Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetus

Korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetus

Korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetukset edellyttävät turvallisuusluvan. Edellytyksenä luvan myöntämiselle on esimerkiksi, että toiminnanharjoittaja on nimennyt säteilyturvallisuusvastaavan. Kuljetuksesta tulee ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen (STUK) etukäteen.

Lyhenteet  
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) VAK-laki
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Säteilyturvallisuusvastaava STV
Säteilyturvallisuusasiantuntija STA
Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja TNA

   
Säteilylain nojalla korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetukset edellyttävät turvallisuusluvan. Umpilähteellä tarkoitetaan radioaktiivista ainetta sisältävää säteilylähdettä, jonka rakenne tai ominaisuudet estävät suunnitelluissa käyttöolosuhteissa radioaktiivisen aineen leviämisen ympäristöön. Umpilähteellä on yksilöivä tunnus ja todistus (sertifikaatti), joka osoittaa sen täyttävän standardien mukaiset vaatimukset umpilähteelle. Korkea-aktiiviseksi luokitellaan sellainen umpilähde, jonka radioaktiivisuuden määrä ylittää määräyksen STUK S/5/2019 liitteeseen 1 kirjatun nuklidikohtaisen raja-arvon.

Turvallisuuslupaa edellyttävästä säteilyn käytöstä säädetään säteilylain (859/2018) 49 §:ssa.

Kaikkiin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin sovelletaan lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 (VAK-laki)

VAK-lakia noudatetaan riippumatta siitä, onko kuljettavana korkea-aktiivisia umpilähteitä vai aktiivisuudeltaan pienempiä säteilylähteitä. Radioaktiiviset aineen muodostavat vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännössä luokan 7. Jokaisen VAK luokka 7 kuljetuksia suorittavan toiminnanharjoittajan on syytä tutustua oman toimintansa osalta erilaisten oppaiden tai ohjeiden lisäksi myös alkuperäisiin vaatimuksiin VAK-laissa sekä sen nojalla annetuissa säädöksissä.

Ilmoituskäytäntö

Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle (STUK) jokaisesta turvallisuuslupaa edellyttävästä korkea-aktiivisen umpilähteen kuljetuksesta ennen kuljetuksen suorittamista tai säteilylähteen saapumista Suomeen. Ilmoituksen voi laatia STUKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Määräyksen STUK S/5/2019 liitteessä 11 on esitetty tarkemmin kuljetusilmoituksessa edellytetyt tiedot:

Toiminnanharjoittajan tiedot

 • turvallisuusluvan haltija
 • turvallisuusluvan tunnus
 • yhteystiedot säteilyturvallisuuspoikkeaman varalta
 • ilmoituksen tekijä ja ilmoituksen päiväys

Kuvaus kuljetuksesta

 • kuljetusmuoto (maantie/raide/yhdistelmä)
 • lähtöpaikka
 • suunniteltu lähtöpäivä / Suomeen tulopäivä
 • määräpaikka
 • suunniteltu määräpäivä
 • reitti
 • lähettäjän tiedot
 • vastaanottajan tiedot

Tiedot korkea-aktiivisesta umpilähteestä

 • radionuklidi(t)
 • yhteenlaskettu aktiivisuus kuljetuksen alkaessa
 • YK-numero ja nimeke
 • kollin tyyppi

Muut kuljetukseen liittyvät viranomaishyväksynnät

 • kollin hyväksyntätodistuksen ja erityismuotosertifikaatin tunnukset.

Säteilylähteen luovuttajan, vastaanottajan ja kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista säädetään säteilylain 72 §:ssa.

Turvallisuusluvan myöntämisen edellytykset

Turvallisuuslupaa korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetuksiin voi hakea STUKin verkkosivuilta löytyvillä lomakkeilla (liitteineen). Ohjeistusta ja lisätietoa turvallisuusluvan hakemiseen on saatavilla turvallisuuslupaa käsittelevältä STUKin verkkosivulta. Ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 5 on esitetty listaus turvallisuuslupahakemuksessa esitettävistä tiedoista. Alla on eritelty tarkemmin joitakin kuljetustoiminnan turvallisuusluvan ominaispiirteitä.

Säteilyturvallisuusvastaava (STV)

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava ja tarvittaessa tälle sijainen. Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että säteilyturvallisuusvastaavalla on riittävä toimivalta hoitaa hänelle osoitetut tehtävät. Radioaktiivisten aineiden maantie- ja raidekuljetuksissa säteilyturvallisuusvastaavana voi toimia henkilö, jolla on VAK-lain 10 c §:n 2 momentissa tarkoitettu turvallisuusneuvonantajan todistus, joka osoittaa kyseessä olevaa kuljetusmuotoa koskevan asiantuntemuksen radioaktiivisten aineiden kuljetukseen.

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Toiminnanharjoittajan on turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa lukuun ottamatta sellaisia säteilytoimintoja, joista ei aiheudu työperäistä altistusta, väestön altistusta eikä potentiaalista altistusta.

Säteilyturvallisuusasiantuntijalla on oltava yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta matemaattis-luonnontieteelliseltä- tai teknilliseltä alalta. Säteilyturvallisuusasiantuntijalla on myös oltava osaamisalan edellyttämä säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta osaamisalalta. Radioaktiivisten aineiden maantie- ja raidekuljetuksissa säteilyturvallisuusasiantuntijalla on lisäksi oltava VAK-laissa tarkoitettu turvallisuusneuvonantajan todistus.

