Palvelut Palvelut
Palvelut

Mittauspalveluiden yleiset toimitusehdot

Mittauspalveluiden yleiset toimitusehdot

1 Toimitusehtojen soveltaminen

1.1 Näitä mittauspalveluiden yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Säteilyturvakeskuksesta (STUK) tilattaviin liiketaloudellisin perustein tuotettaviin mittauspalveluihin ja niihin rinnastettaviin palvelusuoritteisiin, kuten:

  • kalibrointeihin, testauksiin ja säteilytyksiin
  • gammaspektrometrisiin näytemittauksiin
  • ihmisen radioaktiivisuuden mittauksiin
  • muihin kuin sisäilman radonpurkkimittauksiin
  • muihin säteilyannosmittauksiin ja radioaktiivisuusmäärityksiin.

1.2 STUKin mittauspalveluiden yleisiä toimitusehtoja sovelletaan, jollei toisin ole tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu.

Kun tilaajana on kuluttaja, noudatetaan näitä toimitusehtoja, jollei voimassa olevassa kuluttajansuojalainsäädännössä kuluttajan hyväksi pakottavasti toisin säädetä.

2 Palvelun sisältö ja ajankohta

2.1 Palvelun sisältönä on mittauspalvelu tai siihen rinnastettava muu tuloksen tuottamista koskeva palvelusuorite tai näihin liittyvä lisäpalvelu. Tuloksen tuottamista koskeva palvelu sisältää, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu tai tilaajan kanssa sovittu, näytteen analysoinnin ja tulosselosteen toimittamisen tilaajalle. Palvelu toimitetaan suomen kielellä, ellei muuta ole erikseen tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu.

2.2  STUK tuottaa tilatun palvelun huolellisesti ja ammattitaitoista henkilöstöä käyttäen.

2.3 STUK tuottaa palvelun lupaamassaan ajassa. Ellei aikaa ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu tai sovittu, palvelu tuotetaan ilman aiheetonta viivästystä.

2.4 STUKilla on oikeus toimitusajan pidennykseen, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, STUKista riippumattomasta syystä tai tilaajasta tai tämän vastuupiiriin kuuluvasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi palvelun tuottamisen oikeassa ajassa (ns. force majeure, kuten sota- tai poikkeustila, STUKin resurssit sitova säteily- tai ydintapahtuma, tulipalo, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy).

3 Hinnat ja maksuehdot

3.1 Palvelusuoritteiden yksikköhintoihin sovelletaan tilauksentekoajankohtana voimassa olevaa STUKin palveluhinnastoa.

3.2 Hinnaston mukainen yksikköhinta mittauksesta, määrityksestä tai vastaavasta palvelusuoritteesta sisältää yksinomaan tuloksen tuottamista koskevan palvelun. Tuloksen tuottamista koskevalla palvelulla tarkoitetaan näytteen analysointia ja tulostiedon toimittamista tilaajalle. Jos tilaus sisältää muun toimenpiteen, kuten näytteen esikäsittelyn, tuloksen perusteella annettavan arvion, lausunnon tai tulkinnan pidetään tätä palvelusuoritetta lisäpalveluna, josta veloitetaan erikseen hinnastossa esitettyjen aikaveloitusperusteiden mukainen hinta.

3.3 Palveluhinnaston mukaiseen palvelusuoritteen hintaan lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero.

3.4 STUKilla on oikeus vaatia, että maksu tilatusta palvelusuoritteesta maksetaan ennakkoon ennen palvelun tuottamisen aloittamista.

3.5 Maksusuorituksen on oltava STUKin tilillä viimeistään, kun 21 päivää on kulunut laskun päiväyksestä. Maksusuorituksen myöhästyessä lisätään saatavaan voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

4 STUKin vastuu palvelusta

4.1 STUK vastaa siltä tilatun palvelun tuottamisesta näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti, jollei toisin ole tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu taikka pakottavasta kuluttajansuojalainsääsäädöstä muuta johdu.

4.2 Jos STUK käyttää palvelun tuottamiseen liittyvässä osatehtävässä alihankkijaa, vastaa STUK alihankkijan työstä kuin omastaan.

4.3 STUKilla on oikeus korjata virheellinen palvelusuoritus kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen saatuaan. Jos virhettä ei voida korjata, on tilaajalla oikeus hinnanalennukseen. Mikäli virhettä ei saada poistettua ja virhe on olennainen, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus, jolloin STUKin on maksettava tilaajalle palvelusta maksettua veloitushintaa vastaava summa. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, mikäli palvelu viivästyy olennaisesti siitä mitä on sovittu, ilmoitettu taikka mitä kohtuudella voidaan palvelusuorituksen toteuttamiselta edellyttää.

4.4 STUK vastaa tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat STUKin tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. STUK ei vastaa muista mahdollisista vahingoista, kuten välillisistä vahingoista tai epäsuorista vahingoista.

STUK vastaa kuitenkin kuluttajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, jos virhe tai vahinko johtuu STUKin huolimattomuudesta.

4.5 Jos toisin ei ole kirjallisesti tilaajan kanssa erikseen sovittu, STUKin korvausvastuu on enintään tilauksen arvonlisäverollinen veloitushinta. Korvausvastuun ylärajaa ei sovelleta, milloin tilaajana on kuluttaja.

4.6 STUKin vastuu palvelusta päättyy kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä, kun tieto tuloksesta on toimitettu tilaajalle tai se on ollut tilaajan vastaanotettavissa.

Virhevastuun ylärajaa ei kuitenkaan sovelleta, milloin tilaajana on kuluttaja.

5 Tilaajan peruutusoikeus, virheilmoitus ja korvausvaatimukset

5.1 Tilaajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla asiasta kirjallisesti STUKille viimeistään 2 vrk ennen sovittua palvelun aloittamisajankohtaa. Jollei palvelua peruuteta viimeistään 2 vrk ennen palvelun sovittua aloittamisajankohtaa, on tilaaja velvollinen korvaamaan STUKille 50 prosenttia tilaamansa palvelun arvosta.

Kuluttajatilaajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti STUKille viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä. Kuluttajatilaajalla oikeus palauttaa ostamansa tuote 14 vuorokauden kuluessa sen vastaanottamisesta ilman erillistä syytä, edellyttäen, ettei tuotteessa ole käytön jälkiä.  Peruuttaessaan tilauksen kuluttaja vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuvista kuluista. Jos palvelun suorittaminen on aloitettu kuluttajatilaajan pyynnöstä ennen 14 vuorokauden peruuttamisajan päättymistä, on kuluttajan peruuttamistapauksessa maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta STUKille kohtuullinen korvaus, ellei peruuttamatta jättäminen johdu STUKista aiheutuvasta syystä.

5.2 Tilaajan on ilmoitettava palvelua koskevasta virheestä STUKille kirjallisesti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun virhe todettiin tai se olisi pitänyt todeta.

Kuluttajatilaajalla on oikeus tehdä kirjallinen virheilmoitus STUKille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun virhe todettiin. Jos virheeseen vetoamista määräajassa ei voida kohtuudella kuluttajatilaajalta edellyttää, on kuluttajatilaajan tehtävä virheilmoitus muutoin kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe todettiin tai se olisi pitänyt todeta.

Muussa tapauksessa tilaaja tai kuluttajatilaaja menettää oikeutensa ehdon 4.3 mukaiseen hinnanalennukseen tai palvelun velvoitushinnan takaisinmaksuun.

5.3 Mahdolliset korvausvaatimukset STUKia kohtaan on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa STUKin ehdon 4.6 mukaisen vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa korvausvaatimuksen esittämiseen.

Enimmäisaikaa korvausvaatimuksen esittämiselle ei kuitenkaan sovelleta, kun tilaajana on kuluttaja.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietosuoja

6.1 STUK käsittelee tilaajan sille toimittamia palvelun tuottamiseksi tarpeellisia tietoja, näytteitä ja muuta materiaalia huolellisesti ja luottamuksellisesti.

6.2 STUKilla on oikeus käyttää palvelutoiminnassa saatuja tietoja STUKin viranomaistehtävien hoitamisen. Tämä sisältää muun muassa oikeuden tietojen tallentamiseen STUKin käyttämiin tietojärjestelmiin ja -rekistereihin, sekä oikeuden käyttää tietoja osana viranomaisvalvontaa ja STUKin tutkimus-, kehitys- ja selvitystoimintaa. STUKin toiminnassa noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) ja tietosuojalainsäädäntöä.

6.3 STUKilla on oikeus julkaista palvelutoiminnassa saatuja tietoja 6.2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

6.4 STUKilla on oikeus luovuttaa palvelutoiminnassa saatuja tietoja toiselle viranomaiselle siltä osin, kuin tietojen luovuttaminen on tarpeen toisen viranomaisen viranomaisten tehtävien hoitamiseksi. STUKilla on oikeus luovuttaa palvelutoiminnassa saatuja tietoja muille kuin viranomaiselle sen mukaan, kuin julkisuuslaissa säädetään.

6.5 Edellä 6.2 - 6.4 kohdassa sanotusta poiketen STUKilla ei kuitenkaan ole oikeutta salassa pidettävien tietojen (esim. liikesalaisuudet) käyttämiseen, julkaisemiseen tai luovuttamiseen ilman tilaajan suostumusta, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä, tuomioistuimen ratkaisusta tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu. Salassa pidettävinä tietoina pidetään tietoja, joiden salassapidosta säädetään julkisuuslaissa tai muussa laissa.

6.6 STUKilla on kohdasta 6.5 poiketen oikeus luovuttaa palvelutoiminnassa saamiaan tietoja, yksittäistapauksessa hakemuksesta tutkimus- tai tilastotarkoitusta varten.

6.7 STUKilla on 6.5 kohdasta poiketen oikeus luovuttaa yksittäistapauksessa pyynnöstä luovuttaa palvelutoiminnassa saatuja tietoja sille, jota tiedot suoranaisesti ja omakohtaisesti koskevat.

7    Erimielisyydet

7.1 Erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse sopimukseen, jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajatilaajalla on oikeus saattaa asia kuluttajaneuvonnan käsiteltäväksi sekä kuluttajariitalautakunnan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun ratkaistavaksi.

7.2 Riitakysymysten ratkaisemisessa sovelletaan tilauksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.2.2022 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

HUOM! Lähetettäessä näytteitä STUKiin Matkahuollon välityksellä valitaan lähetykselle Jakopaketti -toimitusvaihtoehto. Muut toimitustavat Matkahuolto toimittaa vain Kampin palvelupisteelle eikä perille STUKiin asti.

Laskut Suomi.fi

Jos olet ottanut käyttöösi Suomi.fi Viestit -palvelun, voit saada STUKilta laskut Suomi.fi-viestilaatikkoosi.