Säteilyn käyttäjälle

Tietoa oikeudesta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana sekä lomake oikeuden hakemiseksi

Säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018

Säteilylainsäädännön uudistus muuttaa työpaikkojen rooleja ja vastuita. Esimerkiksi tiettyihin tehtäviin on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA).
Tietoa oikeudesta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana sekä lomake oikeuden hakemiseksi

Säteilytoiminnan turvallisuus

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaa toiminnan harjoittaja. Säteilytoiminta on suunniteltava siten, että säteilyaltistus pysyy niin pienenä kuin on mahdollista.

Säteilyn käytön aloittaminen

Säteilyn käyttöön vaaditaan turvallisuuslupa, jonka myöntää hakemuksesta Säteilyturvakeskus. Turvallisuusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että säteilytoiminnalle on laadittu johtamisjärjestelmä ja että toiminnalle on esitetty säteilyturvallisuusvastaava. STUK tarkastaa säteilyn käytön turvallisuusluvan myöntämisen jälkeen. Joissain tapauksissa tarkastus tehdään ennen säteilylaitteen käyttöönottoa. STUK tarkastaa myös yleisöesityksissä, esimerkiksi konserteissa käytettävät suuritehoiset laserlaitteet (luokat 3B ja 4) ennen kuin ne saadaan ottaa käyttöön.

Toiminnan valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käyttöä. Säteilyä käytetään hyödyksi terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Säteilyn käytön on oltava hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista.

Säteilyturvallisuuspoikkeamat

Säteilyn käyttöön liittyviin säteilyturvallisuuspoikkeamiin on varauduttava etukäteen. Toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelmasäteilyturvallisuuspoikkeamien varalle.

Säteilymittaukset

Säteilymittauksia on tarpeen tehdä monessa eri paikassa ja monesta eri syystä.

Uuden säteilylain aiheuttamat muutokset

Tietoa uuden säteilylain mukanaan tuomista muutoksista on koottu näille sivuille.

Lomakkeet

Turvallisuuslupaa voidaan hakea käyttämällä apuna lomakkeita. Turvallisuuslupahakemuksen voi lomakkeen täyttämisen jälkeen lähettää sähköpostitse.
Lomakkeet