Turvallisuusneuvonantaja (TNA)

Kaikkien vaarallisten aineiden kuljetustoimintaa säännöllisesti harjoittavien tulee nimetä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan kuljetustoimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti. Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu mm. antaa neuvoja ja seurata säädösten noudattamista yrityksessä. Turvallisuusneuvonantajan on läpäistävä erityinen koe, jonka ottaa vastaan Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

Koulutusvelvoite kuljetuksissa

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat säteilytoimintaan tai joiden tehtävät muutoin edellyttävät erityisosaamista säteilysuojelussa, on toiminnan ja tehtävien edellyttämä kelpoisuus, säteilysuojelukoulutus ja perehdytys tehtäviinsä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava myös, että säteilytoimintaan osallistuvat työntekijät saavat säteilysuojelua käsittelevää täydennyskoulutusta riittävästi ja säännöllisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset säännöllisestä säteilysuojelun täydennyskoulutuksesta ja sen sisällöstä. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa vastuullaan olevasta säteilysuojelukoulutuksesta työntekijäkohtaisesti.

Kuljetukseen liittyvät pätevyydet

Maantiekuljetuksessa radioaktiivisten aineiden kuljettajalla pitää pääsääntöisesti olla ADR-ajolupa, joka kattaa radioaktiiviset aineet. Tietyissä tapauksissa ADR-ajoluvan voi radioaktiivisten aineiden osalta korvata ns. tiedostavalla koulutuksella. Kuljettajien on kuitenkin saatava sopivaa, tehtävien mukaista ja riittävää koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetusta koskevista vaatimuksista. Koulutuksen on annettava heille riittävät tiedot radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä säteilyriskeistä. Tällainen tiedostava koulutus on vahvistettava työnantajan antamalla todistuksella. Jos lähetystä valmistellaan ilmakuljetusta varten, esimerkiksi pakkaajalla ja lähettäjällä on oltava erityinen vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskeva pätevyys. Lisätietoja ajoluvasta ja koulutuksesta saa Traficomilta.

Johtamisjärjestelmä

Kuljetusten osapuolilla on oltava johtamisjärjestelmä, jota noudattamalla varmistetaan, että esim. henkilöstön koulutus on ajan tasalla, ja että valmistetut ja käytetyt pakkaukset ovat vaatimusten mukaisia. Johtamisjärjestelmän pitää kattaa soveltuvin osin kaikki kuljetukseen liittyvät toimet. Koska säteilyn käyttö on yleensä osa jotain laajempaa toimintaa, tarkoituksenmukaista olisi, että säteilyturvallisuuteen liittyvät asiat olisivat integroituna osaksi koko toimintaa koskevaa johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmän sisältöä on eritelty tarkemmin STUKin verkkosivuilla. IAEA:n opas TS-G-1.4 The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material käsittelee johtamisjärjestelmää hyvin laajasti, eikä se sellaisenaan välttämättä sovellu toiminnanharjoittajalle. Oppaasta voi kuitenkin poimia soveltuvia osia.

Kuljetusten turvasuunnitelma

Säteilyturvakeskuksen määräyksessä turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä (S/3/2018) todetaan, että kuljetusten turvajärjestelyihin sovelletaan VAK-lain vaatimuksia.

Vaatimukset kuljetustoiminnan turvasuunnitelmasta löytyvät seuraavista säännöstön kohdista:

 • VAK-laki 11 d §
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002) 6 §
 • Liikenne- ja viestintäviraston määräys: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) Liite A, kohta 1.10.3.2

Säteilysuojeluohjelma

Toiminnanharjoittajalla on oltava säteilysuojeluohjelma, jonka avulla työntekijöiden ja väestön säteilyturvallisuus varmistetaan. Säteilysuojeluohjelman laajuus ja tarkkuus riippuu kuljetustoiminnan laajuudesta ja se voi olla esimerkiksi osa johtamisjärjestelmää tai kuljetusten turvasuunnitelmaa. Liikenne- ja viestintäviraston maantiekuljetuksia koskevassa määräyksessä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019, Liite A, kohta 1.7.2) säädetään minimivaatimukset säteilysuojeluohjelmalle. Ohjelmassa käytettävät toimenpiteet ja niiden laajuus on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen.

Säteilysuojeluohjelmassa on oltava vähintään:

 • Ohjeet säteilyaltistuksen minimoimiseksi
 • Tarvittaessa annostarkkailu tai työolojen tarkkailu (säteilytyöntekijät)
 • Työntekijöiden koulutus
 • Tarvittaessa kollien erottelu kuljetuksen aikana
Lisää tarkennuksia toiminnanharjoittajan velvoitteista kuljetustoiminnan säteilysuojeluohjelman laadinnassa löydät Radioaktiivisten aineiden kuljetukset -sivulta.

Kuljetustoiminnan turvallisuusluvat

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty tiedot niistä toiminnanharjoittajista, joilla on voimassa oleva turvallisuuslupa korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetustoimintaan, ja jotka ovat antaneet suostumuksensa näiden tietojen julkaisuun. Taulukko on päivitetty 25.5.2022.

Toiminnanharjoittaja Yhteystiedot Lisähuomioita
Dekra Industrial Oy


antti.nurminen@dekra.com
lasse.rantanen@dekra.com

ei kaupallista kuljetustoimintaa
Inspecta Oy


Valtteri Myllymaa
+358 50 570 6811
www.kiwa.com/fi

 
Maantie Trans Oy Maantie Trans Oy
info@maantietrans.fi
0400 308 309
www.maantietrans.fi
 
Fortum Power and Heat Oy Fortum Power and Heat Oy
julia.viljanmaa@fortum.com
+358503818400