Säännöstö

Ydinturvallisuus ja ydinvastuu

Ydinturvallisuus ja ydinvastuu

 

Lait ja asetukset
Ydinenergialaki (990/1987)
Ydinenergia-asetus (161/1988)
Nuclear Energy Act
Nuclear Energy Decree
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (Y/1/2018)
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (Y/2/2018)
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (Y/3/2020)
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (Y/4/2018)
Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta (Y/5/2016)
Ydinvastuulaki (484/1972)
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta (562/1996)

 

EU-säädökset

Neuvoston direktiivi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (ydinturvallisuusdirektiivi, 2009/71/Euratom) (konsolidoitu)

Neuvoston direktiivi ydinturvallisuusdirektiivin 2009/71/Euratom muuttamisesta (2014/87/Euratom)

Neuvoston direktiivi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta (ydinjätedirektiivi, 2006/117/Euratom)

Komission päätös neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten (2008/312/Euratom) (konsolidoitu)

 

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia