STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiiviset aineet

Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiivisuus

Rakennustuotteiden aiheuttama säteilyaltistus

Rakennustuotteesta aiheutuva säteilyaltistus on selvitettävä, jos tuotteesta aiheutuva säteilyaltistus voi olla viitearvoa suurempi. Viitearvo talonrakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden aiheuttamalle väestön säteilyaltistukselle on 1 millisievert vuodessa kuitenkin siten, että rakennustuotteissa olevasta cesium-137:stä aiheutuva säteilyannos on enintään 0,1 millisievertiä vuodessa.

Selvitysvelvollinen on se, joka valmistaa, tuo tai siirtää Suomeen EU:n rakennusasetuksen mukaisen rakennustuotteen. Selvitettäviä rakennustuotteita ovat:

  • rakennuksen runkorakenteet, jotka valmistetaan mineraalipohjaisista raaka-aineista;
  • rakennustuotteet, joiden pääasiallisena raaka-aineena on käytetty graniittia tai muita granitoideja kuten granodioriittia, tonaliittia tai gneissiä sisältävää kalliomursketta, soraa tai hiekkaa;
  • rakennustuotteet, joiden raaka-aineena on käytetty tuhkaa tai mineraalipohjaisia luonnon raaka-aineita hyödyntäviltä teollisuudenaloilta syntyneitä väli- tai sivutuotteita tai jätteitä.

Selvitys aloitetaan mittauttamalla rakennustuotteen sisältämän uraani-238:n, torium-232:n, kalium-40:n ja cesium-137:n aktiivisuuspitoisuudet laboratoriossa, jossa mittausmenetelmänä käytetään korkean erottelukyvyn gammaspektrometriaa. Jos mittaus teetetään muualla kuin STUKissa, selvitysvelvollinen lähettää mittauksen tulokset STUKin luonnonsäteilyn valvontaan viipymättä.

Jos mittaustulos täyttää määräyksessä STUK S/6/2022 13 §:ssä rakennustuotteen käyttötarkoitukselle asetetun ehdon, ei tuotteen radioaktiivisuus rajoita sen käyttöä kyseisessä käyttötarkoituksessa. Toisin sanoen rakennustuotteen aiheuttama säteilyaltistus on viitearvoa pienempi.

Jos ehto ei täyty, voidaan rakennustuotetta usein silti hyödyntää rakentamisessa, mutta tällöin tuotteen aiheuttamasta säteilyaltistuksesta tulee mm. laatia tarkempi selvitys sekä merkitä radioaktiivisuus sen tuotetietoihin. STUKin luonnonsäteilyn valvonta lähettää tästä toiminnasta vastaavalle lisätietoa. Selvitysten teossa voi käyttää apuna seuraavia julkaisuja/oppaita:

•  STUK-B-STO 32 (pdf) (Markkanen M.). Radiation Dose Assessments for Materials with Elevated Natural Radioactivity. STUK, Helsinki 1995.
•  CEN/TR 17113:2017. Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation.
•  Taulukot, joiden avulla voi arvioida täyttösoran ja​​​​​ -murskeen aiheuttaman annosnopeuden eri tilanteissa.

Luonnon radioaktiivisten aineiden lisäksi rakennustuotteessa, etenkin lentotuhkissa, voi olla Tšernobylin ydinlaitosonnettomuudesta peräisin olevaa isotooppia cesium-137. Sen aiheuttama säteilyannos arvioidaan rakennustuotteesta erikseen ja sillä on erillinen viitearvo. Betonissa cesium-137:n enimmäispitoisuus on 50 Bq/kg, joten betonissa käytettävän lentotuhkan cesium-137-pitoisuus tulee huomioida selvityksessä.

Muualla kuin STUKissa tehdyt aktiivisuuspitoisuuden mittaustulokset samoin kuin selvitykset rakennustuotteista aiheutuvasta väestön säteilyaltistuksesta lähetetään STUKiin osoitteeseen:
lsv (at) stuk.fi

Polttolaitosten velvoitteet ja tuhkan radioaktiivisuus

Turve- ja hiilivoimalaitosten käyttö, laitosten kattiloiden huolto ja käytöstä poistaminen on toimintaa, jota koskee luonnonsäteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus.

Turvetta, kivihiiltä tai puuperäistä polttoainetta polttavien polttolaitosten tuhkaan kertyy luonnon radioaktiivisia aineita. Tuhkan jatkokäsittelyä varten sen luonnon radionuklidit on tutkittava, että tiedetään tuhkan soveltuvan suunniteltuun käyttötarkoitukseen sen radioaktiivisuuden puolesta. Tutkimalla tuhkan radioaktiivisuus voidaan varmistaa, että tuhkan käyttäminen esimerkiksi rakennustuotteissa, lannoitteissa tai kaatopaikalle sijoitettuna ei aiheuta väestölle viitearvoa suurempaa altistusta. Määräyksessä STUK S/6/2022 (6 ja 13 §) on esitetty ehdot, joiden perusteella voi arvioida soveltuuko tuhka metsälannoitteisiin, rakennustuotteisiin tai kaatopaikalle ilman lisäselvityksiä. Jos tuhkan käyttötarkoituksen mukaiset ehdot eivät täyty, on väestönaltistus selvitettävä ja osoitettava STUKille, että tuhkan aiheuttama altistus on valitulla käyttötavalla viitearvoja pienempää.

STUK suosittelee toistamaan turpeen, kivihiilen ja puuperäisen aineksen poltosta syntyvän tuhkan radioaktiivisuustutkimuksen, jos polttoaineen koostumus muuttuu merkittävästi tai 5–10 vuoden välein.

Selvitykset polttolaitosten luonnonsäteilyaltistuksesta toimitetaan STUKiin sähköisellä lomakkeella: