Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Laseresitykset, jotka edellyttävät STUKin myöntämää turvallisuuslupaa

Laseresitykset, jotka edellyttävät STUKin myöntämää turvallisuuslupaa

Laseresityksille pitää hakea lupa Säteilyturvakeskukselta.

Suuritehoisen laserlaitteen (laserluokat 3B ja 4) käyttöön valotehosteena, mainoksessa, taideteoksessa tai muussa näihin rinnastettavassa esityksessä tai pelissä, on oltava Säteilyturvakeskuksen lupa, jos väestö voi oleskella laitteen käyttöpaikalla tai tilassa, jossa lasersäteet kulkevat. Lupa myönnetään, jos toiminnassa käytetään vaatimusten mukaisia laitteita ja toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti. Säteilyturvakeskus voi liittää lupaan turvallisuuden varmistamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja kuten lupa-asiaan liittyvän tarkastuksen.

Lupahakemukset pyritään käsittelemään 30 päivän kuluessa. Lupa ja lupa-asiaan liittyvä tarkastus ovat maksullisia ja niistä perittävät maksut on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Toistaiseksi voimassa olevan luvan valvontamaksuista on säädetty säteilylaissa.

Jos toimija on saanut hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan luvan laserin käyttöön, tämän luvan haltijan on ilmoitettava määräyksessä STUK S/4/2018 vaaditut tiedot suuritehoisen laserlaitteen käytöstä Säteilyturvakeskukselle viimeistään viisi päivää ennen laitteen aiottua käyttöajankohtaa.

Ilmailulain mukaisesti ulkoilmalasertoimintaa suunnittelevan toimijan tulee ilmoittaa suunnitellusta lasertoiminnasta Air Navigation Services (ANS) Finland Oy:lle, joka tekee arvion laserin vaikutuksesta ilmaliikenteelle. ANS Finland Oy antaa lausunnon asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää ANS Finland Oy:lle 10 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä.

Muualla palvelussa

Yhteystiedot

Ionisoimattoman säteilyn valvonta
Puhelin 09 759 88 454 ja 09 759 88 455