Säännöstö

Säteilyturvallisuus

Säteilyturvallisuus

 

Lait, asetukset ja päätökset

Uusi säteilylaki, voimassa 15.12.2018 alkaen (859/2018)

Hallituksen esitys 28/2018 uudeksi säteilylaiksi (lain perustelut)

 

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018

Perustelumuistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä

 

Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 908/2018

Perustelumuistio: Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018  
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta 1045/2018  
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 1259/2018  
Säteilylaki (592/1991)
Säteilyasetus (1512/1991)
Radiation Act
Radiation Decree
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000)
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asuntojen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvoista (944/1992)

Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta (1306/1993)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta (294/2002)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ionisoimattoman säteilyn altistuksen enimmäisarvoista (1474/1991)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
  • Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta (291/2008)
  • Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta (146/2010)
 

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

  • Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista jne. (1484/2001)
  • Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)
 
Ammattitautilaki (1343/1988)
Ammattitautiasetus (1347/1988)
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
 
Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)  

 

EU-säädökset
BSS-direktiivi (2013/59/Euratom)
MED-direktiivi (97/43/Euratom) *
Umpilähdedirektiivi (2003/122/Euratom) *
Neuvoston direktiivi perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (96/29/Euratom) *
Neuvoston direktiivi ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella (90/641/Euratom) *
Neuvoston asetus radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä (Euratom) N:o 1493/93)
Neuvoston direktiivi säteilyvaaratilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle (1989/618/Euratom)*

* Kumoutuu BSS-direktiivillä (2013/59/Euratom) 6.2.2018 alkaen.

säädökset stuklexissa

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia