Ajankohtaista Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Den finska kärnenergibranschen söker efter kulturella attribut kopplade till säkerhetskultur

Den finska kärnenergibranschen söker efter kulturella attribut kopplade till säkerhetskultur

8.3.2019 klo 14:17
Tiedote

Säkerhetskultur är ett välkänt organisatoriskt koncept inom kärnenergi, men dess påverkan på kärnsäkerheten i ett nationellt sammanhang är nu det nya paradigm om vilket ledande säkerhetsexperter debatterar.

Den andra upplagan av ett forum om landsspecifik kärnsäkerhetskultur arrangerades 6–7 mars 2019 av Nuclear Energy Agency (NEA) i Helsingfors i Finland, i samarbete med World Association of Nuclear Operators (WANO) och Radiation and Nuclear Safety Authority of Finland (STUK), för att öka medvetenheten om potentiella utmaningar kopplade till säkerhetskulturens nationella särart.

Syftet med detta forum var att identifiera kulturella faktorer med koppling till kärnsäkerheten. Bland annat diskuterades ledning, beslutsfattande och kommunikation.

Evenemanget förde samma 60 experter från den finska kärnkraftsbranschen och 9 internationella observatörer från Japan, Sydkorea, Ryssland, Sydafrika, Storbritannien och USA som representerade branschen och myndigheterna. Bland deltagarna fanns seniora experter från alla större organisationer inom kärnenergifältet i Finland, inklusive myndigheter, licenstagare och operatörer. Deltagarna tillbringade två dagar med att utforska hur finska särdrag kan påverka säkerhetskulturen. De genomförde också fokusgruppsdiskussioner, analyserade data och identifierade finska särdrag som kan stärka eller påverka säkerheten. Under plenarmöten delade deltagarna strategier för att förbättra och/eller upprätthålla en sund säkerhetskultur.

”Vi är jättenöjda med detta forum. Bra säkerhetskultur är av yttersta vikt för en säker användning av kärnenergi. Lärdomar från Fukushima Daiichi-olyckan för åtta år sedan indikerade också att den nationella kulturens särdrag kan påverka kärnsäkerheten. Därför är det viktigt för oss att diskutera och förstå vilka finska särdrag som kan påverka kärnsäkerheten. Jag är glad över att se så många deltagare från den finska branschen, vilket visar på detta ämnes betydelse”, sade generaldirektören för STUK Petteri Tiippana.

”Våra erfarenheter visar att kärnsäkerhet bara kan säkerställas om personer och organisationer kan fungera på rätt sätt”, sade generaldirektören för NEA William D. Magwood, IV. ”Kärnsäkerhetens mänskliga aspekter är lika viktiga som tekniska problem som kan uppstå i kärnenergiverksamheten. I denna workshop utforskade vi säkerhetskulturens många dimensioner. Resultaten från våra reflektioner och gruppdiskussioner kommer att sammanställas i en rapport som kan fungera som språngbräda för ytterligare forskning kring den finska kärnenergibranschen.”

”Vi på WANO är glada över att stödja detta forum i vilket branschledande kärnenergiexperter över hela spektret, från myndigheter, lagstiftare och operatörer, deltar i högkvalitativa diskussioner om kärnsäkerhetskultur”, sade VD:n för WANO, Peter Prozesky. ”Att förstå hur rådande nationella och organisatoriska förhållanden kan påverka beslutsfattandet kring säkerhet är bara positivt för vår bransch.”

Bakgrundsinformation för redaktörer

Atomenergiorganet för OECD, NEA (Nuclear Energy Agency), är en mellanstatlig myndighet som verkar under OECD-ramverket (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Den möjliggör samarbete mellan länder med avancerad kärnteknisk infrastruktur för att nå förstklassig kvalitet inom kärnsäkerhet, teknik, vetenskap, därtill kopplade aspekter kring miljö, ekonomi och juridik. NEA:s syfte är att stödja medlemsländerna i arbetet att genom internationellt samarbete upprätthålla och utveckla den vetenskapliga, tekniska och juridiska bas som krävs för en säker, miljövänlig och ekonomisk användning av kärnenergi i fredligt syfte. Organisationen strävar efter att ge vägledande bedömningar och skapa samförstånd inom viktiga frågor, för att fungera som underlag för myndighetsbeslut inom kärnteknik. NEA har 33 medlemsländer som samarbetar genom gemensam forskning, konsensusarbete bland experter och utveckling av bästa praxis.

NEA skapade divisionen för radiologiskt skydd och mänskliga aspekter av kärnsäkerhet för att ge medlemsländerna stöd i sitt arbete att lägga fokus och uppmärksamhet på de mänskliga aspekter på kärnsäkerheten som har lyfts fram som avgörande vid alla tidigare kärnkraftsolyckor – inklusive Fukushima Daiichi. Sektorn inbegriper också frågor kopplade till effektiv offentlig kommunikation och intressentgruppernas engagemang kring kärnsäkerhet, avfallshantering och relaterade frågor. Personalen bistår CRPPH (Committee on Radiological Protection and Public Health) och har också ett nära samarbete med andra NEA-kommittéer och relevanta expertgrupper, främst CNRA (Committee on Nuclear Regulatory Activities), CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations) och RWMC (Radioactive Waste Management Committee).

WANO (World Association of Nuclear Operators) är en icke vinstdrivande internationell organisation som hjälper sina medlemmar att maximera säkerheten och pålitligheten på kärnkraftverk över hela världen. WANO grundades 1989 av världens kärnkraftsoperatörer i syfte att utbyta säkerhetskunskap och operatörserfarenheter bland organisationer som driver kommersiella kärnkraftsreaktorer. WANO:s medlemmar driver ungefär 460 kärnkraftsanläggningar i över 30 länder och områden över hela världen. WANO arbetar tillsammans med sina medlemmar för att hitta riktmärken och utvärdera och förbättra prestandan genom ge varandra gemensamt stöd, utbyta information och ta fram bästa praxis. För mer information om WANO, gå till www.wano.info.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar strålning och kärnsäkerhet i Finland. STUK:s uppdrag är att skydda människor, samhälle, miljö och framtida generationer från strålningens skadliga effekter.

En sammanfattande rapport från forumet och dess resultat håller på att ställas samman och kommer att tillhandahållas online som referenspunkt och utbildningsverktyg inom säkerhetskultur. Den kommer att analysera nationell påverkan på säkerhetskultur, identifiera landsspecifika särdrag och praktiska metoder för att hantera utmaningarna, och föreslå en vägkarta i arbetet att utveckla bästa praxis.

Ytterligare information

Direktör Kirsi Alm-Lytz, tel. (09) 759 88 663
Medietjänst, tel. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

OECD NEA: www.oecd-nea.org/
WANO: www.wano.info/

Kärnsäkerhet
Päivitetty
12.3.2019 klo 14:27