Talousveden radioaktiivisuuden valvonta

Talousveden radioaktiivisuuden valvonta

Talousveden radioaktiivisuutta valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti. Asetuksen mukaan talousveden radioaktiivisuutta seurataan säännöllisesti. Radonille, viitteelliselle annokselle ja tritiumille on asetettu laatuvaatimukset. Talousvesien valvonnan päävastuu on kunnan terveydensuojeluviranomaisella.

Jos radioaktiivisuuden laatuvaatimus ylittyy, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on viivytyksettä ilmoitettava tästä STUKille (vesitiimi (at) stuk.fi). STUK antaa tarvittavat määräykset säteilyaltistuksen rajoittamiseksi (SäL 46 §) ja seuraa, että määräykset toteutetaan. STUK saattaa kunnan terveydensuojeluviranomaisen tietoon antamansa määräykset. STUK ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tekevät yhteistyötä, jotta tarvittavat toimenpiteet tulevat toteutetuksi ja lisätutkimukset tehdyiksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tarvittaessa päivitettävä valvontatutkimusohjelma.

Jos radioaktiivisuuden laatuvaatimus ylittyy, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava tästä STUKille.  (Valvira saa tulokset STUKilta.)
Ilmoita sähköisellä Webropol -lomakkeella tulokset STUKille:
Vesien radioaktiivisuuden valvontatuloksien ilmoittaminen

Tritium

Tritiumia ei tarvitse tutkia säännöllisessä valvonnassa talousvedestä, sillä STUK valvoo tiritiumin aktiivisuuspitoisuuksia valtakunnallisessa ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa.

Radon

Radonpitoisuuden laatuvaatimus on 1000 becquereliä litrassa (Bq/l), jonka ylittyessä korjaavat toimet ovat säteilyturvallisuussyistä välttämättömiä aina ilman lisäarviointeja veden käyttötavasta riippumatta. Radonin laatutavoite on 300 Bq/l. Jos laatutavoite ei täyty, korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuus harkitaan riskin arvioinnin perusteella. Jos radonin aktiivisuuspitoisuus on vaatimusten täyttymiskohdassa suurempi kuin 100 Bq/l, pitoisuus on tutkittava raakavedestä tai vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä.

Radonin tutkimustiheys


Vedenjakelualueilla ei tarvitse tutkia radonpitoisuutta, jos talousvedeksi valmistettava vesi on peräisin yksinomaan pintavesimuodostumasta. Radonnäyte otetaan vesilaitokselta lähtevästä vedestä. Radonia tutkitaan yleensä jaksottaisessa seurannassa. Näytteenottoa voidaan harventaa tai seuranta lopettaa, jos radonpitoisuuden testaustulokset täyttävät talousvesiasetuksen liitteen II kohdan 5 ehdot.

Viitteellinen annos

Viitteellisellä annoksella tarkoitetaan talousvedestä aiheutuvan efektiivisen säteilyannoksen kertymää yhden vuoden aikana saadulle määrälle talousvedessä havaittuja luonnollisia ja keinotekoisia radionuklideja, lukuun ottamatta tritiumia, kalium-40:tä, radonia ja radonin lyhytikäisiä hajoamistuotteita.

Viitteellisen annoksen enimmäisarvo on 0,10 millisievertiä vuodessa (mSv/v). Viitteellisen annoksen tasoa voidaan arvioida näytteen alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuuden tai yksittäisten radioaktiivisten aineiden (radionuklidien) aktiivisuuspitoisuuksien perusteella. Jos alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuus on pienempi kuin 0,1 Bq/l eikä radonin aktiivisuuspitoisuus ylitä laatusuositusta 300 Bq/l, voidaan olettaa, että viitteellinen annos ei ylitä tasoa 0,10 mSv/v. Tällöin ei tarvitse määrittää yksittäisten radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksia.

Jos alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuus ylittää 0,1 Bq/l, määritetään yksittäisten radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuudet näytteessä viitteellisen annoksen arvioimiseksi. Vesinäytteestä määritettäviä alfa-aktiivisia aineita voivat olla radium-226, uraani-234, uraani-238 ja polonium-210 sekä beeta-aktiivisia radium-228 ja lyijy-210. Poikkeustapauksissa voidaan edellyttää mitattavan myös muita radioaktiivisia aineita.

Viitteellisen annoksen tutkimustiheys

Vedenjakelualueilla ei tarvitse tutkia viitteellistä annosta, jos talousvedeksi valmistettava vesi on peräisin yksinomaan pintavesimuodostumasta. Viitteellinen annos on tutkittava kaikilta muilta vedenjakelualueilta (esim. pohjavesi, tekopohjavesi ja rantaimeytyminen), jos sitä ei ole tutkittu 2010-luvulla. Viitteellisen annoksen tutkimiseksi otettava näyte voidaan ottaa käyttäjän hanan lisäksi muualtakin jakeluverkosta.

Viitteellistä annosta tutkitaan yleensä jaksottaisessa seurannassa. Viitteellinen annos voidaan tutkia viiden vuoden välein, jos viitteellinen annos on pienempi kuin 0,05 mSv/v eikä ole ilmeistä syytä viitteellisen annoksen nousemiseen. Asiantuntija-apua viitteellisen annoksen arvioimisesta saa STUKista.