Elintarvikkeet ja talousvesi Elintarvikkeet ja talousvesi
Elintarvikkeet ja talousvesi

Talousveden radioaktiivisten aineiden poistosta syntyvät jätteet

Talousveden radioaktiivisten aineiden poistosta syntyvät jätteet

Yksityisissä talouksissa, joissa käytetään kaivovettä, voi olla käytössä laitteistoja radioaktiivisten aineiden, esimerkiksi radonin tai uraanin, poistamiseksi. Aktiivihiilisuodattimiin kertyy radonia ja sen hajotessa syntyy hajoamistuotteita, jotka säteilevät.

Kotitalouksien aktiivihiilisuodattimet voi hävittää radioaktiivisuuden puolesta sekajätteenä kotitalousjätteen mukana. Radonin poistossa käytettyjä suodattimia tulee kuitenkin vanhentaa ennen hävittämistä, jotta niiden ulkoista säteilyaltistusta aiheuttava radioaktiivisuus olisi riittävän vähäistä hävitettäessä. Vanhentamisen ajaksi suodatin varastoidaan paikkaan, jossa sen aiheuttamalle säteilylle ei altistuta. Kun suodatinta vanhennetaan kuukauden ajan, pienenee radonin lyhytikäisistä hajoamistuotteista aiheutuva ulkoinen säteily normaalin taustasäteilyn tasolle.

Myös kotitalouksien kaivoveden muiden radioaktiivisten aineiden poistoon tarkoitetut suodatinmateriaalit, kuten hartsit ja antrasiitti, voidaan hävittää sekajätteenä niiden radioaktiivisuuden puolesta.

Mikäli esimerkiksi vesilaitokset tai vedenpuhdistuslaitteistoja toimittava tai huoltava toimija huolehtii vanhojen radioaktiivisten aineiden poistosta syntyvien jätteiden tai aktiivihiilisuodatinjätteiden käsittelystä, toiminta vaatii luonnonsäteilyaltistuksen selvittämistä ja sen tulosten toimittamista Säteilyturvakeskukselle.

Lisätietoa jätteiden käsittelystä: lsv (at) stuk.fi