Palvelut Palvelut
Palvelut

Sisäilman radonpurkkimittausten yleiset toimitusehdot

Sisäilman radonpurkkimittausten yleiset toimitusehdot

1 Toimitusehtojen soveltaminen


1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Säteilyturvakeskuksesta (STUK) tilattaviin liiketaloudellisin perustein tuotettaviin radonpurkilla toteutettaviin sisäilman radonmittauksiin, kuten työpaikkojen, asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman radonpurkkimittauksiin, jollei toisin ole tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu.

Kun tilaajana on kuluttaja, noudatetaan näitä toimitusehtoja, jollei voimassa olevassa kuluttajansuojalainsäädännössä kuluttajan hyväksi pakottavasti toisin säädetä.

1.2 Muihin liiketaloudellisin perustein tuotettaviin mittauspalveluihin sovelletaan STUKin mittauspalveluiden yleisiä toimitusehtoja.

2 Sisältö ja ajankohta

2.1 Sisäilman radonpurkkimittaus sisältää, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu tai tilaajan kanssa sovittu, ehtokohdan 3.2 mukaisesti radonmittauspurkin ja sen oheismateriaalin sekä niiden lähettämisen tilaajalle, näytteen analysoinnin ja testausselosteen sekä sen toimittamisen tilaajalle.

Radonmittauspurkki on asiakkaan vaatimusten mukaan tilauksesta tehty tavara, joka voi pilaantua tai vanhentua nopeasti (KSL 6 luvun 16 §:n 1 mom. 3 ja 4 kohta). Jokainen radonmittauspurkki ja mittaustulos on yksilöity viivakoodilla. Radonmittauspurkilla on rajallinen käyttöaika mittaustuloksen laadun ja luotettavuuden vuoksi eikä radonmittauspurkkia voi käyttää uudestaan. Tilauksesta riippuen radonmittauspurkin mukana tulevien oheismateriaalien määrä ja sisältö vaihtelevat. STUK ei myy radonmittauspurkkia erikseen.

2.2 STUK tuottaa tilatun radonpurkkimittauksen huolellisesti ja ammattitaitoista henkilöstöä käyttäen.

2.3 STUK tuottaa radonpurkkimittauksen lupaamassaan ajassa. Ellei aikaa ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu tai sovittu, tuotetaan tämä ilman aiheetonta viivästystä.

2.4 STUKilla on oikeus toimitusajan pidennykseen, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, STUKista riippumattomasta syystä tai tilaajasta tai tämän vastuupiiriin kuuluvasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tilauksen tuottamisen oikeassa ajassa (ns. force majeure, kuten sota- tai poikkeustila, STUKin resurssit sitova säteily- tai ydintapahtuma, tulipalo, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy).

3 Hinnat sekä maksu- ja toimitusehdot

3.1 Radonpurkkimittausten yksikköhintoihin sovelletaan tilauksentekoajankohtana voimassa olevaa STUKin palveluhinnastoa. 

3.2 Radonpurkkimittauksen yksikköhintaan sisältyy:

  • yksi (1) radonmittauspurkki siihen kuuluvine oheismateriaaleineen (esitteet, lomakkeet, ohjeet, palautuskuoret)
  • radonmittauspurkin toimitus tilaajalle tilaajan ilmoittamaan yhteen paikkaan Suomessa ehdon 3.7 mukaisesti
  • laboratorioanalyysin ja siitä syntyvän testausselosteen toimituksen tilaajalle.

Tilaaja vastaa kustannuksellaan mittauksen ohjeiden mukaisesta suorittamisesta ja radonmittauspurkin ja mittaustietojen toimittamisesta STUKiin. 

3.3 Palveluhinnaston mukaiseen suoritteen hintaan lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero.

3.4 STUKilla on oikeus vaatia, että maksu tilatusta radonpurkkimittauksesta maksetaan ennakkoon ennen tilauksen tuottamisen aloittamista.

3.5 Maksusuorituksen on oltava STUKin tilillä viimeistään, kun 21 päivää on kulunut laskun päiväyksestä. Maksusuorituksen myöhästyessä lisätään saatavaan voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko. 

3.6 Mittauksen tulokset luovutetaan vasta sitten kun tilaus on maksettu, ellei muuta ole etukäteen kirjallisesti erikseen sovittu.  

3.7 Radonmittauspurkin toimitustapana on toimitus tilaajalle Posti Oyj:n kautta tai tilaajan kustannuksellaan suorittama nouto STUKin päätoimipisteestä. Tuotteen lähetyshinta Posti Oyj:n palveluilla tilaajalle on huomioitu radonpurkkimittauksen yksikköhinnassa, eikä sitä hyvitetä tilaajalle noutotilanteessa. 

Useammat lähetykset, uudelleenlähetykset tai lisämateriaalien toimitus ovat lisäpalveluita, joista veloitetaan erikseen STUKin palveluhinnaston mukaisesti. 

4 STUKin vastuut ja oikeudet

4.1 STUK tuottaa sisäilman radonpurkkimittauksen näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti, jollei toisin ole tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu taikka pakottavasta kuluttajansuojalainsääsäädöstä muuta johdu.

4.2 Jos STUK käyttää alihankkijaa, vastaa STUK alihankkijan työstä kuin omastaan.

4.3 STUKilla on oikeus korjata virheellinen suoritus kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen saatuaan toimittamalla uusi radonpurkkimittaus. Jos virhettä ei voida korjata, on tilaajalla oikeus hinnanalennukseen. Jos virhettä ei saada poistettua ja virhe on olennainen, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus, jolloin STUKin on maksettava tilaajalle maksettua veloitushintaa vastaava summa. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos tilaus viivästyy olennaisesti siitä mitä on sovittu, ilmoitettu taikka mitä kohtuudella voidaan suorituksen toteuttamiselta edellyttää.

4.4 STUK vastaa tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat STUKin tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. STUK ei vastaa muista mahdollisista vahingoista, kuten välillisistä vahingoista tai epäsuorista vahingoista. 
STUK vastaa kuitenkin kuluttajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, jos virhe tai vahinko johtuu STUKin huolimattomuudesta. 

STUK ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tilaajasta johtuvasta syystä, kuten tilaajan ilmoittamasta virheellisestä toimitusosoitteesta, radonpurkin noutamatta jättämisestä aiheutuvasta radonpurkin pilaantumisesta tai vanhentumisesta tai tilaajalle annettujen radonpurkkimittausta koskevien ohjeiden laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta toiminnasta aiheutuvista vahingoista.

4.5 Jos toisin ei ole kirjallisesti tilaajan kanssa erikseen sovittu, STUKin korvausvastuu on enintään tilauksen arvonlisäverollinen veloitushinta.

Korvausvastuun ylärajaa ei sovelleta, milloin tilaajana on kuluttaja. 

4.6 STUKin vastuu päättyy kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä, kun tieto tuloksesta on toimitettu tilaajalle tai se on ollut tilaajan vastaanotettavissa.
Virhevastuun ylärajaa ei kuitenkaan sovelleta, milloin tilaajana on kuluttaja.

5 Tilaajan vastuut ja oikeudet 

5.1 Tilaajalla ei ole peruuttamisoikeutta koskien radonpurkkimittausta. Peruuttamisoikeutta ei ole, koska radonpurkkimittauksen sisältämä radonpurkki on tavara, joka valmistetaan tilaajan vaatimusten mukaisesti ja joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua (KSL 6 luvun 16 §:n 1 mom. 3 ja 4 kohta).

Tilaajan vastuulla on viipymättä tarkastaa, että radonmittauspurkki on sen mukana toimitettujen ohjeiden mukainen. Tilaaja vastaa siitä, että mittaus suoritetaan toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

5.2 Tilaajan on ilmoitettava virheestä STUKille kirjallisesti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun virhe todettiin tai se olisi pitänyt todeta. 

Kuluttajatilaajalla on oikeus tehdä kirjallinen virheilmoitus STUKille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun virhe todettiin. Jos virheeseen vetoamista määräajassa ei voida kohtuudella kuluttajatilaajalta edellyttää, on kuluttajatilaajan tehtävä virheilmoitus muutoin kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe todettiin tai se olisi pitänyt todeta.

Muussa tapauksessa tilaaja tai kuluttajatilaaja menettää oikeutensa ehdon 4.3 mukaiseen hinnanalennukseen tai velvoitushinnan takaisinmaksuun.

5.3 Mahdolliset korvausvaatimukset STUKia kohtaan on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa STUKin ehdon 4.6 mukaisen vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa korvausvaatimuksen esittämiseen.

Enimmäisaikaa korvausvaatimuksen esittämiselle ei kuitenkaan sovelleta, kun tilaajana on kuluttaja. 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietosuoja

6.1  STUK käsittelee tilaajan sille toimittamia radonpurkkimittauksen tuottamiseksi tarpeellisia tietoja, näytteitä ja muuta materiaalia huolellisesti ja luottamuksellisesti.

6.2 STUKilla on oikeus käyttää toiminnassa saatuja tietoja STUKin viranomaistehtävien hoitamiseen. Tämä sisältää muun muassa oikeuden tietojen tallentamiseen STUKin käyttämiin tietojärjestelmiin ja -rekistereihin, sekä oikeuden käyttää tietoja osana viranomaisvalvontaa ja STUKin tutkimus-, kehitys- ja selvitystoimintaa. STUKin toiminnassa noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) ja tietosuojalainsäädäntöä.

6.3 STUKilla on oikeus julkaista toiminnassa saatuja tietoja 6.2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi. 

6.4 STUKilla on oikeus luovuttaa toiminnassa saatuja tietoja toiselle viranomaiselle siltä osin, kuin tietojen luovuttaminen on tarpeen toisen viranomaisen viranomaisten tehtävien hoitamiseksi. STUKilla on oikeus luovuttaa toiminnassa saatuja tietoja muille kuin viranomaiselle sen mukaan, kuin julkisuuslaissa säädetään.

6.5 Edellä 6.2 - 6.4 kohdassa sanotusta poiketen STUKilla ei kuitenkaan ole oikeutta salassa pidettävien tietojen (esim. liikesalaisuudet) käyttämiseen, julkaisemiseen tai luovuttamiseen ilman tilaajan suostumusta, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä, tuomioistuimen ratkaisusta tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu. Salassa pidettävinä tietoina pidetään tietoja, joiden salassapidosta säädetään julkisuuslaissa tai muussa laissa.

6.6 STUKilla on kohdasta 6.5 poiketen oikeus luovuttaa toiminnassa saamiaan tietoja yksittäistapauksessa hakemuksesta tutkimus- tai tilastotarkoitusta varten.

6.7 STUKilla on 6.5 kohdasta poiketen oikeus luovuttaa yksittäistapauksessa pyynnöstä toiminnassa saatuja tietoja sille, jota tiedot suoranaisesti ja omakohtaisesti koskevat. 

7 Erimielisyydet

7.1 Erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse sopimukseen, jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajatilaajalla on oikeus saattaa asia kuluttajaneuvonnan käsiteltäväksi sekä kuluttajariitalautakunnan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun (webgate.ec.europa.eu).

7.2 Riitakysymysten ratkaisemisessa sovelletaan tilauksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.2.2022 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.