Kaivokset Kaivokset

Kaivokset

Kaivokset

Ympäristövahinko

Ympäristövahinko

Marraskuun 4. päivänä 2012 Sotkamon Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta alkoi vuoto, jonka seurauksena ympäristöön pääsi uraanipitoista vettä.

Vuotava jätevesi oli erittäin hapanta ja se sisälsi suuria raskasmetallipitoisuuksia. Normaalisti kipsisakka-altaan veden uraanipitoisuus on matala, alle 1 becquereliä litrassa, mutta runsassateisen syksyn vuoksi kipsisakka-altaisiin johdettiin kaivosalueelta ylimääräisiä hyvin happamia vesiä, jolloin veden pH laski niin alhaiseksi, että uraani liukeni kipsistä veteen. Suurin osa vuodosta saatiin pysäytettyä kaivosalueelle, mutta osa pääsi luonnon vesiin.

Talvivaaran kaivosalueen vesien hallinta on toimintaa, josta voi aiheutua terveydellistä tai ympäristöllistä haittaa. STUK teki päätöksen, että toiminta on säteilylain mukaista säteilytoimintaa ja aloitti uraanipitoisuuksien valvonnan kaivosalueella ja sen lähiympäristössä.

STUKin ottamat vesinäytteet analysoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen,  ja tulokset julkaistaan STUKin internetsivuilla.

Myös Terrafame Oy tarkkailee Talvivaaran kaivoksen ympäristön tilaa. Mittaustulokset löytyvät Terrafame Oy:n omilta internetsivuilta.