Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Oikeutettu ja oikeuttamaton säteilyn käyttö

Säteilylain 24 §:ssä säädetään, että toiminnanharjoittajan on osoitettava uudentyyppinen turvallisuuslupaa edellyttävä säteilytoiminta oikeutetuksi. Aloitettava säteilyn käyttö on usein samantyyppistä kuin mitä Suomessa on jo aiemmin harjoitettu ja mikä on edelleen katsottu oikeutetuksi. Alla esitettyjen listojen tarkoitus on auttaa toiminnanharjoittajaksi aikovaa harkitsemaan oikeutusarvioinnin tarpeellisuutta uutta säteilyn käyttöä aloitettaessa.

Oikeutettujen ja ei-oikeutettujen toimintojen listoja päivitetään tehtyjen oikeutusarviointien perusteella.

Yleensä oikeutettu säteilyn käyttö

Seuraavassa esitetään yleensä oikeutetut säteilyn käyttötavat. ”Yleensä” tarkoittaa tässä sitä, ettei kyseiseen säteilyn käyttöön liity mitään tavanomaisesta poikkeavaa, esimerkiksi säteilyn käyttötarkoituksen, käytettävien säteilylähteiden, toiminnasta syntyvien radioaktiivisten jätteiden tai päästöjen, työtapojen tai säteilyturvallisuuteen ja turvajärjestelyihin liittyvien toimien osalta.

Jos säteilyn käyttö on ”yleensä oikeutettua”, ei toimintaa aloitettaessa ole tarpeen tarkastella erikseen toiminnan oikeutusta, ellei siihen liity jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Säteilyn käytön on kuitenkin täytettävä kaikki säteilylaissa säädetyt turvallisuusluvan myöntämisen edellytykset.

Yleensä oikeutettuja säteilyn käyttötapoja ovat:

 • Turvallisuusluvasta vapautettu säteilyn käyttö (säteilylain 49 §)
 • Säteilylähteiden (umpilähteet ja avolähteet ja niitä sisältävät laitteet sekä sähköisesti säteilyä tuottavat laitteet) käyttö
  • Käyttö tutkimuksessa, kun säteilyä ei kohdisteta ihmiseen
  • Käyttö säteilymittarien kalibroinnissa ja tarkastamisessa
  • Käyttö koulutuksessa opetus-, demonstraatio- ja harjoitusvälineenä
  • Kauppa, tuonti, vienti ja siirto
  • Asennus, huolto, korjaus ja valmistus
  • Kuljetus
 • Umpilähteiden ja sähköisesti säteilyä tuottavien laitteiden käyttö
  • Teollisuusprosessien ohjauksessa ja seurannassa
  • Raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden laadunvalvonnassa
  • Aineen ominaisuuksien analyyseissä
  • Teollisuuskuvauksessa ja sen kaltaisessa kuvauksessa, kun säteilyä ei kohdisteta ihmiseen
  • Tuotteiden säteilytyksessä, ei kuitenkaan elintarvikkeiden
 • Avolähteiden käyttö
  • Teollisuusprosessien merkkiainekokeissa, ei kuitenkaan vesijohtoverkoissa, joiden vettä käytetään talousvetenä
 • Radioaktiivisten jätteiden käsittely ja vaarattomaksi tekeminen1)
 • Sähköisesti säteilyä tuottavien säteilylaitteiden käyttö
  • Radioisotooppien valmistuksessa
  • Ioni-istutuksissa
  • Eläinlääketieteen kuvauksissa
  • Turvatarkastuksissa, kun säteilyä ei kohdisteta ihmiseen​​​​​​​

1) Säteilytoiminnan oikeutusarvioinnissa on otettava huomioon myös syntyvät jätteet ja niiden jätehuollossa aiheutuvat altistukset (Valtioneuvoston asetus 2 §:n 4 momentti). Kun säteilytoiminta on oikeutettua, myös kyseisestä toiminnasta syntyvän radioaktiivisen jätteen käsittely ja vaarattomaksi tekeminen on oikeutettua.

Yleensä oikeutettu henkilöön kohdistuva muu kuin lääketieteellinen altistus, jota aiheutuu terveydenhuollon laitteilla tehtävästä tutkimuksesta, on esitetty erikseen Kuvantamisessa henkilöön kohdistettu muu kuin lääketieteellinen altistus​​​​​​​ -sivulla.

Yleensä oikeutettu lääketieteellinen altistus täydennetään tähän myöhemmin. Säteilylain 113 §:n 3 momentissa säädetään, että lähetteen antavalla lääkärillä ja hammaslääkärillä on oltava käytössään tavanomaisia säteilylle altistavia tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja koskevat lähettämissuositukset ja tietoa tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutuvista säteilyannoksista.

Ei-oikeutetut säteilyn käytöt

Seuraavassa esitetyt ei-oikeutetut toiminnat perustuvat suoraan säteilylakiin (68 § Käyttökiellot) ja Säteilyturvakeskuksen yksittäisiin päätöksiin.

Ei-oikeutettuja säteilyn käyttötapoja ovat:

 • Radioaktiivisten aineiden1) tarkoituksellinen käyttö seuraavissa tuotteissa sekä tällaisten tuotteiden tuonti, vienti ja siirto (säteilylaki 68 §)
  • Elintarvikelaissa tarkoitetuissa elintarvikkeissa
  • Rehulaissa tarkoitetuissa rehuissa
  • Kosmeettisista valmisteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1223/2009 tarkoitetuissa kosmeettisissa valmisteissa
  • Koruissa ja muissa vastaavissa henkilökohtaisissa asusteissa
  • Lelujen turvallisuudesta annetussa laissa (1154/2011) tarkoitetuissa leluissa
  • Merkkiainekokeissa vesijohtoverkoissa, joiden vettä käytetään talousvetenä
 • Korkea-aktiivisen umpilähteen käyttö harkitsematta mahdollisuutta käyttää sen sijaan sähköisesti säteilyä tuottavaa laitetta tai muuta vaihtoehtoista tekniikkaa (säteilylaki 75 §:n 2 momentti ​​​​​​​

1) Sovelletaan myös toimintoihin, joissa radioaktiivisuuden lisääntyminen on peräisin kulutustavaran tai sen valmistuksessa käytetyn materiaalin aktivoinnista.

Lisäksi Säteilyturvakeskus on säteilylain (859/2018) 48 §:n 3 momentin 1 kohdan tai vuoden 1991 säteilylain nojalla jättänyt myöntämättä turvallisuusluvan seuraaviin säteilyn käyttöihin koska on katsonut, että ne eivät ole oikeutettuja:

Päätös nro ja pvm Toiminta
8163/L1/17, pvm. 18.5.2017 Palovaroittimista irrotettavien säteilylähteiden sijoittaminen osaksi taideteosta