Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

STUK tehostaa sisäilman radonin valvontaa työpaikoilla

STUK tehostaa sisäilman radonin valvontaa työpaikoilla

Radonkaasu on tärkein luonnonsäteilyn lähde työpaikoilla. Se tunkeutuu sisätiloihin maaperästä. Radonille voi altistua myös esimerkiksi maanalaisilla työmailla, kuten kaivoksissa ja louhoksilla.

STUK pyrkii tehostamaan radonin ja muun luonnonsäteilyn valvontaa työpaikoilla ja lisäämään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena on entisestään parantaa työntekijöiden säteilyturvallisuutta, kertoo laboratorionjohtaja Päivi Kurttio STUKista.

Työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden

Työnantajalla on velvollisuus selvittää, onko työpaikalla vaaraa altistua toimenpidearvot ylittävälle luonnonsäteilylle. Työpaikan sisäilman radonpitoisuus tulee selvittää niissä kunnissa, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään kymmenen prosenttia ylittää arvon 400 becquereliä kuutiometrissä. Säteilyturvakeskus ylläpitää luetteloa tällaisista kunnista.

Kyseisten kuntien lisäksi radonpitoisuus on mitattava koko maassa niillä työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla. Mittaukset on tehtävä myös kaikissa maan alla sijaitsevissa työtiloissa, joissa työskennellään pysyvästi. Esimerkkeinä maanalaisista työpaikoista, joissa radonpitoisuuksia pitää valvoa, Kurttio mainitsee länsimetron työmaan, Helsingin Jätkäsaaren maanalaiset tilat ja parkkihallien rakennustyömaat.

Radonin suurin sallittu pitoisuus tiloissa, joissa työskennellään säännöllisesti, on 400 becquerelia kuutiometrissä. Korkeampi radonpitoisuus on sallittu tiloissa, joissa työskentely on lyhytaikaisempaa. Kouluissa ja päiväkodeissa 400 becquerelia on yläraja riippumatta siitä, miten pitkään tiloissa oleskellaan.

Mikäli mittaukset osoittavat, että työpaikalla on radonia yli sallitun tason, on toiminnanharjoittaja velvollinen pienentämään työntekijöiden altistumista. Ylityksestä on myös ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle.

STUK voi määrätä työpaikalle korjaavia tai altistusta vähentäviä toimenpiteitä. Ääritapauksessa voidaan määrätä uhkasakko, mutta Kurttio toteaa, että STUK pyrkii aina toimimaan hyvässä yhteistyössä valvottavien kanssa.

Myös tuhka voi altistaa säteilylle

Sisätilojen ja kaivosten lisäksi luonnonsäteilyn merkittäviä altistuslähteitä voivat olla esimerkiksi radioaktiivisuutta sisältävän materiaalin polttamisesta syntyvä tuhka, talousvesi ja tietyt rakennusmateriaalit. Tuhkaa saatetaan käyttää suuria määriä esimerkiksi tienrakennuksessa ja maisemoinnissa.

Lisätietoa:

Radon tavanomaisilla työpaikoilla
Työpaikan radonpitoisuuden mittaaminen
Kunnat, joissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen
Kuntakartta

Teksti: Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK