Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Säteilylain 145 §:n perusteella ennen luonnonsäteilylle altistavan toiminnan aloittamista toiminnasta vastaavan on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle:

 1. kaivoslaissa tarkoitettu kaivostoiminta;
 2. louhintatyö ja muu työskentely maanalaisessa käytävässä tai tunnelissa, jossa yhden työntekijän yhteenlaskettu työaika vuodessa on enemmän kuin 100 tuntia;
 3. luonnon radioaktiivisia aineita sisältävien ainesten ja jätteiden käsittely, käyttö, varastointi ja hyödyntäminen, joissa uraani-238:n, torium-232:n tai näiden hajoamistuotteen aktiivisuuspitoisuus on suurempi kuin yksi becquerel grammassa;
 4. 152 §:ssä tarkoitettu ilmailun harjoittaminen.Toiminnasta ja sen järjestämisestä on ilmoitettava säteilyturvallisuuden kannalta keskeiset tiedot, joista säädetään STUK määräyksissä tarkemmin.

Luonnonsäteilylle altistavaa säteilytoimintaa voi olla

 • työskentely maanalaisissa kaivoksissa, louhintatyömailla ja muissa maanalaisissa työtiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri,
 • työskentely muissa työtiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri,
 • sellaisen talousveden toimittaminen kuluttajille, jonka luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuus on normaalia suurempi,
 • rakennusmateriaalien valmistus, jotka sisältävät normaalia enemmän luonnon radioaktiivisia aineita. Tällaisia rakennusmateriaaleja ovat ainakin:
  • rakennuksen runkorakenteet, jotka valmistetaan mineraalipohjaisista raaka-aineista;
  • rakennustuotteet, joiden pääasiallisena raaka-aineena on käytetty graniittia tai muita granitoideja kuten granodioriittiä, tonaliittia tai gneissiä sisältävää kalliomursketta, soraa tai hiekkaa;
  • rakennustuotteet, joiden raaka-aineena on käytetty tuhkaa tai mineraalipohjaisia luonnon raaka-aineita hyödyntäviltä teollisuudenaloilta syntyneitä väli- tai sivutuotteita tai jätteitä.
 • tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävien maa-, kivi- tai muita aineksia tai näiden ainesten käytön tuloksena syntyneiden materiaalien käsittely tai varastointi.Tällaista toimintaa ovat ainakin:
  • harvinaisten maametallien tuotanto;
  • toriumyhdisteiden tuotanto ja toriumia sisältävien tuotteiden valmistus;
  • niobi-tantaalimalmin prosessointi;
  • öljyn ja kaasun tuotanto ja jalostus;
  • geotermisen energian tuotanto;
  • titaanidioksidipigmentin tuotanto;
  • terminen fosforin tuotanto;
  • zirkoni- ja zirkoniumteollisuus;
  • fosfaattilannoitteiden tuotanto;
  • sementin tuotanto ja siinä käytettyjen klinkkeriuunien huolto;
  • turve- ja hiilivoimalaitosten käyttö ja näiden laitosten kattiloiden huolto;
  • fosforihapon tuotanto;
  • metallimalmien ja -rikasteiden pelkistyssulatus;
  • talousveden tuottaminen pohjaveden käsittelylaitoksessa;
  • muiden malmien kuin uraanimalmin louhinta.
 • toiminta, josta syntyy merkittäviä määriä luonnon radioaktiivisia aineita sisältäviä jätteitä tai josta aiheutuu merkittäviä luonnon radionuklidien päästöjä ympäristöön,
 • lentotoiminta, jossa lentohenkilöstön altistuminen avaruussäteilylle on merkittävää.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

 • Päivi Kurttio / Laboratorionjohtaja
  puh. +358975988554
 • Iisa Outola / Laboratorionjohtaja
  puh. +358975988507