Malminetsintä, valtaus ja YVA-menettely

Kaivoslain mukaan malminetsintää voidaan suorittaa etsintyönä, joka muistuttaa jokamiehen oikeuksia tai malminetsintäluvalla.

Etsintä on sallittua toisen alueella laissa säädetyin rajoituksin. Luonnonsuojelualueilla sovelletaan luonnonsuojelulain nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Malminetsintä alkaa alueellisilla tutkimuksilla, jotka ovat kartoitustyyppisiä ja joilla voidaan kattaa laajat alueet. Tällaisia tutkimuksia ovat kallioperäkartoitus, maaperäkartoitus, geofysikaalinen kartoitus (esim. matalalentomittaukset) sekä erilaiset suuralueelliset ja alueelliset geokemialliset kartoitukset. Malminetsintälupa ei vielä oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta luvanhaltija saa etuoikeuden malminetsintäalueen kaivoslupaan.

Malminetsinnän alkuvaiheessa ympäristövaikutukset ovat yleensä vähäiset eikä esimerkiksi uraanin etsintävaiheen toimenpiteillä ei ole merkittäviä säteilystä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kairauksen säteilyvaikutukset eivät poikkea olennaisesti porakaivon tekemiseen tai muun malmin tai mineraalin etsintään liittyvistä kairauksista. Kairaus ei nosta taustasäteilyn tasoa.

Valtaus oikeuttaa selvittämään esiintymän laadun

Valtaus on oikeus valtauskirjassa osoitetulla alueella kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi. Malmin hyödynnettävyyttä selvitettäessä valtaaja voi kaivoslain mukaan syväkairata, tehdä tutkimuskaivantoja, kuivattaa aluetta sekä suorittaa koelouhintaa ja koerikastusta alueella. Uraaniesiintymän osalta jos syväkairaukset osoittavat esiintymän olevan riittävän rikas ja laaja, voi olla syytä tehdä koelouhintaa. Säteilyvaikutukset riippuvat muun muassa koelouhokseen avatun esiintymän pitoisuuksista, laajuudesta ja sijainnista.

Uraanin koelouhinta ja koerikastus ovat STUKin valvonnan alaista toimintaa. Uraanin koerikastus edellyttää myös ydinenergialain mukaista lupaa.

Ympäristövaikutusten arviointi

Kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) perustuu YVA-lakiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on tuottaa tietoa kaivoshankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Tuotettava tieto hyödyttää hankkeesta vastaavaa tämän suunnitellessa hanketta, tarjoaa hankkeesta päättäville viranomaisille perustan päätöksentekoon sekä edistää yhteisöjen, asukkaiden ja muiden tahojen osallistumista. Menettelyn tavoitteena on tukea hankkeen suunnittelua ja parantaa ympäristönäkökohtien kokonaisvaltaista huomioon ottamista. Ympäristövaikutusten arviointi pyrkii ennakoimaan mahdolliset merkittävät ympäristövaikutukset sekä ehkäisemään tai lieventämään niitä ja suuntaamaan tarvittavat varotoimet oikeisiin kohteisiin.

Tarkemmin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä kaivoshankkeissa on kerrottu Työ- ja elinkeinominiteriön YVA-oppaassa.

Jaa tämä sivu