STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiiviset aineet

Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiivisuus

Rakennustuotteiden aiheuttama säteilyaltistus

Säteilylain (859/2018) 153 §:n mukaan rakennustuotteesta aiheutuva säteilyaltistus on selvitettävä, jos tuotteesta aiheutuva säteilyaltistus voi olla viitearvoa suurempi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018, 24 §) esitetään viitearvot rakennustuotteista aiheutuvalle säteilyaltistukselle eri käyttötarkoituksissa. Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1034/2018) 53 §:ssä listataan materiaalit, joiden radioaktiivisuudesta aiheutuva säteilyaltistus voi olla suurempi kuin viitearvo, ja joiden radioaktiivisuus tulee näin ollen mitata.

Selvitys aloitetaan mittaamalla rakennustuotteen aktiivisuuspitoisuudet. STUKin määräyksessä S/6/2022 13 §:ssä esitetään suureyhtälöt, joilla tehdään ensiarvio säteilyaltistuksesta. Aktiivisuuspitoisuudet sijoitetaan käyttötarkoituksen mukaiseen suureyhtälöön. Jos suureyhtälön arvo on ≤1, jää väestölle aiheutuva säteilyaltistus aina viitearvoa pienemmäksi tässä käyttötarkoituksessa. Jos suureyhtälön arvo on >1, saattaa tuote aiheuttaa viitearvoa suuremman säteilyaltistuksen. Tällöin Säteilyturvakeskus lähettää asiasta päätöksen ja lisäohjeet rakennustuotteen aiheuttaman säteilyaltistuksen selvittämiseksi tai sen vähentämiseksi. Selvitysten teossa voi käyttää apuna seuraavia julkaisuja/oppaita:

•  STUK-B-STO 32 (pdf) (Markkanen M.). Radiation Dose Assessments for Materials with Elevated Natural Radioactivity. STUK, Helsinki 1995.
​​​​​​​•  CEN/TR 17113:2017. Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation.
•  Taulukot, joiden avulla voi arvioida täyttösoran ja
​​​​​​​ -murskeen aiheuttaman annosnopeuden eri tilanteissa
.

Luonnon radioaktiivisten aineiden lisäksi rakennustuotteessa, etenkin lentotuhkissa, voi olla Tšernobylin onnettomuudesta peräisin olevaa isotooppia cesium-137. Sen aiheuttama säteilyannos arvioidaan rakennustuotteesta erikseen ja sillä on erillinen viitearvo. Betonissa Cs-137:n enimmäispitoisuus on 50 Bq/kg, joten betonissa käytettävän lentotuhkan Cs-137 pitoisuus tulee huomioida arvioissa.

Selvitykset rakennustuotteista aiheutuvasta säteilyaltistuksesta lähetetään STUKiin:
​​​​​​​lsv (at) stuk.fi

Polttolaitosten velvoitteet ja tuhkan radioaktiivisuus

Turve- ja hiilivoimalaitosten käyttö, laitosten kattiloiden huolto ja käytöstä poistaminen toimintaa, jota koskee luonnonsäteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus.

Turvetta, kivihiiltä tai puuperäistä polttoainetta polttavien polttolaitosten tuhkaan kertyy luonnon radioaktiivisia aineita. Tuhkan jatkokäsittelyä varten sen luonnon radionuklidit on tutkittava, että tiedetään tuhkan soveltuvan suunniteltuun käyttötarkoitukseen sen radioaktiivisuuden puolesta. Tutkimalla tuhkan radioaktiivisuus voidaan varmistaa, että tuhkan käyttäminen esimerkiksi rakennustuotteissa, lannoitteissa tai kaatopaikalle sijoitettuna ei aiheuta väestölle viitearvoa suurempaa altistusta.

Lue lisää: Polttolaitosten velvoitteet (pdf, avautuu uudessa välilehdessä)

​​​