Radon Radon
Radon

Määräykset ja ohjeet uudisrakentamisessa

Määräykset ja ohjeet uudisrakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen sisäilma on terveellinen ja turvallinen. Säteilylain nojalla annettavassa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa uusien rakennusten viitearvoksi asetetaan 200 Bq/m3.

Radoniin liittyviä rakentamismääräyksiä on annettu ympäristöministeriön asetuksilla pohjarakenteista (465/2014) sekä uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017).  Pohjarakenneasetuksen (4 §) mukaan rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Ilmanvaihtoasetuksen (5 §) mukaan sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisissa määrin fysikaalisia tekijöitä eli mm. radonia. Ilmanvaihdon suunnittelijan on suunniteltava rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi radonin siirtymistä maaperästä sisäilmaan (21 §).

Suomen rakentamismääräyskokoelman (YM 2018) Pohjarakenteiden suunnittelu -osassa annetaan määräyksiä täydentäviä ohjeita. Radonin torjumiseksi rakennukseen valitaan sopivat rakenteet ja/tai toimenpiteet. Usein käytettyjä menetelmiä ovat tiivis alapohja, alapohjan tuuletus sekä radonputkisto. Rakennuksen valmistuttua kannattaa tehdä vähintään kaksi kuukautta kestävä radonmittaus, jolla varmistetaan, että radonin torjunta on onnistunut.

Myös kuntien rakennusjärjestyksissä voi olla vaatimuksia radonturvallisesta rakentamisesta.

Käytännön ohjeita on julkaistu Rakennustiedon ohjekortissa RT 103123. Radonin torjunta (päivitetty 2019). Kortissa on ohjeet radonturvallisen perustuksen ja alapohjan toteuttamiseksi. Kortti korvasi vuonna 1994 julkaistun ympäristöministeriön oppaan (Opas 2/1993, Radonin torjuminen pien- ja rivitaloissa).

Rakennuttajan kannattaa vaatia suunnittelijalta ja rakentajalta radonturvallista suunnittelua ja työn toteutusta RT-ohjekortin mukaisesti. Radontorjunnan ratkaisut merkitään perustus-, rakenne- ja LVI-kuviin. Rakentamisen aikana on tärkeä valvoa, että radontorjunta toteutetaan huolellisesti suunnitelmien mukaan.

Aikaisemmat määräykset

Radon mainitaan ensimmäisen kerran Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa D2 (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto) vuonna 1987, jossa referoidaan Lääkintöhallituksen ohjekirjettä ja annetaan suunnittelun ohjearvoksi 200 Bq/m3.

Vuonna 20014 Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan B3 (Pohjarakenteet) lisättiin määräys, että rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.

Julkaisut

RT 103123. Radonin torjunta (päivitetty 2019).

Kysyttävää radonista rakentamisessa?

Ota yhteyttä: