Mittauspalveluiden yleiset toimitusehdot

Mittauspalveluiden yleiset toimitusehdot

1. Toimitusehtojen soveltaminen

1.1 Näitä mittauspalveluiden yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Säteilyturvakeskuksesta (STUK) tilattaviin liiketaloudellisin perustein tuotettaviin mittauspalveluihin ja niihin rinnastettaviin palvelusuoritteisiin, kuten:

  • kalibrointeihin, testauksiin ja säteilytyksiin
  • säteilyannosmittauspalveluihin
  • radonmittauksiin
  • gammaspektrometrisiin näytemittauksiin
  • H-3-määrityksiin
  • muihin radioaktiivisuusmäärityksiin
  • ihmisen radioaktiivisuuden mittauksiin.

1.2 STUKin mittauspalveluiden yleisiä toimitusehtoja sovelletaan, jollei toisin ole tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu. Kun tilaajana on kuluttaja, noudatetaan näitä toimitusehtoja, jollei voimassa olevassa kuluttajansuojalainsäädännössä kuluttajan hyväksi sitovasti toisin säädetä.

2. Palvelun sisältö ja ajankohta

2.1 Palvelun sisältönä on mittauspalvelu tai siihen rinnastettava muu tuloksen tuottamista koskeva palvelusuorite tai näihin liittyvä lisäpalvelu. Tuloksen tuottamista koskeva palvelu sisältää, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu tai tilaajan kanssa sovittu, näytteen analysoinnin ja tulosselosteen toimittamisen tilaajalle. Palvelu toimitetaan suomen kielellä, ellei muuta ole erikseen tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu.

2.2 STUK tuottaa tilatun palvelun huolellisesti ja ammattitaitoista henkilöstöä käyttäen.

2.3 STUK tuottaa palvelun lupaamassaan ajassa. Ellei aikaa ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu tai sovittu, palvelu tuotetaan ilman aiheetonta viivästystä.

2.4 STUKilla on oikeus toimitusajan pidennykseen, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, STUKista riippumattomasta syystä tai tilaajasta tai tämän vastuupiiriin kuuluvasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi palvelun tuottamisen oikeassa ajassa (ns. force majeure, kuten sota- tai poikkeustila, STUKin resurssit sitova säteily- tai ydintapahtuma, tulipalo, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy).

3. Hinnat ja maksuehdot

3.1  Palvelusuoritteiden yksikköhintoihin sovelletaan tilauksentekoajankohtana voimassa olevaa STUKin palveluhinnastoa.

3.2 Hinnaston mukainen yksikköhinta mittauksesta, määrityksestä tai vastaavasta palvelusuoritteesta sisältää yksinomaan tuloksen tuottamista koskevan palvelun. Tuloksen tuottamista koskevalla palvelulla tarkoitetaan näytteen analysointia ja tulostiedon toimittamista tilaajalle. Jos tilaus sisältää muun toimenpiteen, kuten näytteen esikäsittelyn, tuloksen perusteella annettavan arvion, lausunnon tai tulkinnan pidetään tätä palvelusuoritetta lisäpalveluna, josta veloitetaan erikseen hinnastossa esitettyjen aikaveloitusperusteiden mukainen hinta.

3.3  Palveluhinnaston mukaiseen palvelusuoritteen hintaan lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero.

3.4 STUKilla on oikeus vaatia, että maksu tilatusta palvelusuoritteesta maksetaan ennakkoon ennen palvelun tuottamisen aloittamista.

3.5 Maksusuorituksen on oltava STUKin tilillä viimeistään, kun 21 päivää on kulunut laskun päiväyksestä. Maksusuorituksen myöhästyessä lisätään saatavaan voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

3.6 STUK voi antaa erääntyneen saatavan, jota ei ole asianmukaisesti suoritettu, kolmannen osapuolen perittäväksi. Perintäkulut veloitetaan tilaajalta.

4. STUKin vastuu palvelusta

4.1 STUK vastaa siltä tilatun palvelun tuottamisesta näiden STUKin mittaustoiminnan yleisten toimitusehtojen mukaisesti, jollei toisin ole tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu taikka sitovasta kuluttajansuojalainsääsäädöstä muuta johdu.

4.2 Jos STUK käyttää palvelun tuottamiseen liittyvässä osatehtävässä alihankkijaa, vastaa STUK alihankkijan työstä kuin omastaan.

4.3 STUKilla on oikeus korjata virheellinen palvelusuoritus kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen saatuaan. Jos virhettä ei voida korjata, on tilaajalla oikeus hinnanalennukseen. Mikäli virhettä ei saada poistettua ja virhe on olennainen, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus, jolloin STUKin on maksettava tilaajalle palvelusta maksettua veloitushintaa vastaava summa. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, mikäli palvelu viivästyy olennaisesti siitä mitä on sovittu, ilmoitettu taikka mitä kohtuudella voidaan palvelusuorituksen toteuttamiselta edellyttää.

4.4. STUK vastaa tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat STUKin tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. STUK ei vastaa muista mahdollisista vahingoista, kuten välillisistä vahingoista tai epäsuorista vahingoista.

4.5 Jos toisin ei ole kirjallisesti tilaajan kanssa erikseen sovittu, STUKin korvausvastuu on enintään tilauksen arvonlisäverollinen veloitushinta.

4.6 STUKin vastuu palvelusta päättyy kahdentoista (12 ) kuukauden kuluttua siitä, kun tieto tuloksesta on toimitettu tilaajalle tai se on ollut tilaajan vastaanotettavissa.

5. Tilaajan palautusoikeus, virheilmoitus ja korvausvaatimukset


5.1 Kuluttajatilaajalla on oikeus palauttaa ostamansa tuote 14 vuorokauden kuluessa sen vastaanottamisesta ilman erillistä syytä. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, ettei tuotteessa ole käytön jälkiä. Peruuttaminen edellyttää STUKille tehtävää kirjallista ilmoitusta. Peruuttaessaan tilauksen kuluttaja vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuvista kuluista.

5.2 Tilaajan on ilmoitettava palvelua koskevasta virheestä STUKille kirjallisesti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun virhe todettiin. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa ehdon 4.3 mukaiseen hinnanalennukseen tai palvelun velvoitushinnan takaisinmaksuun.

5.3 Mahdolliset korvausvaatimukset STUKia kohtaan on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa STUKin ehdon 4.6 mukaisen vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa korvausvaatimuksen esittämiseen.

6. Tietosuoja

6.1 STUK käsittelee tilaajan sille toimittamia palvelun tuottamiseksi tarpeellisia tietoja, näytteitä ja muuta materiaalia huolellisesti ja luottamuksellisesti.  STUKin toiminnassa noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999).

6.2 STUKilla on oikeus käyttää palvelutoiminnassa saatuja tietoja, mukaan lukien henkilötietoja STUKin lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen sekä oikeus käyttää kyseisiä tietoja STUKin omassa tutkimus-, kehitys- ja selvitystoiminnassa.

6.3 STUKilla on oikeus julkaista palvelutoiminnassa saatuja tietoja osana sen lakisääteisiä viranomaistehtäviä sekä osana STUKin tutkimus-, kehitys- ja selvitystoimintaa. Julkaisuoikeus ei koske tilaajaa tai muuta asianosaista koskevia henkilötietoja.  

6.4 STUKilla on oikeus luovuttaa palvelutoiminnassa saatuja tietoja toiselle viranomaiselle siltä osin, kun tietojen luovuttaminen on tarpeen viranomaisen tehtävien hoitamiseksi.

6.5 STUK ei luovuta ulkopuoliselle tilaajaa tai muuta asianosaista koskevia henkilötietoja ilman tilaajan suostumusta, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu.

6.6 STUKilla on ehdosta 6.5 poiketen oikeus luovuttaa palvelutoiminnassa saamiaan tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, yksittäistapauksessa hakemuksesta tutkimus- tai tilastotarkoitusta varten.

6.7 STUKilla on oikeus yksittäistapauksessa pyynnöstä luovuttaa palvelutoiminnassa saatuja tietoja sille, jota tiedot suoranaisesti ja omakohtaisesti koskevat.

7. Erimielisyydet

7.1 Erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse sopimukseen, jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajatilaajalla on oikeus saattaa asia kuluttajaneuvonnan käsiteltäväksi sekä kuluttajariitalautakunnan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun ratkaistavaksi.

7.2 Riitakysymysten ratkaisemisessa sovelletaan tilauksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.11.2017 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

Matkahuoltomuistutus

Lähetettäessä näytteitä STUKiin Matkahuollon välityksellä valitaan lähetykselle Jakopaketti -toimitusvaihtoehto. Muut toimitustavat Matkahuolto toimittaa vain Kampin palvelupisteelle eikä perille STUKiin asti.