Laserien maahantuonti

Laserien maahantuonti

EU:n markkinoilla olevien laitteiden tulee täyttää niitä koskevat turvallisuusvaatimukset. EU:n sisältä laitteita ostettaessa tämä ei aiheuta yksityisen kuluttajan kannalta vaatimuksia, mutta jos laitteita tilataan EU:n ulkopuolelta, on laitteen maahantuoja vastuussa siitä, että laite täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset. Tämä koskee myös yksityishenkilöiden suorittamaa maahantuontia.

Pienjännitedirektiivin ulkopuolelle jääviä paristo- ja akkukäyttöisiä laserlaitteita koskevat kotimaiset vaatimukset, jotka on annettu Valtioneuvoston asetuksessa laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 291/2008. Muuhun kuin turvallisuusluokkaan 1 kuuluvalle laserille on tehtävä tyyppitarkastus ennen kuin sen saa asettaa myytäväksi, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön. Tarkastuksen suorittaa tehtävään akkreditoitu tai muu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä asiantuntijalaitos. Vaihtoehtoisesti tyyppitarkastuksen voi tehdä kolmantena osapuolena oleva toisen EU:n jäsenvaltion, Turkin tai ETA-sopimuksen osapuolena olevan EFTA valtion tarkastus- tai sertifiointielin. Silloin edellytetään, että laitteen tyyppitarkastuksen turvallisuustaso vastaa suomalaisten vaatimusten mukaista tasoa.

EU:n ulkopuolelta tulevia laserlaitteita valvotaan Tullin ja Säteilyturvakeskuksen yhteistyönä. STUK voi estää laserlaitteen maahantuonnin tuotteen vaarallisuudesta tehdyn arvion perusteella.

Tyyppitarkastuksessa määrätään laserlaitteen turvallisuusluokka ja tarkastetaan, että laite täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi laserlaitteen mukana on toimitettava laitteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet. Merkintöjen ja varo- sekä turvallisuusohjeiden tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

muualla palvelussa

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia