Säännöstö

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädäntö on uudistettu 2018. EU:n vuonna 2013 uudistaman säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimukset pantiin täytäntöön Suomen kansallisissa säädöksissä. Samalla uudistettiin koko säteilylainsäädäntö.

Säteilylainsäädännön uudistus koskee säteilylakia, asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeita, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla. Uuteen säädöstöön sisältyy säteilylain lisäksi yksi valtioneuvoston asetus, kaksi STM:n asetusta sekä arviolta yhdeksän STUKin määräystä.

 

Lisätietoja uuden säteilylain vaikutuksista löytyy Säteilyn käyttäjälle -osiosta.
Uusimmat versiot laki- ja asetusluonnoksista
Uusi säteilylaki 859/2018, voimassa 15.12.2018 alkaen Finlex
Hallituksen esitys 28/2018 uudeksi säteilylaiksi, lain perustelut Finlex
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018 Finlex
Perustelumuistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä pdf
Statsrådets förordning om joniserande strålning 1034/2018 Finlex
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 908/2018 Finlex
Perustelumuistio: Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 Finlex
Perustelumuisto: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Pdf
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning Finlex
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta 1045/2018 Finlex
Perustelumuistio: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta pdf
Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning
Finlex
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 1167/2020 Finlex

 

Säteilyturvakeskuksen määräykset

Säteilyturvakeskuksen määräykset annetaan säteilylain (859/2018) ja ydinenergialain (990/1987) nojalla. Kun uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018, tehtiin muutoksia myös ydinenergialakiin. Säteilyturvakeskuksen määräyksillä tarkennetaan edellä mainittujen lakien säännöksiä. Määräykset ovat oikeudellisesti sitovia.

STUKin määräykset

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt löytyvät lausuntopalvelu.fi -palvelusta. Lausunnolla olevat pyynnöt löytyvät myös Stuk.fi-verkkopalvelusta STUKin lausunto- ja kannanottopyynnöt -sivulta.
Lausuntopalvelu.fi Vastausaika päättyy  

 

Suljetut STUKin lausuntopyynnöt lausuntopalvelu.fissä