Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Uusi säteilylaki aiheutti muutoksia säteilyn käyttöön kauneudenhoidossa

Uusi säteilylaki aiheuttaa muutoksia säteilyn käyttöön kauneudenhoidossa

Uusi säteilylaki sekä siihen liittyvä asetus ja Säteilyturvallisuuskeskuksen (STUK) uusi määräys toivat muutoksia säteilyn käyttöön kauneudenhoidossa.

Tatuoinnin poistoon käytettäviä luokkaan 4 kuuluvia laserlaitteita saa käyttää vain terveydenhuollon toimintayksiköissä. Kuva: Lehtikuva

 

”Uudessa laissa on paremmin otettu huomioon kauneudenhoitopalveluiden nykytilanne säteilyn käytön osalta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että uusia tekniikoita on sisällytetty lakiin”, toteaa ionisoimattoman säteilyn asioista vastaava laboratorionjohtaja Pasi Orreveteläinen.

Toisaalta on myös huomioitu se, että aiemmat enimmäisarvot radiotaajuisen säteilyn suhteen olivat varsin tiukat. Uudessa laissa altistuksen raja-arvojen ylitys kosmeettisissa hoidoissa on sallittua, mikäli haitallisten kudosvaurioiden syntyminen on estetty.

Uudessa säteilylaissa on asetettu vaatimus, että asiakkaalle on kerrottava riskeistä ennen toimenpidettä. Lisäksi STUKin määräys edellyttää, että kontraindikaatiot eli vasta-aiheet otetaan huomioon ennen toimenpidettä. Kontraindikaatioiden tarkastamisen avulla selvitetään, onko esimerkiksi asiakkaan terveystilanne sellainen, että toimenpiteen voi tehdä ilman ylimääräistä riskiä. Tyypillisiä kontraindikaatioita ovat esimerkiksi raskaus, tietyt lääkitykset, ihovaurio ja kasvain.

Orreveteläinen toteaa, että lasereiden osalta uuden lain voimaantulo ei tuonut juurikaan muutoksia. Luokan 4 laserit ovat edelleen sellaisia, että niiden käyttö on sallittua vain terveydenhuollon toimintayksiköissä. Näitä käytetään esimerkiksi tatuoinninpoistoihin tai ihon kuorintaan. Poikkeuksen tekevät laserit, joihin on sisällytetty ominaisuus, joka varmistaa, että iho ei altistu liian voimakkaalle säteilylle. Tällaisia laitteita ei välttämättä ole vielä myynnissä.

Tiettyjä luokan 3B lasereita, jotka ylittävät ihoaltistuksen raja-arvot, voi käyttää ihoaltistukseen edellyttäen, että niiden käyttö ei aiheuta kipuaistimusta. Tällaisia lasereita voivat olla esimerkiksi fysioterapia- ja lipolaserit, joita käytetään kudosten lämmittämiseen. Luokan 3B laserien ominaisuudet tulee selvittää tapauskohtaisesti, jotta voidaan todeta ovatko ne sellaisia, että ihovaurion riskiä ei ole pitkässäkään altistuksessa.

Radiotaajuisten hoitolaitteiden eli RF-laitteiden osalta STUK on antanut määräyksen, joka sallii altistuksen raja-arvon viisinkertaisen ylityksen. Tämä vastaa nykyisiä työntekijöiden altistusrajoja, joten niiden käytön voidaan olettaa olevan turvallista terveillä aikuisilla. Orreveteläinen kuitenkin muistuttaa, että toimenpiteen aikana tulee seurata kuinka asiakkaan iho ja kipuaistimus reagoivat hoidon aikana. RF-laitteita käytetään ihonalaisten kudoskerrosten lämmittämiseen tavoitteena esimerkiksi ihon nuorentaminen.

Ultraäänen osalta on säädetty uudet altistuksen raja-arvot. Raja-arvojen soveltamiseen kauneudenhoidossa on säädetty viiden vuoden siirtymäaika. Toimenpiteen turvallisuus on kuitenkin varmistettava ennen sen tekemistä. Ultraäänen osalta on STUKin määräyksen mukaan sallittua käyttää tehotiheyttä, mikä vastaa fysioterapialaitteiden tehotiheyttä ja soveltuu ihonalaisten kudosten lämmittämiseen. Tällainen tehotiheys on varsin suuri, joten suurimpia voimakkuuksia on syytä välttää kasvojen alueella ja erityisesti silmien läheisyydessä. Silmät ovat hyvin vaurioherkkiä ultraäänelle. Rasvakudosten rikkomiseen kykenevät ultraäänikavitaatiolaitteet sekä HIFU- laitteet (high intensity focussed ultrasound) ylittävät todennäköisesti määräyksessä määritetyn suurimman sallitun energiatiheyden.

Valoimpulssi- eli IPL-laitteille on myös säädetty uudet altistuksen raja-arvot. Orreveteläisen mukaan lähes kaikki nykyiset laitteet ylittävät nämä raja-arvot. Myös näiden laitteiden kohdalla on säädetty viiden vuoden siirtymä altistuksen raja-arvojen soveltamiselle. Pitkä siirtymäaika takaa toivon mukaan sen, että markkinoille ilmestyy laitteita, joihin on sisällytetty ominaisuus, joka varmistaa, että iho ei altistu liian voimakkaalle säteilylle. IPL-laitteita käytetään tyypillisesti karvanpoistoihin sekä erilaisiin ihonhoitoihin.

Vastuu on laitteen käyttäjällä

”Vastuu laitteen käytöstä on aina käyttäjällä. Laitetta hankittaessa kannattaa varmistua, että sen käyttö on sallittua Suomessa. STUKin internetsivuilta löytyy neuvoja laitteiden hankinnasta”, Orreveteläinen muistuttaa.

Eri maissa säteilyn käyttöä kauneudenhoidossa koskevat säädökset ovat hyvin erilaisia. Jopa Pohjoismaiden välillä on säädöksissä eroja. Tästä syystä laitteiden ulkomaiset valmistajat eivät välttämättä tiedä Suomen lainsäädännön vaatimuksia.

Laitteiden käytössä on myös huomioitava se, että kaikki hoidot eivät sovi kaikille, rajoituksia on esimerkiksi raskaana oleville. Toimenpiteen tekijän on osattava kertoa mahdollisista rajoituksista ennen hoidon antamista.

Pahimmillaan säteilyn ammattitaidoton käyttö kauneudenhoidossa voi aiheuttaa esimerkiksi pysyviä ihovaurioita tai palovammoja. Orreveteläinen toivoo, että mahdolliset vahinkotapaukset aina ilmoitettaisiin STUKiin, jotta valvontaa ja lainsäädäntöä pystyttäisiin kehittämään säteilyturvallisuuden parantamiseksi.