Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilyturvakeskus perii turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan toiminnanharjoittajalta sekä suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvan haltijalta vuotuisen valvontamaksun. Valvontamaksu perustuu säteilylain (859/2018) 189 §:ään.

Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta säteilylain valvontamaksuliitteessä kuvatulla tavalla. Maksu peritään Säteilyturvakeskuksen rekisterissä tammikuun ensimmäisenä päivänä olleiden tietojen perusteella.

Jos valvontamaksua ei voida määrittää säteilylain valvontamaksuliitteen mukaisesti, toimintakohtainen perusmaksu ja säteilylähdekohtainen lisämaksu peritään maksuluokan A mukaisesti.

Vaikka toiminnanharjoittaja ei käyttäisi hallussaan olevia säteilylähteitä tai toiminnanharjoittajalla ei olisi enää hallussaan säteilylähteitä, peritään yllä esitetty valvontamaksu, jollei säteilyn käytön lopettamisesta tai säteilylähteiden poistosta ole kirjallisesti ilmoitettu STUKiin ennen tammikuun ensimmäistä päivää. Valvontamaksua ei peritä, jos toiminnanharjoittaja on ilmoittanut ennen tammikuun ensimmäistä päivää STUKille säteilylähteiden poistosta, toiminnan päättyneeksi tai jos STUK on ennen tammikuun ensimmäistä päivää muuten todennut toiminnan päättyneen.

Omaan turvallisuuslupaan liittyvän vuotuisen valvontamaksun voi halutessaan laskea laskureilla:
 

Turvallisuuslupaa koskevat tiedot voi tarvittaessa tarkistaa STUKista. Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse:

  • teollisuus (at) stuk.fi (teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen, kaupan ja kuljetuksen valvontamaksuja koskevat kysymykset)
  • terveydenhuolto (at) stuk.fi tai hammasrtg (at) stuk.fi (terveydenhuollon ja eläinlääkinnän valvontamaksuja koskevat kysymykset)
  • annosrekisteri (at) stuk.fi
    (ilmailun valvontamaksuja koskevat kysymykset)

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain nojalla. Turvallisuuslupiin liittyvät maksut jakaantuvat asiakaslähtöisistä suoritteista perittäviin maksuihin (esimerkiksi turvallisuusluvat ja niiden muutokset sekä em. suoritteisiin liittyvät tarkastukset) sekä veroluontoisiin valvontamaksuihin. Osa suoritteista on maksuttomia.

Maksulliset suoritteet

Maksullisista suoritteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1277/2022). Maksut ovat pääosin kiinteitä ja niissä on otettu huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset kokonaiskustannukset. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. 

Säteilyturvakeskuksella on mahdollisuus periä tuntiperusteinen lisämaksu (160€/h), jos asian käsittelyyn menee tavallista enemmän aikaa. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi usean laitteen lisääminen lupaan kerralla tai muuten työllistävä hakemus.

Sosiaali- terveysministeriön Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaiset maksut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Turvallisuuslupaa, säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa, annosmittauspalvelua ja suuritehoista laserlaitetta koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

Jos toiminta ionisoimattoman säteilyn käytössä ei täytä säteilylain vaatimuksia, Säteilyturvakeskus voi velvoittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset.

1.Turvallisuusluvat

Taulukko 1.1 Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä.
Suorite Perusmaksu,€ Lisämaksu, €/h
Uusi lupa - luokka 3 tai E 735 160
Uusi lupa - luokka 2 1055 160
Uusi lupa - luokka 1 1495 160
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta, jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle 260 160
Uusi lupa – luonnonsäteilylle altistava toiminta 2760 160
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluva lupamuutos sekä muutos, jossa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E 240 160
Luokkaa 2 koskeva lupamuutos 720 160
Luokkaa 1 koskeva lupamuutos 1040 160
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen 240 160
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen 240 160
Vapauttaminen turvallisuusluvasta 735 160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 3 tai E 240 160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 2 720 160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 1 1040 160

 

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) nojalla. Maksu käsiteltävänä olevassa lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Jos sama muutos koskee toiminnanharjoittajan eri lupia, peritään yhden luvan osalta edellä sanotun mukainen maksu ja 48 € jokaiselta seuraavalta muutoksen kohteena olevalta luvalta. 
 

Taulukko 1.2 Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista.  
Toiminnan luokka tai toiminta Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
3 810 160
2 1125 160
1 1765 160
Sädehoitolaitteen tarkastus 5265 160


Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu.

 

2. Työntekijöiden annosrekisteri

 
Taulukko 2.1 Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista.
Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h Huomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti 6 - Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti 32 - Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja 66 -  
Työntekijän annosraportti 53 -  

3. Annosmittauspalvelu

Taulukko 3.1 Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista.
Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h Huomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntää koskeva asia 160 €/h - Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus 1800  160  
Annosmittauspalvelun toimintakykytesti 160 €/h - Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.


Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

4. Hyväksynnät, lausunnot, kelpoisuuden toteaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen

 
Taulukko 4.1 Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
Säteilymittausten hyväksyntä 1150 160
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä 830 160
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta 830 160
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen 830 160
Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla 830 160

5. Suuritehoiset laserlaitteet

 
Taulukko 5.1 Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista.
Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h Huomautus
Lupa 515 160  
Luvan muutos 195 160  
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus 370 160  
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus 590 160 Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

 

Taulukko 6.1 Muut suoritteet.

Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h Huomautus
Radioaktiivisten aineiden siirtoa koskevan selvityksen käsittely 100 160 Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 4 artikla
Muu päätös, lausunto tai suorite 240 160  

Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan

  • yhteystietojen muuttamisesta;
  • säteilylähteen poistamisesta käytöstä;
  • säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Näihin suoritteisiin liittyvät tarkastukset ovat kuitenkin maksullisia taulukon 1.2 mukaisesti.

Laskut Suomi.fi

Jos olet ottanut käyttöösi Suomi.fi Viestit -palvelun, voit saada STUKilta laskut Suomi.fi-viestilaatikkoosi.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300