STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiiviset aineet

Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiivisuus

Säteilylain (859/2018) 153 §:n mukaan rakennustuotteesta aiheutuva säteilyaltistus on selvitettävä, jos tuotteesta aiheutuva säteilyaltistus voi olla viitearvoa suurempi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018, 24 §) esitetään viitearvot rakennustuotteista aiheutuvalle säteilyaltistukselle. Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1034/2018) 53 §:ssä listataan materiaalit, joiden radioaktiivisuudesta aiheutuva säteilyaltistus voi olla suurempi kuin viitearvo, ja joiden radioaktiivisuus tulee näin ollen mitata.

STUKin määräyksessä luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta, 12 §:ssä esitetään suureyhtälöt, joilla tehdään ensiarvio säteilyaltistuksesta.  Jos rakennustuotteesta mitatun radioaktiivisuuden ja määräyksessä perusteella lasketun suureyhtälön arvo on ≤1, ei väestölle aiheutuvaa säteilyaltistusta tarvitse laskennallisesti selvittää. Jos materiaali ei täytä em. mainittuja vaatimuksia, Säteilyturvakeskus lähettää asiasta päätöksen ja lisäohjeet materiaalin aiheuttaman säteilyaltistuksen selvittämiseksi tai sen vähentämiseksi

Selvitysten teossa voi käyttää apuna julkaisua STUK-B-STO 32 (pdf) (Markkanen M.). Radiation Dose Assessments for Materials with Elevated Natural Radioactivity. STUK, Helsinki 1995.

Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
Luonnonsäteilyn valvonta ja terveys