Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Lomakkeet

Turvallisuusarvion toimittaminen STUKiin

Lomakkeet:

Ohje:

Säteilyturvallisuusasiantuntijana toimivien yhteystietoja

Turvallisuusarvio toimitetaan STUKin lomakepalvelun kautta (formbox.fi) tai sähköpostitse:

  • Säteilyn käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa: teollisuus(at)stuk.fi
  • Säteilyn käyttö terveydenhuollossa: terveydenhuolto(at)stuk.fi
  • Hammasröntgentoiminta: hammasrtg(at)stuk.fi

Turvallisuusluvan hakeminen ja muuttaminen

Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään STUKin lomakepalvelun (formbox.fi) sähköisiä lomakkeita (huom. lomakelinkit vaihdettu 25.2.2022, kun lomakkeita on päivitetty):

Lomakepalvelun tekniset vaatimukset:

Lomakepalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Suosittelemme, että käytät tuetuista selaimista uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi.
Muut vaatimukset: käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet

Valtuutusten antaminen STUKin kanssa asiointiin

STUK on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Palvelun avulla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta STUKin sähköisessä lomakepalvelussa säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioissa.

Lisätietoa valtuutusten antamisesta

Sisällysluettelo

​​​​Hakemuksen tai ilmoituksen jättäminen

Turvallisuuslupahakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittajalla on oltava valtuudet hakemuksen tai ilmoituksen jättämiseen toiminnanharjoittajan edustajana. STUK varmistaa aina valtuuden ennen asian ottamista käsittelyyn. Jos hakemus tai ilmoitus on toimitettu sähköisen lomakepalvelun kautta, hakemuksessa tai ilmoituksessa automaattisesti tieto, jos hakemuksen/ilmoituksen lähettäjälle on annettu suomi.fi-valtuus. Muussa tapauksessa STUK varmistaa valtuuden esimerkiksi kaupparekisteriotteesta, muusta asianomaisesta rekisteristä tai toiminnanharjoittajan antamasta valtakirjasta.

Hallintolain (434/2003) 12 § nojalla toiminnanharjoittajaa edustavan asiamiehen (esim. STV) on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä (toiminnanharjoittaja).

Turvallisuusluvan muutoshakemusten ja -ilmoitusten osalta asiat voidaan käsitellä lisäksi, mikäli asian panee vireille henkilö, jonka tehtäväksi kyseinen toimenpide on selvästi osoitettu STUKille toimitetussa säteilylain 29 §:n mukaisessa johtamisjärjestelmässä.

Turvallisuusluvan hakeminen sähköpostitse lähetettävällä lomakkeella

Jos turvallisuusluvan hakeminen STUKin lomakepalvelussa ei ole mahdollista, voi lupaa hakea myös alla olevilla lomakkeilla (.docx). Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi ja muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuolto(at)stuk.fi. Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan liittyvät lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi.

Jos hakemusten lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää myös postitse osoitteeseen Säteilyturvakeskus, STO, PL 14, 00811 HELSINKI. Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Säteilytoimintaan liittyvät yleiset lomakkeet

Turvallisuusarvion tekemisen tueksi ohjeita ja lomakkeita

Säteilytoimintaan ja käyttöpaikkaan liittyvät lomakkeet

Säteilylaitteeseen liittyvät lomakkeet

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukainen suostumus

Terveydenhuollon röntgenlaitteiden luovuttamisista ja maahantuonnista ilmoittaminen

Korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksesta ilmoittaminen

Korkea-aktiivisten umpilähteiden kirjauslomakkeet

Umpilähteiden siirto

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja koskevat vakioasiakirjat

​​​​Annosrekisteriin liittyvät lomakkeet

Säteilytyöntekijöiden terveystarkastukseen liittyvä lomake

Säteilysuojelukoulutukseen ja kelpoisuuteen liittyvät lomakkeet

Solariumin valvontaan liittyvä lomake

Laserin valvontaan liittyvät lomakeet

Radonmittausten hyväksyntään liittyvä lomake

Työpaikkojen radonmittauksiin liittyvät lomakkeet