Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null STUK on julkaissut ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen edellyttämän kansallisen selonteon

STUK on julkaissut ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen edellyttämän kansallisen selonteon

26.8.2019 klo 11:30
Tiedote

Säteilyturvakeskus on julkaissut ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen (Convention on Nuclear Safety) edellyttämän kansallisen selonteon ja toimittanut sen Kansainväliselle atomienergiajärjestölle IAEA:lle. Selonteossa Suomi kuvaa kansalliset toimenpiteensä ydinturvallisuusvaatimusten täyttämiseksi sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Säteilyturvakeskuksen  selonteko on ajantasainen katsaus ydinturvallisuuteen Suomessa. Se käy yksityiskohtaisesti läpi laitoskohtaiset turvallisuusarviot, esiin nousseet turvallisuuskysymykset sekä toteutetut turvallisuusparannukset. Lisäksi selonteossa kerrotaan, kuinka Suomi viranomaistoiminnan ja säännöstön osalta toimeenpanee sopimuksen vaatimukset.

Selonteossa todetaan, että Suomi täyttää ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen vaatimukset ja edistää sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla on tehty turvallisuutta lisääviä parannuksia pitkäjänteisesti, laitosten käyttöönotosta saakka. Myös Fukushiman ydinvoimalaonnettomuutta seuranneiden stressitestien suositukset on toteutettu. Näin ollen suomalaisilla ydinlaitoksilla ei ole välitöntä tarvetta tehdä turvallisuusparannuksia yleissopimuksen johdosta – tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö turvallisuutta tulisi kehittää yksityiskohtaisemman kansallisen lainsäädännön nojalla.

Selonteossa on tunnistettu ydinturvallisuuteen Suomessa liittyviä hyviä käytäntöjä ja haasteita. Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi turvallisuuskulttuurin edistäminen, SAFIR-tutkimusohjelma (http://safir2022.vtt.fi/) ja vapaaehtoisista koulutetut säteilymittausryhmät (https://www.stuk.fi/-/joukko-vapaaehtoisia-saa-koulutusta-ympariston-sateilymittauksiin), jotka tukevat viranomaisten toimintaa mahdollisessa onnettomuustilanteessa.  Haasteita ovat muun muassa valvonnan ja säännöstön kehittäminen riskitietoisemmaksi ja luvanhaltijoiden vastuuta korostavaksi, sekä mahdollisuudet luvittaa uusia teknologioita. Lähivuosina huomiota vaativat  myös laitosten ikääntymiseen varautuminen ja toisaalta Olkiluoto 3:n siirtyminen rakennusprojektista käyväksi laitokseksi, mikä edellyttää uutta lähestymistapaa sekä STUKilta että TVO:lta.

Yleissopimus luo perustan ydinturvallisuuden kehittämiselle maailmanlaajuisesti

Ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus luo kansainvälisoikeudellisen perustan ydinturvallisuuden kehittämiseksi maailmanlaajuisesti. Sopimuksen allekirjoittajamaiden on määräajoin toimitettava IAEA:lle selonteko toimistaan sopimuksessa määriteltyjen ydinturvallisuustavoitteiden edistämisestä.

Yleissopimuksen toimeenpanon keskeinen työväline ovat niin sanotut tarkastelukokoukset, joissa muut sopimuksen osapuolet kommentoivat selontekoja. Suomi saa arvion selonteostaan vuoden 2020 keväällä järjestettävässä kahdeksannessa tarkastelukokouksessa.

Selonteko kokonaisuudessaan Julkarissa: https://www.julkari.fi/handle/10024/138428


Lisätietoja:

johtava asiantuntija Minna Tuomainen, puh. (09) 759 88 329
johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Ydinturvallisuus
Päivitetty
28.10.2019 klo 03:27

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu muun muassa käyviä ydinvoimalaitosyksiköitä koskeviin raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset