Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

Tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

Suomen ensimmäinen ydinreaktori otettiin käyttöön Espoon Otaniemessa vuonna 1962. Reaktori, FiR 1, on pieni, lämpöteholtaan 250 kilowatin tutkimusreaktori. Alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä myöhemmin isotooppituotantoon ja sädehoitoon rakennettu vesijäähdytteinen, allastyyppinen reaktori on erityisesti yliopistoympäristöön kehitetty.

Tutkimusreaktorin käyttöluvan haltija on VTT, Se sai FiR 1:lle käyttöluvan viimeksi vuonna 2011. Käyttölupa myönnettiin vuoteen 2023 asti. Vuonna 2012 VTT kuitenkin päätti taloudellisista syistä lopettaa FiR 1:n käytön ja kesällä 2015 reaktori sammutettiin pysyvästi.

Ennen kuin VTT voi aloittaa FiR 1 -reaktorin purkamisen, se tarvitsee valtioneuvostolta luvan reaktorin käytöstäpoistoon. Lupaesityksen valmistelee ja esittelee valtioneuvostolle työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), joka toimii yhteysviranomaisena kaikissa Suomen ydinlaitoshankkeissa.

Lupaprosessi alkoi VTT:n tekemällä ympäristövaikutusten arvioinnilla, joka valmistui helmikuussa 2015. Vuonna 2017 VTT toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen. Käsittelymenettelyyn kuului kaikille avoin lausuntokierros, joka tukee päätöksentekoa. Erikseen ministeriö pyysi  lausuntoja kunnilta, viranomaisilta ja asiantuntijaorganisaatioilta.

VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktori.

 

STUKin tehtävä oli arvioida, täyttääkö hakemus Suomen ydinenergialainsäädännössä asetetut käytöstäpoistoa koskevat velvoitteet.

STUK luovutti lupahakemusta koskevan lausuntonsa ja turvallisusarvionsa työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa 2019. Lausunnossaan STUK toteaa, että säteily- ja ydinturvallisuuden osalta ei ole estettä luvan myöntämiselle.

Valtioneuvosto myönsi luvan FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoon 17.6.2021. Luvanhaltija eli VTT vastaa siitä, että tutkimusreaktori puretaan Säteilyturvakeskuksen hyväksymän suunnitelman sekä turvallisuusmääräysten mukaisesti ja että syntyvät radioaktiiviset jätteet hoidetaan asianmukaiseen varastopaikkaan ja loppusijoitetaan turvallisesti. STUK valvoo käytöstäöpoiston etenemistä ja turvallisuusvaatimusten noudattamista erillisen valvontasuunnitelman mukaan kunnes laitosalue on puhdistettu kaikesta radioaktiivisuudesta.