Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK hyväksyi TVO:n selvityksen: Olkiluoto 3:n putkistohitsaukset Ranskassa voivat jatkua

STUK hyväksyi TVO:n selvityksen: Olkiluoto 3:n putkistohitsaukset Ranskassa voivat jatkua

11.6.2009

Säteilyturvakeskus arvioi 11.6.2009 antamassaan päätöksessä, että TVO on pystynyt selvittämään pääkiertoputkiston hitseihin syntyneiden mikrosäröjen syyt sekä perustelemaan, että kyseiset pintaviat voidaan luotettavasti poistaa hiomalla ja uudelleen hitsaamalla. TVO on lisäksi osoittanut, että vaikka putkimateriaaliin jäisi tällaisia säröjä, ne eivät ole turvallisuuden kannalta merkittäviä.

Olkiluoto 3 -laitosyksikön pääkiertoputkistoa keväällä hitsattaessa havaittiin, että putken ulkopinnalle oli syntynyt mikroskooppisia murtumia. STUK keskeytti 8.5.2009 kyseiset hitsaustyöt ranskalaisella tehtaalla ja vaati Teollisuuden Voima Oyj:ltä (TVO) ja Arevalta selvitystä vikojen turvallisuusmerkityksestä ennen kuin hitsauksia voitaisiin jatkaa.

TVO toimitti vaaditun selvityksen, jonka STUK on 11.6.2009 hyväksynyt. STUK katsoo, että hitsaukset tehtaalla voivat jatkua. TVO:n selvityksen mukaan säröjen syntyminen liittyy hitsauksen loppuvaiheessa tapahtuviin jäykän putkiliitoksen muodonmuutoksiin. Ilmiötä ei pidetä mahdollisena syvemmällä hitsissä, jossa venymät ovat pintaosia selvästi pienempiä. Selvitysten antaman tiedon perusteella voidaan hyvällä varmuudella olettaa, että säröjä on vain putken pinnassa. Havaitut säröt voidaan poistaa hiomalla ja hitsaamalla.

Turvallisuuden osoittamiseksi on tehty putkiston kestävyyden osoittavia lujuusanalyysejä, joissa putken materiaaliin on oletettu monin verroin suurempia vikoja kuin nyt havaitut säröt. Putket kestävät myös tällaiset viat koko laitoksen käyttöiän ajan. TVO on selvityksessään arvioinut myös mahdollisuutta säröjen kasvamiseen käytön aikana. Tämä ei ole kuitenkaan todennäköistä, koska putkistoon kohdistuvat rasitukset ovat sellaisia, että ne eivät johda särön kasvamiseen.

Laitoksen käynnin aikana putkistot tarkastetaan niiden eheyden varmistamiseksi määrävälein. Eheyttä valvotaan myös vuodonvalvontajärjestelmillä.

STUK ei näe tarkastamansa selvityksen perusteella esteitä hitsaustöiden jatkamiselle. Se kuitenkin edellyttää päätöksessään, että valmistuksessa havaittujen vikojen korjaushitsaukset täytyy testata tavanomaista tarkemmin. Kaikille pääkiertoputkiston vastaaville hitseille tulee lisäksi tehdä määräaikaistarkastuksiin liittyvä 100 % ulkopuolinen pintatarkastus, jolla voidaan havaita pintaan mahdollisesti kasvaneet säröt.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Päätös ja esittelymuistio 1/G43JEC/2009