Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädäntö uudistuu. EU:n vuonna 2013 uudistaman säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimukset pannaan täytäntöön Suomen kansallisissa säädöksissä. Samalla uudistetaan koko säteilylainsäädäntö.

Säteilylainsäädännön uudistus koskee säteilylakia, asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeita, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla. Uuteen säädöstöön sisältyy säteilylain lisäksi yksi valtioneuvoston asetus, kaksi STM:n asetusta sekä arviolta yhdeksän STUKin määräystä.

Tasavallan presidentti hyväksyi 9.11.2018 esityksen uudesta säteilylaista, ja uusi laki tulee voimaan 15.12.2018.

Uusimmat versiot laki- ja asetusluonnoksista
Hallituksen esitys säteilylaiksi, eduskunnan käsittelyssä Eduskunta.fi
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (luonnos 12.10.2018) pdf
Statsrådets förordning om joniserande strålning (draft 12.10.2018) pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (luonnos 24.10.2018) pdf
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (draft 24.10.2018) pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (luonnos 22.1.2018) pdf

 

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt löytyvät lausuntopalvelu.fi -palvelusta. Lausunnolla olevat pyynnöt löytyvät myös Stuk.fi-verkkopalvelusta STUKin lausunto- ja kannanottopyynnöt -sivulta.
Lausuntopalvelu.fi Vastausaika päättyy  
Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä (luonnos 7.11.2018) 4.12.2018  
Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä (luonnos 9.11.2018) 7.12.2018  

Säteilyturvakeskuksen määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista (luonnos 26.10.2018)

Säteilyturvakeskuksen määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista on kommentoitavana STUKin nettisivuilla 5.12.2018 asti. Kommentit palvelevat tulevaisuuden tarpeita. Määräystä ei sisällön osalta voi muuttaa, koska sillä pannaan toimeen säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimus ja korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvot ovat suoraan direktiivistä. Kommentit Säteilyturvakeskukseen johtavalle asiantuntijalle Ritva Blylle (etunimi.sukunimi@stuk.fi)

5.12.2018  

 

Suljetut STUKin lausuntopyynnöt lausuntopalvelu.fissä        
Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista (luonnos 13.7.2018)

Lausuntoaika päättyi
31.8.2018

       
Säteilyturvakeskuksen määräys säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautumisesta sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen (luonnos 12.2.2018) Lausuntoaika päättyi 12.3.2018        
Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta (luonnos 21.12.2017) Lausuntoaika päättyi 31.1.201        
Säteilyturvakeskuksen määräys työntekijään kohdistuvan säteilyaltistuksen selvittämisestä, altistusolosuhteiden tarkkailusta, henkilökohtaisesta annostarkkailusta ja tulosten ilmoittamisesta työntekijöiden annosrekisteriin (luonnos 11.12.2017) Lausuntoaika päättyi 19.1.2018        
Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä (luonnos 25.10.2017) Lausuntoaika päättyi 28.11.2017        

Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja säteilyturvallisuusvastaavan roolit ja pätevyysvaatimukset

Säteilylainsäädännön uudistamisen yhteydessä myös säteilytoimintaan osallistuvan henkilöstön pätevyys- ja koulutusvaatimuksia uudistetaan. Uusi ammattikunta tulee olemaan säteilyturvallisuusasiantuntija (STA), jonka asiantuntemusta käytetään väestöä ja työntekijöiden säteilysuojelua koskevissa asioissa.

Toiminnanharjoittajan on myös nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), joka valvoo toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelujärjestelyiden toteuttamista. STV:n kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät ovat pitkälti samoja kuin nykyisellä säteilyturvallisuudesta vastaavalla johtajalla. Käytännössä STV korvaa jatkossa nykyisen lain mukaisen vastaavan johtajan.

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Edellytyksenä STA:n pätevyyden saamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.  STA:n on oltava toimivaltaisen viranomaisen tunnustama.

Terveydenhuolto ja eläinlääketiede

Sairaalafyysikko voi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana ilman erillistä hyväksyntää Säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä -osaamisalalla.

Teollisuus, tutkimus ja ydinenergian käyttö

STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalle voi hakea säteilyturvaneuvottelukunnalta (STN) 6 kuukauden kuluessa uuden säteilylain voimaantulosta. Sitä voivat hakea vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja vähintään 24 kuukautta siirtymäsäännöksessä säädetyissä tehtävissä toimineet. Tämän jälkeen kelpoisuutta osoittavaa todistusta voi hakea STUKista.

Tarkempaa ohjeistusta pätevyys- ja koulutusvaatimuksista, hakuprosessista sekä hakemuksen mukana toimitettavista liitteistä tulee Stuk.fi-sivuille, kun laki on vahvistettu.

Päätös ja sen perusteella annettava kelpoisuustodistus on maksuton sinä aikana, kun sitä haetaan STN:ltä (siirtymäaika). Tämän jälkeen päätöksestä ja todistuksesta veloitetaan valvontahinnaston mukainen maksu.

Lisätietoa kelpoisuustodistuksen hakemisesta STN:n sihteereiltä

Lisätietoa kelpoisuustodistuksen hakemisesta STN:n sihteereiltä

Jaa tämä sivu