Rakennusmateriaalin ja tuhkan radioaktiiviset aineet

Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että säteilyturvallisuusnäkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon tuhkan ja materiaalien tuotannossa, käytössä, käsittelyssä ja sijoittamisessa. Toiminnan harjoittaja vastaa myös turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisista selvityksistä ja mittauksista.

Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 12.2 esitetään toimenpidearvot rakennusmateriaalien ja tuhkan gammasäteilystä aiheutuvalle säteilyaltistukselle. Toimenpidearvojen tarkoituksena on rajoittaa materiaalien radioaktiivisuudesta aiheutuvaa säteilyaltistusta. Toimenpidearvolla tarkoitetaan efektiivisen annoksen lisäystä maaperän radioaktiivisuudesta aiheutuvaan annokseen.

Toimenpidearvon mahdollista ylittymistä arvioidaan aktiivisuusindeksin avulla. Aktiivisuusindeksi lasketaan materiaaleista mitatuista radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksista. Materiaalin aktiivisuuspitoisuudet voidaan mitata gammaspektrometrillä.

Jos käyttötarkoituksen mukainen aktiivisuusindeksi on suurempi kuin 1, ei materiaalia voi käyttää kyseiseen tarkoitukseen. Vaihtoehtoisesti toiminnan harjoittajan on selvityksin osoitettava, että materiaalille asetettu toimenpidearvo ei ylity. Selvityksen tulokset on toimitettava Säteilyturvakeskukselle (säteilyasetus 26 §). Selvityksen perusteella Säteilyturvakeskus antaa tarvittaessa määräykset säteilyaltistuksen rajoittamiseksi.

Selvitysten teossa voi käyttää apuna julkaisua STUK-B-STO 32 (pdf) (Markkanen M.). Radiation Dose Assessments for Materials with Elevated Natural Radioactivity. STUK, Helsinki 1995.
Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Antti Vainonen / Tarkastaja
    puh. +358975988477