Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Olkiluoto 3:een liittyvät tutkinnat

Olkiluoto 3:een liittyvät tutkinnat

Tutkintaryhmä antoi suosituksia niin laitoksen tilaajalle kuin laitoksen toimittajallekin.

STUK nimesi 7.3.2006 tutkintaryhmän kun oli todettu, että Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen osallistuvien organisaatioiden toiminta ei kaikilta osin vastannut STUKin odotuksia hyvän turvallisuuskulttuurin mukaisesta toiminnasta. Havaitut ongelmat ovat haitanneet hankkeen etenemistä ja lisänneet tuleviin vaiheisiin kohdistuvia aikataulupaineita. Tutkintaryhmä toteaa raportissaan, että suurimmat ongelmat liittyvät projektin hallintaan erityisesti rakentamistöiden osalta, eivät ydinturvallisuuteen.

Säteilyturvakeskus hyväksyi Teollisuuden Voiman ja uuden ydinvoimalaitoksen toteutuksesta vastaavan konsortion tekemän suunnitelman, jolla kehitetään Olkiluoto 3 -hankkeen turvallisuusvaatimusten hallintaa. Säteilyturvakeskus haluaa kuitenkin vielä varmistua suunnitelman toteuttamisesta.

Olkiluoto 3:n dieselgeneraattoreiden (EDG) hankinta tutkittu

Säteilyturvakeskuksen tekemissä tarkastuksissa oli erityisesti vuoden 2010 aikana todettu useita samantapaisina toistuneita puutteita Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen varavoimadieselgeneraattoreiden hankintaan liittyvässä laadunhallinnassa. Tästä syystä STUKin pääjohtaja käynnisti 26.11.2010 Olkiluoto 3:n varavoimadieselgeneraattoreiden ja niihin sisältyvien apujärjestelmien ja laitteiden hankintaan kohdistuneen tutkinnan.

Olkiluoto 3 - varavoimadieselgeneraattoreiden (EDG) ja niiden apujärjestelmien ja laitteiden hankintaan kohdistuva tutkinta (pdf)

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö