Radon Radon
Radon

Täydentäviä ohjeita

Täydentäviä ohjeita

Täydentävät ohjeet ovat RT-ohjekortin RT 103123 Radonin torjunta (Rakennustieto 2019) soveltamiseen liittyviä lisäohjeita.

Ohjeet perustuvat Säteilyturvakeskuksen omiin tutkimuksiin sekä viranomaisilta, yrityksiltä ja rakentajilta saatuihin kokemuksiin.

1. Poistoputki tulee asentaa avonaisena ulos asti

Poistoputki asennetaan vesikaton yläpuolelle saakka jo rakentamisen yhteydessä. Tällöin vältytään rakenteiden muutostöiltä, joita tarvitaan putkiston jälkiasennuksessa. Putken pää tulee jättää avoimeksi ja varustaa sopivalla sadehatulla. Vapaasti tuulettuvalla radonputkistolla on radonpitoisuutta alentava vaikutus ilman imuriakin. Vaikutus on kuitenkin paljon alhaisempi kuin mitä imurin kanssa saavutetaan.

2. Rengas- vai haravamallinen putkisto

Paritaloissa ja rivitaloissa on syytä käyttää haravamallista putkistoa. Kun laatan alla käytetään nykyisin erittäin karkeita ja ilmaa läpäiseviä täyttöaineksia, rengasmallisen putkiston toimivuus voi paritalossakin olla riittävä vain siinä osassa taloa, johon asennetaan poistokanava. Ilmavirrat eivät paritalon toisella puolella ole enää riittäviä.

3. Radonimurin toiminta voi olla puutteellista

Radonimurin mahdollisuudet alentaa radonpitoisuutta ovat rajalliset. Kohteissa, joissa on karkeaa täyttöainesta ja mahdollisesti vielä karkeaa ainesta perusmuurin ala- ja ulkopuolella, radonimuri saattaa olla kyllin tehokas vain erittäin suurilla ilmavirroilla. Ilmavirta, jolla saavutetaan riittävä alenema radonpitoisuudessa, saattaa ylittää mitoitusilmavirran moninkertaisesti. Mitoitusilmavirran ylittyminen saattaa johtaa kylmä- tai routaongelmiin. Tiivistystyöt tulee tämän vuoksi tehdä huolella eikä jättää torjuntaa yksin radonputkiston varaan.

4. Tiivistystöiden tarve

Maanvaraisen laatan ja sokkelin liitoksen tiivistystyö bitumikermillä sekä läpivientien tiivistäminen on oleellinen osa radonin torjuntaa. Radonimurin toiminta voi vaativissa olosuhteissa olla puutteellista eikä torjuntaa kannata jättää yksin sen varaan. Tiivistystyö voi parantaa myös radonimurin toimintaedellytyksiä. Koko ohjeistuksen lähtökohta on se, että sekä tiivistystyö että radonputkiston asennus toteutetaan.

5. Kermin liitoksien tiivistäminen

Tiivistämättömät kermien liitokset jäävät vuotaviksi. Bitumikermin liitokset suorilla osilla ja nurkissa limitetään vähintään 50 mm. Hitsattavien tuotteiden saumaliitokset kuumennetaan tiiviiksi. Mikäli radonkerminä käytetään liimattavia (ei hitsattavia) tuotteita, niiden saumat liimataan soveltuvilla tuotteilla (esim. tiivistysliima Katepal K-36 tai kuumabitumi). Sulatettujenkin nurkkaliitosten saumat varmistetaan tarvittaessa tiivistysliimalla. Käytännöllisiä ohjeita löytyy valmistajien RT-tuotekorteista, esim. Perustusten kosteuden ja radonin eristys, RT L-37529, RT/KH 382-37529. Katepal Oy.

6. Vältä läpivientejä alapohjassa

Bitumikermin rikkovat läpiviennit heikentävät tiiveyttä ja tuovat vaativia lisätöitä. Pyri välttämään sähköputkitusta lattialaatassa. Laatan alapintaan jäävät jatkokset voivat toimia vuotoreitteinä. Jatkottoman putkituksen käyttäminen vähentää vuotojen mahdollisuutta. Läpivientien keskittäminen esim. tekniseen tilaan auttaa tiivistystöissä.

7. Läpivientien tiivistäminen

Epäsuotuisissa oloissa yksikin tiivistämätön läpivienti voi kasvattaa radonpitoisuuden yli viitearvon. Läpiviennit tulee tiivistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne koteloidaan väliseinien sisään. Tiivistämisessä käytetään tarvittaessa lisävalua sekä soveltuvia pohjanauhoja ja elastisia saumausmassoja RT-ohjekortin mukaisesti.

8. Tee tiivistystyöt myös teknisessä tilassa

Tiivistämättömät läpiviennit ja lattiasaumat teknisessä tilassa voivat kasvattaa teknisen tilan radonpitoisuuden jopa tuhansiin Bq/m3. Teknisestä tilasta siirtyy useimmissa tapauksissa ilmaa asuintilojen puolelle, jolloin myös asuintilojen radonpitoisuus kasvaa.

9. Maanvastaiset seinät ja porrastukset

Harkkorakenteiset maanvastaiset seinät ovat erittäin merkittäviä vuotoreittejä. Harkkorakenteisen maanvastaisen seinän koko maan alle jäävä ulkopinta tulee tiivistää bitumikermillä kermin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Myös porrastusten osalta vastaava tiivistystyö on välttämätöntä. Porrastuksessa pystyseinän ja laatan liitos tiivistetään kermillä, soveltaen RT-kortin ja valmistajien tuotekorttien ohjeita.

10. Tuulettuva alapohja ja reunavahvistettu laatta ovat turvallisia ratkaisuja

Tuulettuva alapohja ja reunavahvistettu laatta ovat radontorjunnan kannalta teknisesti helpompia ja varmempia perustustapoja kuin normaali maanvarainen lattialaatta ja erillinen perusmuuri. Molemmilla perustustavoilla toteutetuissa taloissa esiintyy enimmäisarvon ylityksiä huomattavasti vähemmän kuin maanvaraisen lattian ratkaisuissa. Tuulettuvassa alapohjassa on huolehdittava alapohjan ja sen liittymien ja läpivientien huolellisesta tiivistämisestä sekä ryömintätilan riittävästä tuulettumisesta. Reunavahvistetussa laatassa ei vuotavia saumoja tai liitoksia ole, mutta läpivientien tiivistäminen on silti tärkeää.

Julkaisut

RT 103123. Radonin torjunta. Rakennustieto 2019.

Kysyttävää radonista rakentamisessa?

Ota yhteyttä: