Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUKin tehtävät tutkimusreaktorin luvituksessa

STUKin tehtävät tutkimusreaktorin luvituksessa

FiR 1 -tutkimusreaktorissa ja sen yhteydessä olevissa varastotiloissa on yhteensä hieman yli 100 polttoainesauvaa, joiden turvallisesta käsittelystä ja loppusijoituksesta vastaa VTT.

Tutkimusreaktorissa käytettävät polttoainesauvat ovat pienempiä ja vähemmän radioaktiivisia kuin ydinvoimalaitosten reaktorien polttoainesauvat. Tutkimusreaktorin polttoainesauvan pituus on 70 senttimetriä ja uraanipitoisuus 8–12 prosenttia. Suomalaisten ydinvoimalaitosten  sauvat ovat 3–4 metriä pitkiä ja niiden uraanipitoisuus on noin 88 prosenttia.

Osa reaktorin rakenteista on myös käytön aikana muuttunut radioaktiiviseksi. Myös näistä purettavista rakenteista ja purkutöiden seurauksena syntyneiden radioaktiivisten jätteiden asianmukaisesta varastoinnista ja loppusijoittamisesta vastaa VTT.

STUKin tehtävä on tarkastaa VTT:n käytöstäpoistoa ja jätehuoltoa koskevat suunnitelmat sekä valvoa käytöstäpoistoon ja purkamiseen kuuluvia töitä paikan päällä. STUK myös varmistaa, että VTT:llä on hankkeessa tarvittava osaaminen ja resurssit.

STUKin ohjeen (YVL-ohje D.4) mukaan VTT:n on toimitettava tutkimusreaktorin lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma STUKille hyväksyttäväksi kahden vuoden kuluessa reaktorin lopullisesta sulkemisesta eli kesään 2017 mennessä. STUK tarkastaa, että suunnitelma täyttää laissa, asetuksissa, määräyksissä ja YVL-ohjeissa annetut käytöstäpoistoa koskevat määräykset. Käytöstäpoiston aikana STUK valvoo, että suunnitelma pidetään ajan tasalla, ja että säteily- ja ydinturvallisuusvaatimukset täyttyvät purkutöiden edetessä ja niiden päätyttyä.

Käytöstäpoisto

Kun reaktorin purkaminen alkaa, STUK valvoo, että VTT huolehtii työntekijöiden, ympäristön ja väestön säteily- ja ydinturvallisuudesta. Valvonnan perusteet ovat kansainvälisessä säännöstössä ja ydinenergialaissa sekä STUKin määräyksissä ja YVL-ohjeissa.

Reaktorin käytöstäpoisto on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja STUKille uudenlainen tehtävä. STUKin kokemukset ja asiantuntemus käynnissä olevien ydinlaitosten valvonnasta tukevat kuitenkin myös tämän hankkeen valvontaa. FiR 1:n purkutyön valvonnassa STUK voi myös käyttää hyväkseen kokemuksia, joita vastaavista töistä on saatu muualla maailmassa. FiR 1:n käytöstäpoistosta ja sen valvonnasta saadaan arvokasta kokemusta, jota voidaan hyödyntää, kun Suomessa aikanaan poistetaan käytöstä ja puretaan ensimmäiset ydinvoimalaitokset.

Reaktorisydämen latauskaavio.

Otaniemen tutkimusreaktorissa on käytetty yhteensä hieman yli 100 polttoainesauvaa. Sauvoissa on yhteensä noin 15 kg uraania.

Käytöstäpoiston lopetus

Kun VTT on saanut FiR 1 -reaktorin purkutyön valmiiksi ja radioaktiiviset jätteet pakatuksi ja toimitetuksi välivarastoon odottamaan loppusijoitusta, STUK tarkastaa, että kaikki purkutöihin ja jätehuoltoon liittyvät toimenpiteet on tehty turvallisesti Otaniemen alueella.

VTT toimittaa STUKille hakemuksen alueen ja sen rakennusten vapauttamiseksi valvonnasta, kun radioaktiiviset järjestelmät ja rakenteet on purettu, tämänhetkisen suunnitelman mukaan  vuonna 2025. STUK tarkastaa, että  laitosalueen rakennukset ovat radioaktiivisista aineista puhtaat sillä tavoin, kuin ydinenergialaissa edellytetään.  Kun puhtaus on todettu ja alue vapautettu valvonnasta, voi reaktorin paikalle perustaa vaikka toimiston tai kahvilan.