Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Ydinvoimalaitosrakentajien vastaus kelpaa STUKille tietyin varauksin

Ydinvoimalaitosrakentajien vastaus kelpaa STUKille tietyin varauksin

13.10.2006

Säteilyturvakeskus hyväksyy Teollisuuden Voiman ja uuden ydinvoimalaitoksen toteutuksesta vastaavan konsortion tekemän suunnitelman, jolla kehitetään OL3-projektin turvallisuusvaatimusten hallintaa. Säteilyturvakeskus haluaa kuitenkin vielä varmistua suunnitelman toteuttamisesta.

Säteilyturvakeskus (STUK) tutki keväällä ja kesällä turvallisuusvaatimusten hallintaa Olkiluodon ydinvoimalaitosprojektissa. Tutkinta alkoi maaliskuussa ja heinäkuussa valmistuneessa tutkintaraportissa todettiin, että rakentamiseen osallistuvien organisaatioiden toiminta ei kaikilta osin vastannut STUKin odotuksia. Teollisuuden Voima (TVO) antoi vastineensa STUKille 15. syyskuuta ja STUK päätöksensä vastineesta tänään 13. lokakuuta.

TVO ja ydinvoimalaitoksen toteutuksesta vastaava konsortio ovat laatineet yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman tutkintaraportin suositusten johdosta. STUK toteaa, että asiaan on paneuduttu vakavasti. Erityisesti alihankkijoiden toiminnan ohjaamiseen ja valvontaan liittyviin ongelmiin on mietitty korjaavia toimia. Tavoitteena on muun muassa selkeyttää töihin liittyviä vastuita, lisätä valvontaa ja kehittää ohjeistusta.

Toiminnan parantamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat STUKin mukaan riittäviä. Vielä halutaan kuitenkin varmistua siitä, että ne pystytään riittävän kattavasti myös toteuttamaan. TVO:lle annettiin kuukausi aikaa täsmentää vastinettaan.

STUK painottaa päätöksessään, että rakentamisen projektinhallinnan asiantuntemus on iso asia ja siihen on edelleen kiinnitettävä huomiota. TVO:lta ja konsortiolta odotetaan toimenpiteitä joiden avulla yhtiöiden ylimmät johdot voivat varmistua siitä, että projektin johdossa ja työmaalla on käytettävissä riittävä rakentamisen asiantuntemus.

Tiedonkulku luistavaksi, vaatimukset selville

STUK haluaa painottaa, että tieto kulkee riittävän hyvin rakentamiseen osallistuvien organisaatioiden välillä. Tässä STUK korostaa erityisesti johdon vastuuta.

Kun konsortio tekee alihankkijoiden kanssa sopimuksia, on turvallisuuteen ja laatuun liittyvät erityisvaatimukset vietävä suoraan sopimusasiakirjoihin. Lisäksi STUK toteaa, että rakentamisessa ja valmistuksessa havaittavien laatupoikkeamien toistuvuutta täytyy analysoida jatkuvasti ja tiedottaa mahdollisista toistuvista poikkeamista johdolle välittömästi.

TVO:n ja konsortion on myös tähänastista selkeämmin otettava vastuu etenkin ensimmäistä kertaa ydinvoimarakentamiseen ja laitteiden valmistukseen osallistuvien kouluttamisesta.

Hyvälle turvallisuuskulttuurille otolliset lähtökohdat

Nyt tehty tutkinta jälkipuinteineen on STUKin käsityksen mukaan hyvin opettavainen. Sen yhteydessä on noussut esiin monia turvallisuuskulttuuriin vaikuttavia tekijöitä ja se on siten omiaan kehittämään turvallisuuskulttuuria kaikissa voimalaitoshankkeen kanssa tekemisissä olevissa organisaatioissa. Hyvään turvallisuuskulttuuriin liittyviä tekijöitä aiotaan painottaa jatkossa erityisesti TVO:n ja konsortion toteuttamissa koulutuksissa.

Säteilyturvakeskuksen päätös ”Turvallisuusvaatimusten hallinta Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen rakentamisessa - TVO:n vastine” liitteineen on luettavissa STUKin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208