Palvelut Palvelut
Palvelut

Radioaktiivisten aineiden mittaaminen talousvedestä

Radioaktiivisten aineiden mittaaminen juomavedestä

Vesinäytteestä kannattaa mitata radonin lisäksi myös muut luonnon radioaktiiviset aineet. 

Vesilaitokset

Säteilyturvakeskuksen laboratoriosta voi tilata kaikki talousveden radioaktiivisuuteen liittyvät määritykset. Talousveden valvontatutkimuksista ja laatuvaatimuksista säädetään asetuksilla 401/2001 sekä 1352/2015.

Radioaktiivisuuden yleisimpiä määrityksiä ovat radonin aktivisuuspitoisuus (Bq/l) sekä kokonaisalfa-aktiivisuuspitoisuus (Bq/l). Kokonaisalfa-aktiivisuuspitoisuuden perusteella arvioidaan viitteellinen annos (mSv/v). Jos kokonaisalfa-aktiivisuuspitoisuuden perusteella ei pystytä arvioimaan viitteellistä annosta riittävän tarkasti, tehdään radionuklidikohtainen analyysi viitteellisen annoksen määrittämiseksi. Määritettäviä nuklideja voivat olla U-238, U-234, Ra-228, Ra-226, Pb-210 ja Po-210.

Talousveden tritiumpitoisuutta valvotaan osana ympäristön säteilyvalvontaohjelmaa, joten tritium-määrityksiä ei tarvitse sisällyttää valvontaohjelmaan.

Yksityiset kaivot

Vesilaitosvedelle asetetut enimmäisarvot eivät koske yksityisiä kaivoja. Yksityiskaivojen osalta sosiaali- ja terveysministeriö on antanut pieniä yksiköitä koskevan asetuksen (401/2001), jossa on annettu yksityisessä käytössä olevien kaivojen vedelle radonia koskeva laatusuositus 1000 becquereliä litrassa. 

Yksityishenkilöiden porakaivovesinäytteestä suositellaan mitattavaksi aina radon ja pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuus. Pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuudesta selviää, onko vedessä radonin lisäksi muita merkittäviä luonnon radioaktiivisia aineita, uraania, radiumia ja poloniumia.

Veden käytön yhteydessä huoneilmaan vapautuu radonia. Jos veden radonpitoisuus on 1000 becquereliä litrassa, lisää veden käyttö huoneilman radonpitoisuutta keskimäärin 40 becquereliä kuutiometrissä. Tähän arvioon liittyy suurta vaihtelua, mikä johtuu muun muassa rakennuksien erilaisista ilmanvaihtotekniikoista ja veden käyttömääristä. Mikäli huoneilman radonpitoisuutta ei ole aikaisemmin mitattu, kannattaa se mitata.

Tulokset

Kun vesinäytteestä selvitetään radonpitoisuus ja pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuus, mittaustulos ja lasku toimitetaan asiakkaalle noin kahden kuukauden kuluessa vesinäytteen saapumisesta Säteilyturvakeskukseen.

Kun kyseessä on pelkkä radonmittaus, tulos ja lasku lähetetään noin kahden viikon sisällä.

Harmaa tietolaatikko Palvelut Juomavesi STMn talousvesiasetus

Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi ja ruuan valmistukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään muun muassa radioaktiivisista aineista aiheutuvan säteilyaltistuksen rajoittamisesta. Asetus 1352/2015 (Finlex.fi, linkki avautuu uudessa selainikkunassa)

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö