Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUKin lausunto Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitoksen YVA-selostuksesta: Merenpinnan nousu arvioitava huolellisesti

STUKin lausunto Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitoksen YVA-selostuksesta: Merenpinnan nousu arvioitava huolellisesti

22.4.2008

STUK on antanut lausuntonsa Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). Olkiluotoon suunnitellaan uutta, sähköteholtaan 1000–1800 megawatin voimalaitosyksikköä.

Hankkeen tässä vaiheessa TVO:n selostus kattaa mahdollisen neljännen ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutukset STUKin toiminnan osalta. STUK kuitenkin toteaa, että YVA-selostuksessa ei ole esitetty merenpinnan nousua koskevien arvioiden vaihteluväliä ja numeerisia arvioita todennäköisyyksille. Mahdollisen rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUK arvioi uusimman tiedon pohjalta, onko veden pinnan nousu otettu riittävästi huomioon.

STUK kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että mahdollisen onnettomuuden vaikutukset ja väestönsuojelutoimet on kuvattu selostuksessa varsin suppeasti. Selostuksessa on keskitytty vakaviin onnettomuuksiin, kun vertailukohtana olisi ollut syytä käyttää myös lievempää reaktorionnettomuutta.

STUKin näkemyksen mukaan vaihtoehtoisen jäähdytysvesiratkaisun toteutusta pitää selvittää edelleen. Jäähdytysvesivaihtoehdot on selvitettävä ympäristövaikutukset ja laitoksen kokonaisturvallisuus huomioon ottaen viimeistään mahdollisen periaatepäätöksen ja rakentamisluvan hakemisen yhteydessä.

Säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät arviot STUK tekee, jos hanke etenee ydinenergialain mukaiseen periaatepäätöskäsittelyyn ja sen jälkeen rakentamislupavaiheeseen. Periaatepäätöstä varten STUK tekee alustavan turvallisuusarvion. Varsinainen laitoshanketta koskeva turvallisuusarviointi tehdään mahdollisen periaatepäätöksen jälkeen, kun hankevastaava tekee rakentamislupaa koskevan hakemuksen ja toimittaa siihen liittyvät yksityiskohtaiset selvitykset.

STUKin lausunto (pdf)

TVO:n YVA-aineisto TEMin www-sivuilla

Lisätietoja:
Johtaja Lasse Reiman, puh. (09) 759 88 379
Toimistopäällikkö Olli Vilkamo, puh. 0400 817 981
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215