Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Lomakkeet

Turvallisuusluvan hakeminen ja muuttaminen

Suosittelemme ensisijaisesti  käyttämään STUKin lomakepalvelun (formbox.fi) sähköisiä lomakkeita:

Lomakepalvelun tekniset vaatimukset:

Lomakepalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+).
Muut vaatimukset: käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet

Valtuutusten antaminen STUKin kanssa asiointiin

STUK on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Palvelun avulla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta STUKin sähköisessä lomakepalvelussa säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioissa.

Lisätietoa valtuutusten antamisesta

 

Turvallisuusluvan hakeminen sähköpostitse lähetettävällä lomakkeella

Jos turvallisuusluvan hakeminen STUKin lomakepalvelussa ei ole mahdollista, voi lupaa hakea myös alla olevilla lomakkeilla (.docx). Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi ja muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi. Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan liittyvät lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi.

Jos hakemusten lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää myös postitse osoitteeseen Säteilyturvakeskus, STO, PL 14, 00811 HELSINKI. Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Hakemuksen jättäminen

Turvallisuuslupahakemuksen allekirjoittajalla on oltava valtuudet hakemuksen jättämiseen toiminnanharjoittajan edustajana. STUK varmistaa aina valtuuden ennen asian ottamista käsittelyyn esimerkiksi kaupparekisteriotteesta, muusta asianomaisesta rekisteristä tai toiminnanharjoittajan antamasta valtakirjasta.

Hallintolain (434/2003) 12 § nojalla toiminnanharjoittajaa edustavan asiamiehen (esim. STV) on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä (toiminnanharjoittaja).

Turvallisuusluvan muutoshakemusten ja –ilmoitusten osalta asiat voidaan käsitellä lisäksi, mikäli asian panee vireille henkilö, jonka tehtäväksi kyseinen toimenpide on selvästi osoitettu STUKille toimitetussa säteilylain 29 §:n mukaisessa johtamisjärjestelmässä.

Säteilytoimintaan liittyvät yleiset lomakkeet

Turvallisuusarvion tekemisen tueksi ohjeita ja lomakkeita

Säteilytoimintaan ja käyttöpaikkaan liittyvät lomakkeet

Säteilylaitteeseen liittyvät lomakkeet

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukainen suostumus

Terveydenhuollon röntgenlaitteiden luovuttamisista ja maahantuonnista ilmoittaminen

Korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksesta ilmoittaminen

Korkea-aktiiviset umpilähteet:

Umpilähteiden siirto

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja koskevat vakioasiakirjat