Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilyturvakeskus (STUK) perii turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan toiminnanharjoittajalta sekä suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvan haltijalta vuotuisen valvontamaksun. Valvontamaksu perustuu säteilylain (859/2018) 189 §:ään.

Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta säteilylain valvontamaksuliitteessä kuvatulla tavalla. Maksu peritään STUKin rekisterissä tammikuun ensimmäisenä päivänä olleiden tietojen perusteella.

Jos valvontamaksua ei voida määrittää säteilylain valvontamaksuliitteen mukaisesti, toimintakohtainen perusmaksu ja säteilylähdekohtainen lisämaksu peritään maksuluokan A mukaisesti.

Vaikka toiminnanharjoittaja ei käyttäisi hallussaan olevia säteilylähteitä tai toiminnanharjoittajalla ei olisi enää hallussaan säteilylähteitä, peritään yllä esitetty valvontamaksu, jollei säteilyn käytön lopettamisesta tai säteilylähteiden poistosta ole kirjallisesti ilmoitettu STUKiin ennen tammikuun ensimmäistä päivää. Valvontamaksua ei peritä, jos toiminnanharjoittaja on ilmoittanut ennen tammikuun ensimmäistä päivää STUKille säteilylähteiden poistosta, toiminnan päättyneeksi tai jos STUK on ennen tammikuun ensimmäistä päivää muuten todennut toiminnan päättyneen.

Omaan turvallisuuslupaan liittyvän vuotuisen valvontamaksun voi halutessaan laskea laskureilla:

Turvallisuuslupaa koskevat tiedot voi tarvittaessa tarkistaa STUKista. Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse:

  • teollisuus (at) stuk.fi (teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen, kaupan ja kuljetuksen valvontamaksuja koskevat kysymykset)
  • terveydenhuolto (at) stuk.fi tai hammasrtg (at) stuk.fi (terveydenhuollon ja eläinlääkinnän valvontamaksuja koskevat kysymykset)
  • annosrekisteri (at) stuk.fi
    (ilmailun valvontamaksuja koskevat kysymykset)

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain nojalla. Turvallisuuslupiin liittyvät maksut jakaantuvat asiakaslähtöisistä suoritteista perittäviin maksuihin (esimerkiksi turvallisuusluvat ja niiden muutokset sekä em. suoritteisiin liittyvät tarkastukset) sekä veroluontoisiin valvontamaksuihin. Osa suoritteista on maksuttomia.

Maksulliset suoritteet

Maksullisista suoritteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1167/2020). Maksut ovat pääosin kiinteitä ja niissä on otettu huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset kokonaiskustannukset. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu.

Sosiaali- terveysministeriön Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaiset maksut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Turvallisuuslupaa, säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa, annosmittauspalvelua ja suuritehoista laserlaitetta koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

Jos toiminta ionisoimattoman säteilyn käytössä ei täytä säteilylain vaatimuksia, Säteilyturvakeskus voi velvoittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset.

1.Turvallisuusluvat

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) nojalla. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu. Jos sama muutos koskee toiminnanharjoittajan eri lupia, peritään yhden luvan osalta edellä sanotun mukainen maksu ja 24 € jokaiselta seuraavalta muutoksen kohteena olevalta luvalta.

Taulukko 1.1
Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä (koskee sädehoitolaitteella annettavaa sädehoitoa vain taulukossa 1.3 säädetyn mukaisesti)
Suorite Maksu (€) Huomautus
Uusi lupa - luokka 3 tai E 625  
Uusi lupa - luokka 2 935  
Uusi lupa - luokka 1 1455  
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta, jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle. 210 Enintään viisi laitetta. Tätä useammat laitteet 155 € / tunti.
Uusi lupa – luonnonsäteilylle altistava kaivostoiminta 155 €/h  
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluvat lupamuutokset sekä muutokset, joissa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E. 210  
Luokkaa 2 koskevat lupamuutokset 625  
Luokkaa 1 koskevat lupamuutokset 935  
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen 210  
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen 210  
Vapauttaminen turvallisuusluvasta 155 €/h  
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 3 tai E 210  
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 2 625  
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 1 935  

 

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu.

Taulukko 1.2
Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista (ei koske sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastusta)
Toiminnan luokka tai toiminta Maksu (€)
3 625
2 830
1 1560
Luonnonsäteilylle altistava kaivostoiminta 155 €/h

 

 

 
Taulukko 1.3
Maksut sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Uusi sädehoidon turvallisuuslupa 6655  
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 8320 Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa sekä fotoni- että elektronisäteilyä, tai neutronihoitolaite
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 5200 Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa joko fotoni- tai elektronisäteilyä
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 3120 Yksienerginen sädehoito-, jälkilataus- tai röntgenhoitolaite
Lupamuutos – sädehoitolaitteen lisäys lupaan 1350  
Muu lupamuutos tai muutosilmoituksen käsittely Ylläolevan lupamuutostaulukon mukaisesti  

2. Työntekijöiden annosrekisteri

 
Taulukko 2.1
Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti 5 Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti 16 Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja 59  
Työntekijän annosraportti 49  

3. Annosmittauspalvelu

Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

Taulukko 3.1
Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntää koskeva asia 155 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus 1560 €  
Annosmittauspalvelun toimintakykytesti 155 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen

 

4. Hyväksynnät, lausunnot, kelpoisuuden toteaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen

 
Taulukko 4.1 Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta
Suorite Maksu (€) Huomautus
Säteilymittausten hyväksyntä 625  
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä 625  
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta 625  
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen. 625  
Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla. 625  

5. Suuritehoiset laserlaitteet

 
Taulukko 5.1
Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Lupa 470  
Luvan muutos 155  
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus 360  
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus 570 Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle.

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

 
Taulukko 6.1
Muut suoritteet
Suorite Maksu Huomautus
Radioaktiivisten aineiden siirtoa koskevan selvityksen käsittely 80 € Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 4 artikla
Muu päätös, lausunto tai suorite 155 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen

 

Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan

  • yhteystietojen muuttamisesta;
  • säteilylähteen poistamisesta käytöstä;
  • säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Näihin suoritteisiin liittyvät tarkastukset ovat kuitenkin maksullisia taulukon 1.2 mukaisesti.

Laskut Suomi.fi

Jos olet ottanut käyttöösi Suomi.fi Viestit -palvelun, voit saada STUKilta laskut Suomi.fi-viestilaatikkoosi.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300