STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Luonnonsäteilylle altistava teollinen toiminta (NORM)

Luonnonsäteilylle altistava teollinen toiminta (NORM)

Teollisissa prosesseissa, joissa hyödynnetään luonnon materiaaleja, toiminnassa voi kertyä luonnon radioaktiivisia aineita prosessijakeisiin ja laitteistoihin. Tällaisia toimintoja on esimerkiksi kaivostoiminta, kivihiili- ja turvevoimalaitoksien käyttö ja huolto sekä pohjavedenkäsittely. Luonnon radioaktiivisilla aineilla tarkoitetaan yleensä uraania tai toriumia tytäraineineen sekä kalium-40:tä. Prosessissa luonnon materiaalien, kuten mineraalien, rakenteen muuttuessa luonnon radioaktiivisten aineiden tasapainotila voi muuttua ja ne kertyvät eri jakeisiin alkuaineiden kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Luonnon radioaktiivisia aineita voi kertyä esimerkiksi jätteisiin, lietteisiin, vesiin, sivutuotteisiin, putkistoihin tai suodattimille. Tällaista materiaalia, voidaan kutsua myös termillä NORM (Naturally occurring radioactive material). Suomen lainsäädännössä NORM-termiä ei käytetä. Termi on kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n määrittelemä (IAEA Safety Glossary 2018).

Kertyneet luonnon radioaktiiviset aineet voivat altistaa ionisoivalle säteilylle, joka aiheuttaa terveyshaittoja. Ne voivat aiheuttaa väestölle ja työntekijöille joko sisäistä altistusta hengityksen ja ravinnon välityksellä tai ulkoista säteilyaltistusta läpitunkevasta gammasäteilystä. Luonnon radioaktiiviset aineet on tarvittaessa huomioitava säteilysuojelussa.

Luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta aiheutuu toimijalle Säteilylain perusteella velvoitteita, kuten ilmoitusvelvollisuus ja säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus. STUK valvoo säteilylain noudattamista tältä osin. Teollisia toimintoja, joilla on säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus, on esitetty Säteilylain 146 § ja Valtioneuvoston asetuksessa 1034/2018 52 § ja kohdassa: Säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus.