Palvelut Palvelut
Palvelut

Kalibrointipalvelut

Kalibrointipalvelut

Ionisoiva säteily

Sädehoito-, röntgendiagnostiikka- ja säteilysuojelumittareiden kalibroinnit ja mittareiden toimintakunnon tarkastukset

Kalibrointeja ja mittauksia voidaan sopimuksesta tehdä myös säteilyn käyttöpaikalla. Lisäksi suoritetaan röntgendiagnostiikkalaitteistojen standardinmukaisia testauksia sekä säteilymittareiden, biologisten näytteiden ja elektroniikkakomponenttien säteilytyksiä.

Sähköposti: kalibroinnit (at) stuk.fi

Yhteyshenkilöt

 • Reetta Nylund, sädehoidon mittarit, puh. (09)75988468
 • Panu Pousi, säteilysuojelun mittarit, puh. (09)75988288
 • Jan Morelius, säteilysuojelun mittarit, puh. (09)75988367
 • Carita Lindholm, röntgendiagnostiikan mittarit, puh. (09)75988486
 • Aino Tietäväinen, röntgenlaitetestaus, puh. (09)75988219

Osoite
Säteilyturvakeskus                                                     
Dosimetrialaboratorio                    
Jokiniemenkuja 1                                                  
01370 VANTAA

Laatujärjestelmä

STUK toimii ionisoivan säteilyn kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja ylläpitää säteilyannosyksiköiden mittanormaaleja. STUK on mukana kansainvälisessä tunnustamissopimuksessa CIPM MRA (Comité Internationale des Poids et Mesures, Mutual Recognition Arrangement). Sopimuksessa mukana olevat kansalliset metrologialaitokset ja kansalliset mittanormaalilaboratoriot tunnustavat toistensa mittanormaalit ja toistensa antamat mittaus- ja kalibrointitodistukset tasavertaisiksi. MRA:n tavoite on ”kerran mitattu, kaikkialla hyväksytty”.

CIPM MRA -sopimuksessa mukana olevien laboratorioiden laatujärjestelmän tulee täyttää ISO 17025 –standardin vaatimukset. Laatujärjestelmän hyväksynnälle on kaksi tasavertaista menetelmää: oma ilmoitus (”self declaration approach”) tai se voi olla kolmannen osapuolen toteama (”accreditation approach”). Omaan ilmoitukseen perustuva hyväksyntä vaatii vuosittaisen raportoinnin EURAMET-järjestölle ja säännöllisiä ulkoisia auditointeja.  Dosimetrialaboratorion osalta laatujärjestelmän hyväksyntä perustuu omaan ilmoitukseen kuten suurimmalla osalla muistakin Suomen mittanormaalilaboratorioista.

Lisätietoja Suomen mittanormaalijärjestelmästä on saatavilla Mittatekniikan keskuksen MIKESin internetsivuilta. Dosimetrialaboratorion CIPM MRA -mittauskykytiedot, CMC:t (Calibration and Measurement Capabilities), on julkaistu Kansainvälisen paino- ja mittatoimiston (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures) tietokannassa.

Palveluiden tilaaminen ja toimitus

Kalibrointi-, tarkastus-, testaus- ja säteilytyspalvelut tilataan kirjallisesti. Tilaukseen merkitään asiakkaan nimi, osoite ja yhteystiedot. Tilauksessa on ilmoitettava, onko kyseessä mittarin kalibrointi tai testaus ja millä säteilylaadulla ja mittarin toiminta-alueella kalibrointi tai testaus suoritetaan, tai, mikäli kyseessä on säteilytys,  millä säteilylaadulla ja millä annoksella säteilytystä pyydetään. Omatoimisessa suojelutoiminnassa (esim. taloyhtiöiden väestönsuojat) käytettäville mittareille riittää yleensä tarkastus. Luvanvaraisessa toiminnassa  mittarit tulee usein kalibroida. Tarkemmat ohjeet löytyvät ohjeesta VAL 4 ja Säteilyturvakeskuksen määräyksestä säteilymittauksista (STUK S/6/2018).

Kalibroitavaksi, tarkastettavaksi tai testattavaksi toimitettavan mittarin mukana on toimitettava mittarin käyttöohje sekä kaikki kalibrointiin tai testaukseen oleellisesti vaikuttavat tiedot (esimerkiksi kalibrointialueen määrittely ja mittarin kalibrointiasento). Mittarin on oltava tyypiltään ja sarjanumeroltaan yksilöitävissä ja käyttöohjeiden mukaisesti käyttökunnossa.

Kalibrointi-, tarkastus-, testaus- ja säteilytyspalveluiden toimitusaika on tavallisesti noin viikosta kuukauteen. Palveluista annetaan todistus tai raportti. Lisäksi kalibroituun mittariin kiinnitetään tarra, josta käy ilmi kalibrointiajankohta ja kalibrointitodistuksen numero.

Palveluista peritään maksu STUKin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan.

Radonmittalaitteiden kalibroinnit

 • Radon-222:n aktiivisuuspitoisuuden kalibroinnit radonmittalaitteille (esim. puolijohdedetektorit, ionisaatiokammiot ja Lucasin kammiot)
 • Radon-222-altistukset alfajälkifilmiin perustuville mittalaitteille
Yhteyshenkilöt
Tuukka Turtiainen, puh. (09)75988473

Ionisoimaton säteily

Ultraviolettisäteily

 • UV-mittareiden testaukset ja kalibroinnit
 • UV-laitteiden säteilyn mittaukset
 • UV-säteilyn mittaukset ja turvallisuusarvioinnit työpaikoilla
Yhteyshenkilö
Lasse Ylianttila, puh. (09)75988455

Sähkö- ja magneettikentät, RF-säteily

RF-mittareiden kalibroinnit: Sähkömagneettisten kenttien mittaukset ja turvallisuusarvioinnit, esimerkiksi

 • tukiasemat
 • suurtaajuuskuumentimet
 • kiinteistömuuntamot
 • tutkat
Yhteyshenkilö
Lauri Puranen, puh. (09)75988457