Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Ympäristön säteilytilannetta seurataan Japanissa yhä aktiivisesti

Ympäristön säteilytilannetta seurataan Japanissa yhä aktiivisesti

Kolme ja puoli vuotta Japanin tuhoisan tsunamin sekä sitä seuranneen Fukushiman Dai-ichin ydinvoimalaitoksen onnettomuuden jälkeen maassa seurataan yhä tarkkaan ympäristön ja elintarvikkeiden säteilytilannetta sekä puhdistetaan onnettomuuslaitoksen ympäristöä. Itse voimalaitoksen käytöstä poistolle on laadittu suunnitelma, joka ulottuu usean vuosikymmenen päähän.

Elintarvikkeissa raja-arvot ylittyvät erittäin harvoin

Japanin viranomaiset ovat jatkaneet kattavaa elintarvikkeiden monitorointia. Joka kuukausi mitataan noin 20 000 ruokanäytettä. Rajoituksia elintarvikkeiden käytölle asetetaan, jos niissä on cesiumia yli 100 becquereliä kilossa.

Yli 99 prosentissa mitatuista elintarvikkeista cesiumia ei ole havaittu tai sen pitoisuus on alittanut raja-arvot. Elintarvikkeet, joissa raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia on mitattu, ovat lähinnä luonnontuotteita, kuten sieniä ja muita villikasveja, villieläinten lihaa (villisika ja karhu) sekä tiettyjä kaloja.

Cesiumpitoisuudet kalatuotteissa ovat entisestään pienentyneet. Raja-arvojen ylityksiä on havaittu ainoastaan tietyissä lajeissa rajatuilla alueilla. Fukushiman prefektuurin alueella raja-arvot ylittyvät noin puolessa prosentissa mitatuista kalanäytteistä. Muissa prefektuureissa raja-arvon ylityksiä on vieläkin vähemmän, noin 0,05 prosentissa näytteistä.

Meriveden tilassa ei merkittäviä muutoksia

Tritiumin, strontium-90:n ja cesiumin pitoisuudet merivedessä ovat pysyneet viimeisen puolen vuoden aikana melko muuttumattomina, samoin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet pohjasedimentissä, sekä onnettomuuslaitoksen edustalla että kauempana merellä. Syyskuussa 2014 voimayhtiö TEPCO ilmoitti asentavansa laitoksen ympäristöön uusia meriveden säteilymonitorointilaitteita, joiden avulla pystytään mittaamaan cesiumin isotooppeja ja beetanuklideja jatkuvatoimisesti.

IAEA:n asiantuntijat vierailivat Japanissa syyskuussa ja ottivat yhdessä Japanin ydinturvallisuusviranomaisen NRA:n ja ulkoasiainministeriön henkilöstön kanssa vesinäytteitä merestä viidessä eri kohteessa lähellä Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaa. Kuva: NRA, IAEA:n kuvapankki

Ympäristön puhdistustoimet etenevät

Alueella, joka yltää noin 20 kilometrin päähän onnettomuuslaitokselta, on neljässä kunnassa ympäristön puhdistustoimet viety jo loppuun. Lisäksi seitsemän kunnan alueelle on laadittu puhdistussuunnitelmat.

Kauempana sijaitsevilla alueilla puhdistustoimia tehdään kahdeksassa eri prefektuurissa yhteensä sadassa sellaisessa kunnassa, joissa annosnopeus ylittää 0,23 mikrosievertiä tunnissa. Esimerkiksi Fukushiman prefektuurissa julkisista tiloista on jo puhdistettu noin 70 prosenttia. Muissa prefektuureissa on kaikki julkiset tilat saatu puhdistettua. Fukushiman prefektuurin asuintaloissa on puolestaan toteutettu noin puolet suunnitelluista puhdistustoimista ja muiden prefektuurien asuintaloissa noin 90 prosenttia.

Fukushiman prefektuurin kuvernööri on hyväksynyt suunnitelman väliaikaiselle jätteiden säilytyslaitokselle, jossa tullaan säilyttämään saastunutta maa-ainesta ja puhdistustoiminnassa syntyvää jätettä.

Laitosalueella saastuneelle vedelle tarvitaan lisää varastointitilaa

Fukushiman onnettomuuslaitoksella varastoitavan, radioaktiivisilla aineilla saastuneen veden määrä kasvaa edelleen. Tällä hetkellä sille on rakennettu laitosalueella yhteensä 480 000 kuutiometriä säiliökapasiteettia, josta syksyllä 2014 on käytössä noin 430 000 kuutiometriä. Tarkoituksena on lisätä varastokapasiteetti noin 800 000 kuutiometriin vuoden 2016 alkuun mennessä.

Saastunutta vettä syntyy jatkuvasti lisää, kun reaktoreiden jäähdytykseen käytettävä vesi valuu vuotojen kautta edelleen turbiinirakennusten kellareihin ja saastuu samalla radioaktiivisilla aineilla. Samanaikaisesti kellareihin valuu jatkuvasti pohjavettä rakennusten vaurioituneiden perustusten kautta noin 400 kuutiometriä päivässä.

Kesästä 2011 lähtien vettä on puhdistettu pumppaamalla sitä turbiinirakennuksista puhdistuslaitokseen, jossa vedestä on pystytty poistamaan suurin osa radioaktiivisesta cesiumista. Puhdistuslaitokselta osa vedestä johdetaan takaisin jäähdyttämään reaktorisydämiä ja loput säilötään varastosäiliöihin. Vettä ei saa päästää mereen, koska siinä on yhä muita radioaktiivisia aineita.

Syksyllä 2013 otettiin käyttöön ALPS-pudistusjärjestelmä, joka poistaa vedestä cesiumin lisäksi myös muita radioaktiivisia aineita. Vettä ei kuitenkaan päästetä mereen ALPS käsittelynkään jälkeen, sillä veteen jää vielä tritiumia. Elokuun 2014 loppuun mennessä ALPS-järjestelmällä oli puhdistettu 128 000 kuutiometriä radioaktiivista vettä.

Varastoitavan veden määrää pyritään jatkossa vähentämään hillitsemällä pohjaveden pääsyä kellareihin. Esimerkiksi laitosyksiköiden ympärillä olevaa maata aiotaan jäädyttää veden virtauksen vähentämiseksi. Lisäksi toukokuussa 2014 aloitettiin pohjaveden ohijuoksutus (bypassing). Ohijuoksutuksessa laitoksen ympärille on porattu kaivoja, joiden kautta vuorilta tulevaa pohjavettä pumpataan ulos ja johdetaan laitosalueen ohi mereen. Ennen mereen laskemista vesi analysoidaan. Mittausten mukaan ohijuoksutus ei ole vaikuttanut radioaktiivisten aineiden pitoisuuksiin merivedessä.

Laitoksen käytöstä poisto alkaa käytetyn polttoaineen altaiden tyhjentämisellä

Onnettomuuslaitoksen nelosyksikkö oli onnettomuuden sattuessa huoltoseisokissa, eikä sen reaktorisydämessä ollut onnettomuuden tapahtuessa polttoainetta. Kaikki nelosyksikön polttoaine oli sijoitettu yksikön polttoaineen varastoaltaaseen.

Polttoaineen poisto varastoaltaasta aloitettiin syksyllä 2013 ja vastikään saatiin viimeisetkin käytetyn polttoaineen niput (1331 nippua) siirretty altaasta laitosalueella olevaan varastoon. Tuoreesta polttoaineesta on altaasta tähän mennessä poistettu 22 nippua kaikkiaan 202:sta. Purkutyön riskialtis vaihe on nyt ohi, sillä tuore polttoaine ei säteile juuri lainkaan.

Voimalaitoksen käytöstä poistolle on laadittu suunnitelma, joka ulottuu usean vuosikymmenen päähän. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan polttoaine käytetyn polttoaineen altaista. Toisessa vaiheessa tarkoituksena on puhdistaa vaurioituneiden reaktoriyksiköiden rakennuksia ja tiivistää onnettomuudessa vaurioituneet suojarakennukset sekä täyttää ne vedellä. Kolmas vaihe alkaa noin kymmenen vuoden kuluttua. Vasta tässä vaiheessa on mahdollista avata reaktoripiiri ja aloittaa polttoaineen jäänteiden poisto. Kaikkien vaiheiden ajan on huolehdittava vaurioituneiden reaktoreiden jäähdyttämisestä, jäähdyttämiseen käytettävän veden puhdistamisesta ja radioaktiivisista aineista saastuneen veden varastoinnista.

Ympäristön säteilyvalvontatietojen lähde: Events and highlights on the progress related to recovery operations at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, September 2014
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc_japan0914.pdf

Vaurioituneiden yksiköiden reaktorien ja suojarakennusten lämpötiloja, painetta ja säteilytasoja seurataan jatkuvasti. Voimayhtiö TEPCO julkaisee tulokset päivittäin verkkosivulla
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/pla/index-e.html

Polttoaineen poiston edistymistä nelosyksikön varastoaltaasta voi seurata sivulta
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/removal4u/index-e.html

Teksti: Valvonta ja mittaus -laboratorion päällikkö Iisa Outola ja
Reaktori- ja turvallisuusjärjestelmät -toimiston päällikkö Risto Sairanen, STUK