Säännöstö Säännöstö

Säännöstö

Säännöstö

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädäntö uudistuu. EU:n vuonna 2013 uudistaman säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimukset pannaan täytäntöön Suomen kansallisissa säädöksissä. Samalla uudistetaan koko säteilylainsäädäntö.

Säteilylainsäädännön uudistus koskee säteilylakia, asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeita, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla. Uuteen säädöstöön sisältyy säteilylain lisäksi yksi valtioneuvoston asetus, kaksi STM:n asetusta sekä arviolta yhdeksän STUKin määräystä.

Tasavallan presidentti hyväksyi 9.11.2018 esityksen uudesta säteilylaista, ja uusi laki tuli voimaan 15.12.2018.

Lisätietoja uuden säteilylain vaikutuksista löytyy Säteilyn käyttäjälle -osiosta.
Uusimmat versiot laki- ja asetusluonnoksista
Uusi säteilylaki 859/2018, voimassa 15.12.2018 alkaen Finlex
Hallituksen esitys 28/2018 uudeksi säteilylaiksi, lain perustelut Finlex
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018 Finlex
Perustelumuistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä pdf
Statsrådets förordning om joniserande strålning 1034/2018 Finlex
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 908/2018 Finlex
Perustelumuistio: Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 Finlex
Perustelumuisto: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Pdf
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning Finlex
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta 1045/2018 Finlex
Perustelumuistio: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta pdf
Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning
Finlex
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 1167/2020 Finlex

 

Säteilyturvakeskuksen määräykset

Säteilyturvakeskuksen määräykset annetaan säteilylain (859/2018) ja ydinenergialain (990/1987) nojalla. Kun uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018, tehtiin muutoksia myös ydinenergialakiin. Säteilyturvakeskuksen määräyksillä tarkennetaan edellä mainittujen lakien säännöksiä. Määräykset ovat oikeudellisesti sitovia.

STUKin määräykset

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt löytyvät lausuntopalvelu.fi -palvelusta. Lausunnolla olevat pyynnöt löytyvät myös Stuk.fi-verkkopalvelusta STUKin lausunto- ja kannanottopyynnöt -sivulta.
Lausuntopalvelu.fi Vastausaika päättyy  

 

Suljetut STUKin lausuntopyynnöt lausuntopalvelu.fissä        
Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa Lausuntoaika päättyi 18.1.2019        
Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta Lausuntoaika päättyi 18.1.2019        
Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä Lausuntoaika päättyi 7.1.2019        
Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä (luonnos 9.11.2018) Lausuntoaika päättyi 7.12.2018        

Säteilyturvakeskuksen määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista (luonnos 26.10.2018)

Säteilyturvakeskuksen määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista on kommentoitavana STUKin nettisivuilla 5.12.2018 asti. Kommentit palvelevat tulevaisuuden tarpeita. Määräystä ei sisällön osalta voi muuttaa, koska sillä pannaan toimeen säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimus ja korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvot ovat suoraan direktiivistä. Kommentit Säteilyturvakeskukseen johtavalle asiantuntijalle Ritva Blylle (etunimi.sukunimi@stuk.fi)

Lausuntoaika päättyi 5.12.2018        
Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä (luonnos 7.11.2018) Lausuntoaika päättyi 4.12.2018        
           
Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista (luonnos 13.7.2018)

Lausuntoaika päättyi
31.8.2018

       
Säteilyturvakeskuksen määräys säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautumisesta sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen (luonnos 12.2.2018) Lausuntoaika päättyi 12.3.2018        
Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta (luonnos 21.12.2017) Lausuntoaika päättyi 31.1.201        
Säteilyturvakeskuksen määräys työntekijään kohdistuvan säteilyaltistuksen selvittämisestä, altistusolosuhteiden tarkkailusta, henkilökohtaisesta annostarkkailusta ja tulosten ilmoittamisesta työntekijöiden annosrekisteriin (luonnos 11.12.2017) Lausuntoaika päättyi 19.1.2018        
Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä (luonnos 25.10.2017) Lausuntoaika päättyi 28.11.2017