Ydinjätteet Ydinjätteet
Ydinjätteet

Mitä ydinjäte on

Mitä ydinjäte on

Radioaktiivisella jätteellä tarkoitetaan radioaktiivisia aineita sisältävää materiaalia, esinettä tai rakennetta, jolle ei ole käyttöä ja joka radioaktiivisuutensa takia on tehtävä vaarattomaksi.

Radioaktiivisille jätteille on tyypillistä, ettei niitä voida hävittää, vaan ne täytyy eristää luotettavasti elinympäristöstä. Jätteiden aktiivisuus kuitenkin vähenee itsestään radioaktiivisen hajoamisen kautta ja jätteiden eristämiselle asetettavat vaatimukset riippuvat aktiivisuustason lisäksi niissä vallitsevien radionuklidien puoliintumisajoista.

Ydinenergian käytössä ja ydinasetuotannossa syntyy suuria määriä radioaktiivisia jätteitä, joita kutsutaan alkuperänsä mukaan ydinjätteiksi. Suomessa ydinjätettä syntyy pääasiassa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla sekä pieniä määriä myös Otaniemen tutkimusreaktorissa. Otaniemen tutkimusreaktori on nyt käytöstä poiston vaiheessa, jossa syntyy käytöstäpoistojätettä. Ydinjätteisiin sovelletaan ydinenergialainsäädäntöä.

Muita radioaktiivisia jätteitä kertyy kaivannaistoiminnassa, teollisuudessa, terveydenhuollossa ja tutkimuslaitoksissa, joissa käytetään säteilylähteitä. Näiden jätteiden määrät ja aktiivisuudet ovat vähäisiä ydinjätteisiin verrattuna lukuun ottamatta kaivannaisjätteitä, joissa määrä voi olla suuri. Niihin sovelletaan säteilylainsäädäntöä.

Periaatteelliset huoltovaihtoehdot

Radioaktiivisista jätteistä huolehtimisen periaatteelliset vaihtoehdot kiteytetään usein seuraaviin iskusanoihin:

  • delay and decay, eli viivästä ja vähennä
  • dilute and disperse, eli laimenna ja levitä
  • concentrate and confine, eli tiivistä ja tallenna.

Viivästä ja vähennä -periaate, eli jätteen varastointi kunnes sen aktiivisuus vähenee alle vapaarajojen, on käyttökelpoinen lähinnä silloin, kun jätteeseen sisältyvien radionuklidien puoliintumisajat ovat enintään noin sata päivää. Tällä tavoin voidaan tehdä vaarattomiksi suurin osa sairaaloiden radioaktiivisista jätteistä. Koska ydinjätteisiin sisältyy suuri joukko hyvin eri-ikäisiä radionuklideja, viivästysmenetelmä ei ole erityisen tehokas jätteen määrän vähentämiseksi. Viivästämällä voidaan kuitenkin usein helpottaa jätteen jatkokäsittelyä säteilytasojen ja helposti vapautuvien radioaktiivisten aineiden vähentämisen kautta.

Useilta säteilyvalvonnan piirissä olevilta laitoksilta päästetään radioaktiivisia aineita valvotusti ilmaan ja vesistöihin. Tällöin noudatetaan laimenna ja levitä -periaatetta: alkulaimennuksella varmistetaan, että enimmäispitoisuudetkin elinympäristössä jäävät vähäisiksi, ja pitoisuudet laimenevat edelleen radioaktiivisten aineiden levitessä ilmakehässä tai vesistössä. Laimenna ja levitä -periaate liittyy usein kaasumaisten ja nestemäisten radioaktiivisten aineiden käsittelyyn: vähäisen aktiivisuuden mutta suuren tilavuuden omaava osuus päästetään ympäristöön, kun taas valtaosa aktiivisuudesta tiivistetään kiinteäksi radioaktiiviseksi jätteeksi.

Kolmas, tiivistä ja tallenna -periaate, tarkoittaa radioaktiivisen jäteaineen saattamista kompaktiin, pysyvään muotoon ja eristämistä elinympäristöstä loppusijoittamalla nämä jätepakkaukset. Suuntauksena on ollut radioaktiivisten aineiden päästöjen jatkuva vähentäminen ja jäteaineiden yhä tarkempi talteenotto.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia