Palvelut Palvelut
Palvelut

Talousveden radioaktiivisuusmittaukset

Juomaveden radioaktiivisuusmittaukset

Vesinäytteestä kannattaa mitata radonin lisäksi myös muut luonnon radioaktiiviset aineet. 

Yksityisen kaivoveden radioaktiivisuus

Yksityishenkilöiden kaivovesinäytteestä mitataan radon ja pitkäikäisten alfa-säteilyä lähettävien aineiden aktiivisuuspitoisuuksien summa (kokonaisalfa). Kokonaisalfamittauksesta selviää, onko vedessä radonin lisäksi muita merkittäviä luonnon radioaktiivisia aineita kuten uraania, radiumia ja poloniumia. Uraani voidaan määrittää myös ICP-MS menetelmällä.

Yksityiskaivojen osalta sosiaali- ja terveysministeriö on antanut pieniä yksiköitä koskevan asetuksen (401/2001), jossa on annettu yksityisessä käytössä olevien kaivojen vedelle radonia koskeva laatusuositus 1000 becquereliä litrassa.

Veden käytön yhteydessä huoneilmaan vapautuu radonia. Jos veden radonpitoisuus on 1000 becquereliä litrassa, lisää veden käyttö huoneilman radonpitoisuutta keskimäärin 40 becquereliä kuutiometrissä. Tähän arvioon liittyy suurta vaihtelua, mikä johtuu muun muassa rakennuksien erilaisista ilmanvaihtotekniikoista ja veden käyttömääristä. Mikäli huoneilman radonpitoisuutta ei ole aikaisemmin mitattu, kannattaa se mitata.

Vesilaitosveden radioaktiivisuusmittaukset

Vesilaitosten, vedenottamoiden tai muista julkisten paikkojen vesinäytteistä mitataan radon, pitkäikäisten alfa-säteilyä lähettävien aineiden ja tarvittaessa pitkäikäisten beeta-säteilyä lähettävien aineiden aktiivisuuspitoisuudet. Mikäli nämä mittaukset osoittavat, että vedestä aiheutuva viitteellinen annos voi olla suurempi kuin 0,1 mSv, voidaan tehdä tarkempia määrityksiä veden radioaktiivisuudesta. Tarkempia määrityksiä ovat esimerkiksi veden poloniumpitoisuuden, lyijypitoisuuden tai radiumpitoisuuden määritykset. Nämä ovat juomavesidirektiivin mukaisia mittauksia. Tulosten perusteella lasketaan vedestä aiheutuva viitteellinen annos.

Säteilyturvakeskuksen laboratoriosta voi tilata kaikki talousveden radioaktiivisuuteen liittyvät määritykset. Talousveden valvontatutkimuksista ja laatuvaatimuksista säädetään asetuksilla 401/2001 sekä 1352/2015.

Tulokset

Kun vesinäytteestä selvitetään radonpitoisuus ja pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuus, mittaustulos ja lasku toimitetaan asiakkaalle noin kahden kuukauden kuluessa vesinäytteen saapumisesta Säteilyturvakeskukseen.

Kun kyseessä on pelkkä radonmittaus, tulos ja lasku lähetetään noin kahden viikon sisällä.

Vesinäytteen mukana pitää toimittaa lomake, jossa kysytään kaivotietoja (lomakkeet alla).
STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017. 

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt