Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Talvivaaran kaivoksen ympäristöstä kerättyjen vesi- ja muiden näytteiden uraanipitoisuuksia

Talvivaaran ympäristövahinko: Kaivoksen ympäristöstä kerättyjen vesi- ja muiden näytteiden uraanipitoisuuksia

Säteilyturvakeskus valvoo ympäristön radioaktiivisuutta Talvivaaran kaivoksella.

Talvivaaran kaivoksen marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena ympäristöön pääsi merkittävä määrä uraanipitoista vettä. STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta Talvivaarassa. STUK ottaa näytteitä vesistä kaivosalueelta ja kaivosalueen ulkopuolisesta lähiympäristöstä. Tulosten perusteella annetaan tarvittaessa suosituksia muun muassa juomaveden käytöstä. Voimassa olevan ympäristöluvan perusteella sekä STUKin hyväksymän päästörajan perusteella Talvivaaran kaivokselta ympäristöön laskettavan veden uraanipitoisuus ei saa ylittää 10 mikrogrammaa litrassa.

Toimenpideraja juomaveden uraanipitoisuudelle on 100 mikrogrammaa litrassa. Tämä raja perustuu uraanin säteilyvaikutuksiin. Tällaista vettä ei pidä käyttää jatkuvasti ruoka- ja juomavetenä. Muuta veden käyttöä ei uraanipitoisuuden takia tarvitse rajoittaa. Suomessa pintavesien uraanipitoisuus on tyypillisesti alle yksi mikrogrammaa litrassa.

Terrafame Oy tarkkailee Talvivaaran kaivoksen ympäristön tilaa. Mittaustulokset löytyvät Terrafame Oy:n omilta internetsivuilta .

Näytteenotot 5.11.-13.12.2012

Kaivosalueen vesien kokonaisuraanimäärät (mikrogrammaa litrassa). Kuvassa näkyy myös vuotovesien vaikutusalue kaivosalueen ulkopuolella. Etelässä Vuoksen vesistössä vaikutukset ovat tähän mennessä näkyneet Kivijärvelle asti. Pohjoisessa Oulujoen vesistössä vaikutukset eivät näy kaivosalueen ulkopuolella. 

Vertailu juomaveden uraanista

Kokonaisuraani
µg/l
Kokonaisuraani
Bq/l
 
1 0,03 Pohjavesissä yleensä esiintyvä pitoisuustaso
30 1 Kansainvälisen terveysjärjestön (WHO) suositusarvo talousvedelle. Arvo perustuu uraanin kemialliseen myrkyllisyyteen.
100 3 Toimenpidearvo talousvedelle perustuu uraanin säteilyvaikutuksiin. Kun vettä käytetään jatkuvasti juoma- ja ruokavetenä, siitä aiheutuva säteilyannos on 0,1 millisievertiä (mSv) vuodessa.   
3000 100 Kun vettä käytetään jatkuvasti juoma- ja ruokavetenä siitä aiheutuva annos on saman suuruinen kuin suomalaisen keskimääräin saama vuotuinen säteilyannos (noin 3,2 mSv).
10 000 300 Jos vettä käytetään kuukauden ajan juoma- tai ruokavetenä, siitä aiheutuva annos on sama kuin säteilylaissa asetettu väestön annosraja 1 mSv vuodessa. 

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt