Ydinjätteet Ydinjätteet
Ydinjätteet

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomessa

Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos

Suomessa on rakenteilla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos. Rakentamista on edeltänyt pitkä tutkimus- ja kehitysohjelma. Valtioneuvosto myönsi Posiva Oy:lle luvan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen 12.11.2015. Loppusijoituksesta ei saa aiheutua säteilyhaittaa ihmisille tai ympäristölle.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelun aikataulu määriteltiin valtioneuvoston vuonna 1983 tekemässä päätöksessä. Sen asettamien tavoitteiden mukaisesti sijoituspaikka tuli valita vuoden 2000 loppuun mennessä, loppusijoituslaitoksen rakentaminen tulisi aloittaa 2010-luvun alussa ja loppusijoituksen tulisi alkaa noin vuonna 2020.

Teollisuuden Voima Oyj ja Posiva Oy tekivät loppusijoituspaikan valintaan tähtääviä tutkimuksia 1990-luvulla Suomessa kuudella paikkakunnalla, ja vuonna 1999 Posiva esitti periaatepäätöshakemuksessa loppusijoituspaikaksi Eurajoen kunnan Olkiluotoa. Periaatepäätöshakemuksessa esitettiin myös suunniteltu loppusijoituskonsepti (KBS-3), jossa on tarkoitus kapseloida käytetyt ydinpolttoaineniput kuparikapseleihin ja loppusijoittaa ne bentoniittisaven ympäröimänä kallioperään 400–450 metrin syvyyteen rakennettaviin tiloihin.

Toukokuussa 2001 Suomen eduskunta vahvisti periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon.

Lokakuussa 2003 kauppa- ja teollisuusministeriö (nyk. työ- ja elinkeinoministeriö, TEM) tarkisti tekemällään päätöksellä alkuperäistä aikataulua niin, että rakentamislupahakemuksen tuli olla valmiina vuoden 2012 loppuun mennessä.

Posiva jätti TEMille käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen vuoden 2012 lopussa. STUK antoi hakemuksesta lausuntonsa 11.2.2015. Valtioneuvosto myönsi luvan TEMin esityksestä 12.11.2015.

Posiva aloitti loppusijoituslaitoksen rakentamisen vuonna 2016. Rakentaminen aloitettiin laajentamalla tutkimustilaksi valmistunutta Onkaloa. Kapselointilaitoksen rakentamisen Posiva aloitti kesällä 2019. Posiva aikoo jättää käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kapselointilaitoksen käyttölupahakemuksen vuoden 2021 lopussa. Posivan tavoitteena on aloittaa loppusijoituslaitoksen toiminta vuoden 2025 alkuun mennessä. Ennen käytön alkamisen edellytyksenä on STUKin antaa turvallisuusarvion käyttölupahakemuksesta sekä valtioneuvoston myöntämä käyttölupa.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen tarvitaan maanpäällinen kapselointilaitos ja maanalainen loppusijoituslaitos. Maanpäällisessä kapselointilaitokselle käytetty ydinpolttoaine tuodaan käytetyn ydinpolttoaineen siirto- tai kuljetussäiliössä. Polttoaine kuivataan ja pakataan loppusijoituskapseleihin. Tätä ennen käytetty ydinpolttoaine on ollut varastoituna ydinvoimalaitosalueella vesialtaissa käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoissa (KPA-varasto) 30-50 vuoden ajan.

Loppusijoituslaitoksella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat jätepakkausten loppusijoitukseen tarkoitetut tilat (loppusijoitustila) sekä niihin liittyvät maanalaiset ja maanpäälliset aputilat. Kapselointilaitos (maan pinnalla) ja loppusijoituslaitos (maan alla) yhdistetään toisiinsa hissikuiluilla ja kapselin siirtokuilulla sekä erillisellä ajotunnelilla. Ydinjätteen käsittelyssä käytetään lähinnä kauko-ohjauksella toimivia laitteita.

Loppusijoituslaitos koostuu noin 450 metrin syvyydelle ulottuvasta ajotunnelista, syvyydellä 437 metriä olevista teknisistä tiloista ja käytön aikana vaiheittain rakennettavista keskus- ja loppusijoitustunneleista. Posiva on rakentanut vuodesta 2004 alkaen maanalaista tutkimustilaa, Onkaloa, jonka tilat on suunniteltu toimimaan osana loppusijoituslaitosta.

Loppusijoitusjärjestelmä koostuu tiiviistä rauta-kupari-kapselista, kapselia ympäröivästä bentoniittipuskurista, paisuvasta savesta valmistetusta tunnelitäyttömateriaalista, tunnelien ja tilojen sulkurakenteista ja ympäröivästä kalliosta.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö