykset)
  • terveydenhuoltortg (at) stuk.fi, terveydenhuolto (at) stuk.fi tai hammasrtg (at) stuk.fi (terveydenhuollon ja eläinlääkinnän valvontamaksuja koskevat kysymykset)
  • annosrekisteri (at) stuk.fi
    (ilmailun valvontamaksuja koskevat kysymykset)

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain nojalla. Turvallisuuslupiin liittyvät maksut jakaantuvat asiakaslähtöisistä suoritteista perittäviin maksuihin (esimerkiksi turvallisuusluvat ja niiden muutokset sekä em. suoritteisiin liittyvät tarkastukset) sekä veroluontoisiin valvontamaksuihin. Osa suoritteista on maksuttomia.

Maksulliset suoritteet

Maksullisista suoritteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1259/2018). Maksut ovat pääosin kiinteitä ja niissä on otettu huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset kokonaiskustannukset. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu.

Sosiaali- terveysministeriön Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaiset maksut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Turvallisuuslupaa, säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa, annosmittauspalvelua ja suuritehoista laserlaitetta koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

1.Turvallisuusluvat

 

Taulukko 1.1
Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä (koskee sädehoitolaitteella annettavaa sädehoitoa vain taulukossa 1.3 säädetyn mukaisesti)
Suorite Maksu (€) Huomautus
Uusi lupa - luokka 3 tai E 600  
Uusi lupa - luokka 2 900  
Uusi lupa - luokka 1 1400  
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta, jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle. 200 Enintään viisi laitetta. Tätä useammat laitteet 150 € / tunti.
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluvat lupamuutokset sekä muutokset, joissa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E. 200  
Luokkaa 2 koskevat lupamuutokset 600  
Luokkaa 1 koskevat lupamuutokset 900  
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen 200  
 
Taulukko 1.2
Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista (ei koske sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastusta)
Toiminnan luokka Maksu (€)
3 600
2 800
1 1500
 
Taulukko 1.3
Maksut sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Uusi sädehoidon turvallisuuslupa 6400  
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 8000 Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa sekä fotoni- että elektronisäteilyä, tai neutronihoitolaite
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 5000 Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa joko fotoni- tai elektronisäteilyä
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 3000 Yksienerginen sädehoito-, jälkilataus- tai röntgenhoitolaite
Lupamuutos – sädehoitolaitteen lisäys lupaan 1300  
Muu lupamuutos tai muutosilmoituksen käsittely Taulukon 1.1 mukaisesti  

2. Työntekijöiden annosrekisteri

 
Taulukko 2.1
Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti 5 Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti 16  
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja 59  
Työntekijän annosraportti 49  

3. Annosmittauspalvelu

 

Taulukko 3.1
Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntä 150 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus 1500 €  
Annosmittauspalvelun sokkotesti 150 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen

4. Pätevyyden toteaminen, hyväksymiset ja lausunnot

 
Taulukko 4.1 Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta
Suorite Maksu (€) Huomautus
Säteilymittausten hyväksyntä 600  
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä 600  
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta 600  
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen. Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla. 350  

5. Suuritehoiset laserlaitteet

 
Taulukko 5.1
Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Lupa 150  
Luvan muutos 150  
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus 350  
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus 550 Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle.

 

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

 
Taulukko 6.1
Muut suoritteet
Suorite Maksu Huomautus
Muu päätös, lausunto tai suorite 150 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen

 

Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan

  • yhteystietojen muuttamisesta;
  • säteilylähteen poistamisesta käytöstä;
  • säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Näihin suoritteisiin liittyvät tarkastukset ovat kuitenkin maksullisia taulukon 1.2 mukaisesti.

Säteilylain 26 § mukaisen turvallisuusarvion hyväksyminen siirtymäkaudella  ennen 15.6.2020 on maksuton.

Säteilylain 202 §:ssä säädetään lisäksi eräiden suoritteiden maksuttomuudesta siirtymäkaudella.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300