Mitä säteily on Mitä säteily on
Mitä säteily on

Ihmisessä on aina radioaktiivisia aineita

Ihmisessä on aina radioaktiivisia aineita

Radioaktiiviset aineet kulkeutuvat ihmiseen ruuan, juomaveden ja hengitysilman mukana. Kehossa on aina luonnon radioaktiivisia aineita. Lisäksi ihmiseen kulkeutuu ravinnon mukana Tšernobylin onnettomuudesta peräisin olevaa cesium-137:ää.

Kehossa olevia luonnon radioaktiivisia aineita on esimerkiksi kalium-40. Luonnon kaliumissa on aina vakio-osuus radioaktiivista kalium-40-isotooppia. Aikuisessa ihmisessä kalium-40:tä on yleensä 3000 - 6000 becquerelia (Bq). Kehoon kulkeutuu myös kallioperässämme esiintyvää luonnon uraania ja toriumia sekä näiden hajoamistuotteita. Tunnetuin ja suomalaisten säteilyaltistuksen kannalta tärkein hajoamistuote on uraanin hajoamissarjaan kuuluva radon. Ihmiseen radioaktiiviset aineet kulkeutuvat ruuan, juomaveden ja hengitysilman mukana.

Ydinasekoekauden laskeumasta peräisin olevia pitkäikäisiä cesium-137:ää (puoliintumisaika 30 vuotta) ja strontium-90:tä (28 vuotta) on kulkeutunut ihmiseen ravinnon mukana. Tšernobylin onnettomuuden seurauksena ihmiset saavat edelleen cesium-137:ää ravinnosta. Alussa laskeumassa mukana ollut cesium-134 on lyhyen puoliintumisaikansa (2 vuotta) vuoksi lähes kokonaan hävinnyt. Radioaktiivista jodi-131:tä saatiin vähäisiä määriä hengityksen ja maidon mukana heti onnettomuuden jälkeen. Normaalisti toimivien ydinvoimalaitosten ympäristöön päästämien radioaktiivisten aineiden määrät ovat niin pieniä, ettei niillä ole ihmisen kannalta merkitystä.

Graafissa on kuvattu kehon sisältämät cesium-137-aktiivisuudet pääkaupunkiseudun väestöä edustavassa vertailuryhmässä, Pohjois-Lapin poronhoitajissa sekä paljon luonnontuotteita Päijät-Hämeessa syövissä henkilöissä. Tarkastelujakso on 1960-luvulta 2020-luvulle. Ilmakehässä tehdyistä ydinräjäytyksistä aiheutui laskeuma, joka näkyy selkeästi 1960-luvulla Pohjois-Lapin poronhoitajien cesium-137:n kuvaajassa.

​​​​​​​Cesium-137:n aktiivisuus pääkaupunkiseudun väestöä ja Pohjois-Lapin poronhoitajia edustavissa ryhmissä sekä paljon luonnontuotteita syövässä ryhmässä Päijät-Hämeessä. Ennen vuotta 1986 cesium on peräisin ilmakehässä tehdyistä ydinräjäytyksistä aiheutuneesta laskeumasta. Poronhoitajien muita suuremmat cesium-aktiivisuudet aiheutuvat poronlihaan ravintoketjussa jäkälä–poro rikastuvasta cesium-137:stä ja poronlihan suuresta osuudesta poronhoitajien ruokavaliossa.

Säteilyturvakeskus on seurannut suomalaisten altistumista suorien ihmismittausten avulla 1960-luvulta lähtien. Pääkaupunkiseudulta valitun vertailuryhmän mittaukset on tehty Helsinkiin STUKin laboratorioon kiinteästi asennetulla laitteistolla. Pohjois-Lapin poronhoitajien ja paljon luonnontuotteita Päijät-Hämeessä syövien mittaukset on tehty liikkuvissa mittauslaboratorioissa. Pohjois-Lapin poronhoitajien mittaukset on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston Radiokemian laboratorion kanssa. Yllä oleva kuva osoittaa, miten ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden vaikutus eroaa Tšernobylin onnettomuuden vaikutuksista.

Ydinasekokeiden seurauksena pitkällä aikavälillä tullut laskeuma jakaantui Suomessa tasaisesti, mutta silti Helsingin ryhmän ja Inarin poronhoitajaryhmän cesiummäärien ero on suuri. Ero johtuu erilaisesta ravinnosta. Lapin karussa luonnossa erityisesti ravintoketju jäkälä-poro-ihminen on voimakas cesiumin rikastaja. Tšernobylistä tullut laskeuma jakaantui sen sijaan erittäin epätasaisesti. Lappiin sitä tuli vähän kuten väkirikkaalle pääkaupunkiseudullekin. Päijät-Hämeeseen laskeumaa tuli enemmän ja siellä paljon luonnontuotteita syövien ihmisten säteilyaltistus on suurempi kuin muualla maassa. Koko Suomessa Tšernobylin onnettomuudesta aiheutuva säteilyannos on kuitenkin hyvin pieni osa vuotuisesta kokonaisannoksesta.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö