STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Radon maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla

Radon maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo mm. työpaikkojen radonpitoisuutta. Säteilylain 145 § mukaan toiminnan harjoittajan on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle kaivoslaissa tarkoitettu kaivostoiminta sekä louhintatyö ja muu työskentely maanalaisessa käytävässä tai tunnelissa, jossa yhden työntekijän yhteenlaskettu työaika vuodessa on enemmän kuin 100 tuntia. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ennen toiminnan aloittamista.

Viitearvot

Työpaikan radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä työtilassa, jossa työaika on suurempi tai yhtä suuri kuin 600 tuntia vuodessa. Työperäistä altistusta koskeva viitearvo radonille on 500 000 becquereltuntia kuutiometrissä (Bq h/m3) vuodessa. Altistus lasketaan kaikissa työtiloissa vuoden aikana kertyneiden altistusten summana. Työperäistä altistusta koskevaa viitearvoa radonille ei sovelleta, jos työntekijä työskentelee ainoastaan työtilassa, jossa radonpitoisuus on työpaikan sisäilman radonpitoisuuden viitearvoa pienempi.

Mittaukset

STUK määräyksen (S/6/2022) mukaan radonpitoisuus on mitattava

  1. maanalaisilla louhintatyömailla joka kuudes kuukausi; kuitenkin, jos tulos on kahdessa perättäisessä mittauksessa jokaisessa mittauspisteessä pienempi kuin 100 Bq/m3, radonmittausten väli voidaan pidentää vuoteen.
  2. maanalaisissa kaivoksissa joka toinen vuosi;  kuitenkin, jos tulos on kolmessa perättäisessä mittauksessa jokaisessa mittauspisteessä pienempi kuin 100 Bq/m3, radonmittausten väli voidaan pidentää viiteen vuoteen.

Maanalaisissa kaivoksissa, louhintatyömailla ja tunneleissa mittauksia tehdään:

  • louhintaperissä, jossa louhintatyö on käynnissä;
  • käytössä olevissa maanalaisissa huolto- ja taukotiloissa; ja
  • muissa jatkuvasti käytössä olevissa maanalaisissa työpisteissä.

Radonmittaukset tehdään myös louhintatöiden jälkeisten rakennus- ja viimeistelytöiden aikana.

Vähintään kaksi kuukautta kestävä radonmittaus, joka vaaditaan tavanomaisilla työpaikoilla, ei useinkaan ole mahdollinen maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla. Siksi radonpitoisuus mitataan usein työpisteestä otetuista hetkellisistä ilmanäytteistä.

Muuta

Muun kuin säteilyturvallisuuden osalta kaivosturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).