Sähkönsiirto ja voimajohdot Sähkönsiirto ja voimajohdot
Matkapuhelimet ja tukiasemat

Jakelujohdot ja -muuntamot

Jakelujohdot ja -muuntamot

Jakelujohdot aiheuttavat merkittävästi pienemmät sähkö- ja magneettikentät kuin voimajohdot.

Keskijännitejohtojen (20 kV) alla suurin sähkökentän voimakkuus on noin 0,1 kV/m ja pienjännitejohtojen (400 V) alla paljon pienempi kuin 0,1 kV/m. Keskijännitejohtojen alla suurin magneettivuon tiheys on noin 1 µT ja pienenee alle 0,4 µT noin 5 m etäisyydellä johdon keskilinjasta. Pienjännitejohtojen alla magneettivuon tiheys on alle 0,1 µT.

Jakelumuuntamot

Jakelumuuntamossa jakeluverkon 20 kV keskijännite muunnetaan 400 V pienjännitteeksi tavallisia sähkönkäyttäjiä varten. Jakelumuuntamoita on Suomessa noin 130 000. Niistä suurin osa on pylväsmuuntamoita, joita käytetään maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Taajamissa on puistomuuntamoita, jotka ovat puistoihin tai katujen varsille sijoitettuja betoni-, tiili- tai metallirakenteisia ikkunattomia koppeja. Kun tiiviisti rakennetussa taajamassa ei ole tilaa puistomuuntamolle, jakelumuuntamo sijoitetaan rakennuksen kellariin tai ensimmäiseen kerrokseen. Tällaisia ns. kiinteistömuuntamoita on Suomessa noin 9000, joista noin 2800 arvioidaan sijaitsevan asuinhuoneiston läheisyydessä, joko sen alapuolella tai vieressä.

Jakelumuuntamoissa kulkee suuria sähkövirtoja, joten sen läheisyyteen syntyy voimakas magneettikenttä. Se pienenee kuitenkin jo viiden metrin etäisyydellä noin 0,1 µT tasolle. Pylväsmuuntamo ei siten altista väestöä, koska se on muutaman metrin korkeudella maasta. Puistomuuntamokaan ei altista magneettikentälle viittä metriä kauempana muuntamosta. Käytännössä väestö voi altistua jakelumuuntamoiden magneettikentille vain kiinteistömuuntamoiden yläpuolella tai vieressä sijaitsevissa tiloissa.

Puistomuuntamo.Puistomuuntamon magneettikenttä vaimenee 0,1 µT tasolle yleensä jo 5 m etäisyydellä muuntamosta.

Asuinhuoneistojen suurimmat magneettikentät, muutamia kymmeniä mikrotesloja, on mitattu huoneistoissa, joiden alapuolella on vanha kiinteistömuuntamo, jonka virtakiskot tai -kaapelit kulkevat muuntamotilan katon lähellä. Ei tiedetä yhtään tapausta, jossa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1045/2018) mukainen magneettikentän toimenpidetaso olisi ylittynyt. Tällaisten kiinteistömuuntamoiden määrä vähenee, sillä ne korvataan muuntamoita uusittaessa sellaisilla muuntamoilla, jotka aiheuttavat yläpuoliseen tilaan paljon pienemmän magneettikentän. Asetusta on noudatettava sähkönjakelussa käytettävien kiinteistömuuntamoiden aiheuttamaan väestön altistukseen magneettikentälle viimeistään marraskuussa vuonna 2033 (15 vuotta asetuksen voimaan tulon jälkeen).

Kiinteistömuuntamo.Kiinteistömuuntamo, jonka virtakiskot tai -kaapelit kulkevat katossa, voi aiheuttaa tavanomaista suuremman magneettikentän yläpuolella olevaan tilaan. Muuntyyppisten kiinteistömuuntamoiden magneettikentät ovat paljon pienempiä.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: