Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset
Ydinvoimalaitokset

Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu

Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu

Turvallisuuden varmistaminen reaktorivaurioiden ja säteilyn haitallisten vaikutusten estämiseksi tapahtuu usealla peräkkäisellä, toisiaan varmentavalla toiminnallisella ja rakenteellisella tasolla. Tätä toimintatapaa sanotaan syvyyssuuntaiseksi turvallisuusajatteluksi tai syvyyspuolustusperiaatteeksi (defence in depth). Turvallisuuden varmistamisessa voidaan erottaa ennalta ehkäisevä, suojaava ja lieventävä taso.

Ydinvoimalaitoksen laitteet jaetaan turvallisuusmerkityksensä mukaan turvallisuusluokkiin. Mitä tärkeämpään luokkaan laite kuuluu, sitä korkeampaa laatua vaaditaan sen suunnittelulta, valmistukselta ja kunnossapidolta.

Käyttötoiminnan korkean tason saavuttamiseksi kiinnitetään huomiota laadunvarmistukseen ja erityisesti organisaation toimintaan, menettelytapoihin, koulutukseen sekä ohjeiston hyvään laatuun.

Ensimmäinen eli ennalta ehkäisevä taso

Tavoitteena on estää poikkeamat laitoksen normaalista käyttötilasta korkeatasoisen suunnittelun ja käyttötoiminnan avulla. Tärkeiden laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, asennuksessa ja huollossa sovelletaan korkeita laatuvaatimuksia ja riittäviä turvallisuusmarginaaleja. Lisäksi suunnittelussa pyritään käyttämään luontaisesti stabiileja ja epänormaaleja olosuhteita korjaavia ratkaisuja. Erityisesti reaktori suunnitellaan siten, että luontaiset takaisinkytkennät pyrkivät estämään reaktorin tehon hallitsemattoman kasvun. Tämä perustuu siihen, että tehon kasvu johtaa reaktorin lämpötilan nousuun, mikä puolestaan vaikuttaa tehoa pienentävästi.

Toinen eli suojaava taso

Vaikka laitosten suunnittelulle ja käytölle asetetaan korkeat laatuvaatimukset, voi onnettomuuksia ja käyttöhäiriöitä silti esiintyä. Niiden varalta ydinvoimalaitokset varustetaan järjestelmillä, joiden tehtävänä on havaita häiriöt ja estää niiden kehittyminen vakaviksi onnettomuuksiksi. Näillä järjestelmillä varmistetaan erityisesti reaktorin sammutus, reaktorisydämen jäähdytys ja jälkilämmön poisto.

Kolmas eli seurauksia lieventävä taso

Jos onnettomuuden etenemistä ei ensimmäisen ja toisen tason toimilla pystytä estämään, on vielä mahdollista lieventää sen seurauksia. Tällöin on tärkeintä varmistaa suojarakennuksen säilyminen ehjänä ja suojarakennukseen liittyvien järjestelmien toiminta.

Syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun mukaisesti onnettomuudet pyritään siis estämään hyvällä suunnittelulla, korkealla laadulla ja huolellisella käyttötoiminnalla. Jos häiriö tai onnettomuus kuitenkin sattuu, pyritään se saamaan hallintaan turvallisuusjärjestelmien avulla. Jos tässäkään ei onnistuta, pyritään onnettomuuden ympäristövaikutuksia lieventämään mahdollisimman tehokkaasti.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö