Säteily terveydenhuollossa Säteily terveydenhuollossa
Säteily terveydenhuollossa

Hammasröntgen

Hampaiston ja kasvojen alueen röntgentutkimukset ovat hammaslääkärille tärkeä apuväline diagnosointiin ja hoidon seurantaan. Erityyppisiä hampaiston röntgentutkimuksia tehdään noin 2000 toimipaikassa ympäri Suomea.

Hammasröntgentutkimuksia tehdään kaikkiin röntgentutkimuksiin nähden paljon, mutta tutkimukset kohdistuvat pienelle alueelle ja aiheuttavat potilaalle suhteellisen pienen säteilyannoksen. Röntgenkuvat otetaan aina hammaslääkärin oikeutusharkinnan ja päätöksen mukaan, eikä niitä tehdä rutiininomaisesti ilman potilaskohtaista tarveharkintaa.

Panoraamatomografiakuva

Panoraamatomografiakuva.

Hammasröntgenlaitteet

Hampaiston röntgentutkimuksia tehdään hammasröntgenlaitteella, jolla kuvataan suunsisäiselle kuvailmaisimelle (intraoraaliröntgenlaite), panoraamatomografiaröntgenlaitteilla ja kefalostaateilla sekä kartiokeilatietokonetomografialaitteilla (KKTT-laite).

Intraoraaliröntgen

Intraoraalirontgen

Intraoraaliröntgenlaitteessa kuva taltioidaan suun sisälle asetettavalle filmille tai digitaaliselle kuvailmaisimelle. Laitteella kuvataan yksittäisiä tai muutamia vierekkäisiä hampaita. Potilaalle yhdestä kuvasta aiheutunut säteilyannos on luokkaa 0,01 millisievertiä (mSv), joka vastaa noin vuorokauden altistumista ympäristön taustasäteilylle. Hammasröntgenlaitteiden viime aikoina tapahtunut digitalisointi on vähentänyt erityisesti intraoraalikuvauksista aiheutunutta säteilyannosta. Intraoraaliröntgenlaitteita on Suomessa käytössä kaikkiaan noin 4800 ja kuvausmäärä vuodessa on noin 2,3 miljoonaa.

Panoraamatomografiaröntgenlaitteessa säteilylähde eli röntgenputki ja kuvailmaisin kiertävät vastakkain puoliympyrärataa potilaan pään ympäri, jolloin saadaan kuvattua koko hampaiston alue samaan kuvaan. Kuvan onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilas on aseteltu oikein laitteessa olevien merkkivalojen avulla. Säteilyannos panoraamakuvauksessa on noin 0,02 mSv vastaten parin päivän aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä. Panoraamatomografiaröntgenlaitteita on Suomessa käytössä noin 700 ja niillä tehdään nykyisin noin 400 000 tutkimusta vuodessa. Panoraamatomografiaröntgenlaitteen yhteyteen voidaan tarvittaessa lisätä kefalostaatti. Kefalostaatti on lisäteline, jota käytetään otettaessa lateraalikallokuvia. Näitä kuvauksia voidaan käyttää apuna muun muassa hampaiden oikomishoidoissa. Yhdestä lateraalikallokuvasta aiheutuva säteilyannos on alle 0,01 mSv.

Säteilysuojaus

Potilaan saama säteilyannos suun alueen röntgenkuvauksissa on hyvin pieni. Säteilykentän rajaaminen on oleellisin tapa vähentää potilaan saamaa potilaan säteilyaltistusta. Intraoraalikuvauksissa potilaan saamaa säteilyannosta voidaan pienentää käyttämällä suorakaiteenmuotoista, säteilyilmaisimen kokoista säteilykeilaa. Panoraamatomografia- ja kefalostaattitutkimuksissa on myös tärkeää rajata säteilykeila riittävän kokoiseksi, mutta ei kuitenkaan tarpeettoman suureksi.

Kilpirauhasen saamaa säteilyaltistusta voidaan edelleen pienentää käyttämällä kaulurimaista lyijysuojaa potilaan kaulalla intraoraalitutkimuksissa tai lyijyhartiasuojaa panoraamaröntgentutkimuksessa. Näiden suojien käytössä tulee kuitenkin huomioida, että suoja ei saa häiritä tutkimuksen suorittamista ja johtaa uusintakuvauksen tarpeeseen. Säädösten (STUKin määräys S/4/2019) mukaisesti säteilysuojaimia onkin käytettävä, jos niillä voidaan olennaisesti pienentää altistusta, eikä niiden käyttö vaaranna tutkimuksen toteutumista.

Sikiöön kohdistuva säteily hammasröntgentutkimuksissa on hyvin vähäinen eikä hampaiston kuvantamisen tarvetta harkittaessa ole erityistä tarvetta huomioida potilaan mahdollista raskautta. Vatsan päälle sijoitettavalla lyijyesiliinalla ei täten ole merkittävää suojaavaa vaikutusta, mutta sellaista voidaan käyttää.

Kuvaushuoneen säteilysuojaustarpeeseen vaikuttavat mm. röntgenlaitteen käyttömäärä, laitteen säteilytuotto, säteilykeilan koko ja kuvaussuunnat, sekä röntgenlaitteen sijainti huoneessa ja huonetta ympäröivien tilojen käyttötarkoitukset. Intraoraali- ja panoraamalaitteiden tapauksissa tilojen rakenteellisiksi säteilysuojauksiksi riittävät monissa tapauksissa huoneen jo olemassa olevat rakenteet (esim. tiiliseinä). Jos rakenteet katsotaan riittämättömiksi, täytyy seinien tai seinän osien säteilysuojauksia vahvistaa.

Hammasröntgentutkimuksia suorittavan henkilökunnan on suojauduttava säteilyltä. Riittävä etäisyys potilaasta ja säteilylähteestä intraoraali- ja panoraamatomografiaröntgenkuvauksessa on minimissään kaksi metriä. Väliseinän taakse siirtyminen kuvauksen ajaksi on usein riittävä säteilyturvallisuustoimi.  

Panoraamatomografiaröntgen

Panoraamatomografiarontgen

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia