Itkuhälyttimet

Elektroninen itkuhälytin antaa vanhemmille mahdollisuuden vahtia nukkuvaa lasta matkan päästä. Laitteistoon kuuluu kaksi osaa, joista toinen sijoitetaan lapsen lähelle (vauvayksikkö) ja toinen kuuloetäisyydelle lasta vahtivasta aikuisesta (vanhempien yksikkö). Laite aktivoituu lapsen äänestä, jolloin viesti kulkee radioaaltoina laitteen osien välillä.

Itkuhälyttimen lähetysteho voi olla 500 milliwattia, mikä on kaksinkertainen kännykän maksimitehoon verrattuna. Suuresta maksimitehosta huolimatta hälyttimien aiheuttama SAR-arvo jää STUKin mittausten mukaan huomattavasti alle radioaalloille kansainvälisesti määritellyn raja-arvon, joka on kaksi wattia kiloa kohti. SAR-arvo kuvaa sitä energiaa, joka radioaalloista imeytyy kehoon.

Keskimääräinen altistus on lisäksi huomattavasti alhaisempi kuin mitatut arvot, sillä itkuhälytin lähettää radioaaltoja vain niinä hetkinä, jolloin lapsen ääntely aktivoi laitteen. Pienten lasten turhaa altistusta voi vielä helposti vähentää sijoittamalla laite lapsen ulottumattomiin.

Itkuhälytinten säteilyn mittaus

Säteilyturvakeskus ja Ruotsin säteilyturvallisuusviranomainen SSM ovat yhdessä mitanneet neljän eri valmistajan itkuhälyttimen radioaaltosäteilyä. Mittaukset tehtiin, jotta voitiin varmistua, että laitteiden aiheuttama altistus ei ylitä radiotaajuisen säteilyn raja-arvoa. Mittauksiin valittiin tavanomaisia malleja, jotka käyttävät eri taajuusalueita, tekniikoita ja lähetystehoja.

Mitattujen hälyttimien aiheuttama SAR-arvo jäi huomattavasti alle radioaalloille kansainvälisesti määritellyn raja-arvon, joka on kaksi wattia kiloa kohti. SAR-arvo kuvaa sitä energiaa joka imeytyy kehoon radioaalloista.

Valmistaja Malli  *Mitattu SAR (W/kg)

Itkuhälytinten radioaaltosäteilyn mittaustulokset

Doro BM35+1  
  - vauvayksikkö   0,174
 - vanhempien yksikkö   0,214
Lafayette Dc-466  
  - 1 ja 2 yksikkö   0,36
TopCom PMR Babytalker 1010  
  - vauvayksikkö   0,041
  - vanhempien yksikkö   0,33
 Philips Avant DECT SCD497  
 - vauvayksikkö   0,030
 - vanhempien yksikkö   0,024

 *Mittausepävarmuus oli 22 %

Altistus pienenee nopeasti etäisyyden kasvaessa

Itkuhälyttimien, kuten muidenkin langattomien radiotaajuisten laitteiden, aiheuttamaa altistusta voi helposti vähentää kasvattamalla etäisyyttä laitteeseen.

Näin itkuhälyttimien SAR mitattiin

Mittauksissa käytetään muovista astiaa (fantomi), joka on täytetty aivojen keskimääräisiä sähköisiä ominaisuuksia vastaavalla nesteellä. Itse mittaus tehdään ohjaamalla tietokoneella robotin käsivarressa oleva mittapäätä, joka mittaa itkuhälyttimen tuottamaa sähkökenttää nesteessä (Samaa laitteistoa käytetään matkapuhelinten SAR-mittauksissa).

Mittauksia tehtiin hälyttimen eri asennoilla ja etäisyyksillä fantomista. Suurin testeissä mitattu arvo määrittelee itkuhälyttimen SAR-arvon. Tämän arvon tulee olla pienempi kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen määrittelemä enimmäisarvo 2 Wattia kiloa kohti.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: