STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Lasereiden valvonta

Lasereiden valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laserlaitteita. Laserosoittimet ja kosmetologien käytössä olevat laserlaitteet kuuluvat valvonnan piiriin. Osoitin voi olla kynälaser, avaimenperä tai led-taskulamppu. STUK valvoo myös aseiden tähtäinlasereita ja harrastevälineinä käytettäviä kuulapyssyjä, joissa on laser.

Paristoilla ja akuilla toimivat laserlaitteet on tyyppitarkastettava ennen kuin laite saadaan asettaa myytäväksi, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön Suomessa. Tyyppitarkastus on tehtävä turvallisuusluokkaan 2, 2M, 3R, 3B tai 4 kuuluvalle tai sellaisen osanaan sisältävälle laserlaitteelle. Tarkastuksen tekee tehtävään akkreditoitu tai muu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä asiantuntijalaitos. Laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettava tyyppitarkastustodistuksella. Laitteessa tulee olla tarpeelliset varoitus- ja turvallisuusluokkamerkinnät sekä viittaus eurooppalaiseen laserstandardiin EN 60825-1. Merkintöjen ja varo- sekä turvallisuusohjeiden tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

Markkinoilla olevia laserlaitteita valvovat Säteilyturvakeskus (kuluttajakäyttö, kosmetologien laserlaitteet ja showlaserit), Tukes (lelut), työsuojeluviranomaiset (työpaikkakäyttö) ja Valvira (lääketieteellinen käyttö).

Suuritehoisen laserlaitteen käyttöön vaaditaan Säteilyturvakeskuksen lupa

Suuritehoisen laserlaitteen (laserluokat 3B ja 4) käyttöön valotehosteena, mainoksessa, taideteoksessa tai muussa näihin rinnastettavassa esityksessä tai pelissä, on oltava Säteilyturvakeskuksen lupa, jos väestö voi oleskella laitteen käyttöpaikalla tai tilassa, jossa lasersäteet kulkevat. Lupa myönnetään, jos toiminnassa käytetään vaatimusten mukaisia laitteita ja toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti. Säteilyturvakeskus voi liittää lupaan turvallisuuden varmistamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja kuten lupa-asiaan liittyvän tarkastuksen.

Tarkemmat määräykset lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista on esitetty säteilylain nojalla annetussa Säteilyturvakeskuksen määräyksessä suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä, STUK S/4/2018.

Lupahakemuksessa on esitettävä tiedot luvan hakijasta sekä suuritehoisesta laserlaitteesta ja sen suunnitellusta käytöstä. Hakemuksesta on käytävä ilmi, haetaanko määräaikaista vai toistaiseksi voimassa olevaa lupaa, asennetaanko laite kiinteästi yhteen paikkaan vai siirretäänkö sitä paikasta toiseen, käytetäänkö lasereita sisällä vai ulkona ja onko tarkoitus suunnata säteitä taivaalle tai yleisöön. Toimintaa varten on laadittava riskiarvio, jossa on arvioitava suuritehoisen laserlaitteen käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat ja niistä aiheutuva potentiaalinen altistus. Lisäksi on esitettävä toimenpiteet säteilyturvallisuuspoikkeamien estämiseksi ja suunnitelma niiden varalta.

Lupahakemuksessa on nimettävä laserin käytön vastuuhenkilö sekä tiedot hänen laserturvallisuuteen liittyvästä koulutuksestaan ja kokemuksestaan.

Lupahakemukset pyritään käsittelemään 30 päivän kuluessa. Lupa ja lupa-asiaan liittyvä tarkastus ovat maksullisia ja niistä perittävät maksut on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Toistaiseksi voimassa olevan luvan valvontamaksuista on säädetty säteilylaissa.

Luvan haltijan on ilmoitettava määräyksessä STUK S/4/2018 vaaditut tiedot suuritehoisen laserlaitteen käytöstä Säteilyturvakeskukselle viimeistään viisi päivää ennen laitteen aiottua käyttöajankohtaa.

Ilmailulain mukaisesti ulkoilmalasertoimintaa suunnittelevan toimijan tulee ilmoittaa suunnitellusta lasertoiminnasta Air Navigation Services (ANS) Finland Oy:lle, joka tekee arvion laserin vaikutuksesta ilmaliikenteelle. ANS Finland Oy antaa lausunnon asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää ANS Finland Oy:lle 10 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä.

Säteilylain mukaisesti toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että suuritehoisen laserlaitteen käytön omavalvonta on järjestetty toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävästi. Altistumisraja-arvojen suojaamasta alueesta ja tarpeesta mitata lasersäteilyä tällä alueella on säädetty Säteilyturvakeskuksen määräyksessä.

Suuritehoisen laserlaitteen käyttöön yleisöesityksissä on kirjoitettu opas, joka kertoo tarkemmin laserin käytön vaatimuksista, luvan hakemisesta ja laserin käytöstä ilmoittamisesta.

Lupa suuritehoisen laserlaitteen käyttöön

Toiminnanharjoittaja Päätös voimassa asti
Cyber Solutions Finland Oy 31.12.2020
Henry Geitel Toistaiseksi voimassaoleva
JT-Laser Oy Toistaiseksi voimassaoleva
Jyväs Media Oy Toistaiseksi voimassaoleva
Laserimage AB Toistaiseksi voimassaoleva
Mixa.fi Toistaiseksi voimassaoleva
Progressive OÜ Toistaiseksi voimassaoleva
ST Sportservice GmbH Toistaiseksi voimassaoleva
Stadin Pro DJ-Palvelut (AvTEL Oy) 31.12.2020
Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry. 31.12.2020
Tmi Kasara Toistaiseksi voimassaoleva
XYZ Dezigns Oy Toistaiseksi voimassaoleva