Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Malminetsintä ja YVA-menettely

Malminetsintä, valtaus ja YVA-menettely

Kaivoslain mukaan malminetsintää voidaan suorittaa etsintyönä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä.  Etsintä on sallittua toisen alueella kaivoslaissa säädetyin rajoituksin.   Malminetsintään on oltava kaivosviranomaisen lupa (malminetsintälupa), jos malminetsintää ei voida toteuttaa etsintätyönä tai kiinteistön omistaja ei ole antanut siihen suostumustaan.

Malminetsintä alkaa alueellisilla tutkimuksilla, jotka ovat kartoitustyyppisiä ja joilla voidaan kattaa laajat alueet. Tällaisia tutkimuksia ovat kallioperäkartoitus, maaperäkartoitus, geofysikaalinen kartoitus (esim. matalalentomittaukset) sekä erilaiset suuralueelliset ja alueelliset geokemialliset kartoitukset. Malminetsintälupa ei vielä oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta luvanhaltija saa etuoikeuden malminetsintäalueen kaivoslupaan.

Malminetsinnän alkuvaiheessa ympäristövaikutukset ovat yleensä vähäiset eikä esimerkiksi uraanin etsintävaiheen toimenpiteillä ole merkittäviä säteilystä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kairauksen säteilyvaikutukset eivät poikkea olennaisesti porakaivon tekemiseen tai muun malmin tai mineraalin etsintään liittyvistä kairauksista. Kairaus ei nosta taustasäteilyn tasoa.

Uraanin koelouhinta ja koerikastus ovat STUKin valvonnan alaista toimintaa. Uraanin koerikastus edellyttää myös ydinenergialain mukaista lupaa.

Ympäristövaikutusten arviointi

Kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) perustuu YVA-lakiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on tuottaa tietoa kaivoshankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Tuotettava tieto hyödyttää hankkeesta vastaavaa tämän suunnitellessa hanketta, tarjoaa hankkeesta päättäville viranomaisille perustan päätöksentekoon sekä edistää yhteisöjen, asukkaiden ja muiden tahojen osallistumista. Menettelyn tavoitteena on tukea hankkeen suunnittelua ja parantaa ympäristönäkökohtien kokonaisvaltaista huomioon ottamista. Ympäristövaikutusten arviointi pyrkii ennakoimaan mahdolliset merkittävät ympäristövaikutukset sekä ehkäisemään tai lieventämään niitä ja suuntaamaan tarvittavat varotoimet oikeisiin kohteisiin.