Voimajohtojen terveysvaikutuksista ei ole täyttä varmuutta

Voimajohtojen terveysvaikutukset ja STUKin suositukset

Sähkö- ja magneettikentät ovat voimajohtojen allakin harvoin niin voimakkaita, että niistä aiheutuisi välitöntä haittaa ihmisille.

Suurimpien 400 kV voimajohtojen alimpien johtimien ollessa alle 10 m korkeudella sähkö-kentän voimakkuus voi olla johtimien alla lähellä 10 kV/m. Näin voimakkaassa sähkökentässä jotkut ihmiset voivat tuntea ihoaistimuksia, kun sähkökenttä värisyttää ihokarvoja. Lisäksi voi syntyä kipinäpurkaus, kun voimajohdon alla kosketetaan maasta eristettyä metalliesinettä, esim. auton metallikoria. Kipinäpurkaus saattaa tuntua kipeältä purkauskohdassa, esim. sormenpäässä. Ihokarvojen värinä ja kipinäpurkaus tuntuvat epämiellyttäviltä, mutta niistä ei ole todettu olevan terveydellistä haittaa.

Magneettikentistä ei ole välitöntä haittaa edes suurimpien voimajohtojen alla. Väestön al-tistus voimajohtojen magneettikentille on paljon pienempi kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1045/2018) mukainen toimenpidetaso 200 µT. Asetuksen toimenpidetaso suojaa magneettikentän välittömiltä vaikutuksilta. Voimajohtojen magneettikentällä epäillään ole-van myös pitkäaikaisesta altistuksesta johtuvia terveyshaittoja. Viimeisten vuosikymmenten aikana tehdyissä useissa epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että voimajohtojen läheisyydessä asuvilla lapsilla on muuhun väestöön verrattuna lievästi kohonnut riski sairastua leukemiaan. Riskin on arvioitu hieman kasvavan, kun lapset altistuvat pitkäaikaisesti magneettikentälle, jonka vuontiheys on keskimäärin yli 0,4 µT.

Lasten leukemia on verraten harvinainen sairaus, joten sen tilastollinen tutkiminen on haasteellista. Ilmiön selittävää vaikutusmekanismia ei tunneta, eikä epidemiologisissa tutkimuksissa havaittua yhteyttä magneettikenttäaltistukseen ole pystytty vahvistamaan laboratoriokokeilla. Toisaalta tulos on toistunut toisistaan riippumattomissa tutkimuksissa 1970-luvun lopulta lähtien, eikä havaintoa ole pystytty osoittamaan tilastoharhaksi. Tällä perusteella kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC on luokitellut pientaajuiset magneettikentät ”mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi”. Muun muassa pakokaasut on luokiteltu samalla tavalla. Muita pitkäaikaisen magneettikenttäaltistuksen terveyshaittoja, mm. aikuisille aiheutuvia haittoja, ei ole tutkimuksissa havaittu. Pitkäaikaisesta altistuksesta voimajohtojen sähkökentälle ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittoja.

Kun verrataan 0,4 µT magneettikenttää voimajohtojen lähellä vallitseviin magneettikenttiin ja asukasmääriin Suomessa, voidaan arvioida, että alle yksi prosentti lasten leukemioista saattaisi aiheutua voimajohtojen magneettikentistä. Tämä tarkoittaisi noin kahta lisätapausta kymmenessä vuodessa.

Nykyaikaiset sydämentahdistimet eivät todennäköisesti häiriinny voimajohtojen läheisyydessä. Vanhanmallisten sydämentahdistimien kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen, ja kysyä ohjeita hoitavalta lääkäriltä.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:
Jätä soittopyyntö +358 9 759 882 59

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Lauri Puranen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988457