Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ydinvoimaloiden ikääntyminen haltuun eurooppalaisella yhteistyöllä

Ydinvoimaloiden ikääntyminen haltuun eurooppalaisella yhteistyöllä

14.3.2019 klo 15:19
Verkkouutinen

EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä ENSREG päätti heinäkuussa 2015, että ydinvoimaa käyttävät EU-maat tekevät ydinvoimaloiden ikääntymisen hallinnasta vertaisarvioinnin. 

Työn taustalla on EU:n ydinturvallisuusdirektiivi,  joka edellyttää että jäsenmaat tekevät ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vertaisarvioinnin kuuden vuoden välein. ENSREG päätti, että ensimmäinen vertaisarviointi tehdään ikääntymisen hallinnasta. Vertaisarvioinnissa ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ikääntymisen hallinnan riittävyyttä oman maansa ydinvoimalaitoksissa ja kirjoittavat arvioinnista maaraportin. Maaraportit alistetaan tämän jälkeen yhteiseen arviointiin, eli eri maiden viranomaiset arvioivat ristiin toistensa raportit.

Reaktoripainesäiliöt, hankalasti tarkastettavat putket, kaapelit ja betoniset suojarakennukset valittiin ikääntymisen arvioinnissa erityisen mielenkiinnon kohteiksi. Valitut kohteet ovat voimalaitosten turvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä ja niiden ikääntymisen hallinta kertoo olennaisen laitosten ikääntymisen hallinnasta. 

Suomen raportin arvioineet eurooppalaiset viranomaiset olivat ylitarkastaja Yrjö Hytösen mukaan yhtä mieltä STUKin raportin kanssa. Suomalaisilla laitoksilla ikääntymisen hallinnasta on huolehdittu ylipäätään hyvin. Hyvänä käytäntönä nousi esille muun muassa Suomen aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin vertaisarviointeihin joista esimerkkeinä Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n koordinoimat SALTO ja OSART.

Aina kuitenkin löytyy jotain kehitettävää. Suomen raportin arvioinnissa kiinnitettiin huomio kolmeen asiaan. 

  1. Viivästyneissä rakennusprojekteissa ja huoltoseisokeissa on kiinnitettävä enemmän huomiota laitteiden pitkäaikaisesta käyttämättömyydestä johtuviin ikääntymismekanismeihin ja niiden hallintaan. Tällaista ikääntymistä ei aina osata ennakoida.
  2. Reaktoripainesäiliön sydänalueen perusaineen määräaikaistarkastusohjelmassa tunnistettiin potentiaalista kehitystarvetta.
  3. Tiettyjen hankalasti tarkastettavien putkiosuuksien tarkastuskäytäntöjä on selkeytettävä sekä luotava valmiudet sellaisiin ennakoimattomiin tarkastuksiin, joita voidaan tehdä muiden töiden yhteydessä.

Yrjö Hytösen mukaan vertaisarvioinnin hyöty ei rajoitu pelkästään Suomen maaraportista tehtyihin havaintoihin. Arvokasta palautetta on saatavissa myös muiden maiden tilanteesta tehdyistä havainnoista. Esimerkiksi ikääntymisen hallinta pitkissä huoltoseisokeissa on asia, joka tuli ilmi joidenkin maiden laatimissa maaraporteissa, ja johon Suomessakin kannattaa kiinnittää huomiota.

Vertaisarvioinnin yleisenä tuloksena voidaan todeta, että kaikilla mukana olleilla eurooppalaisilla ydinvoimalaitoksilla on käytössään asianmukaiset ikääntymisen hallintaohjelmat, joilla varmistetaan ydinvoimalaitosten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvyn säilyminen normaalissa käytössä sekä myös mahdollisissa häiriötilanteissa. 

Tutkimusreaktoreiden ikääntymisen hallintaohjelmissa tunnistettiin puutteita mutta tämä ei koske Suomea, jonka ainoata tutkimusreaktoria ollaan jo poistamassa käytöstä.

Seuraavaksi STUK tekee vertaisarvioinnin havaintojen pohjalta toimenpideohjelman yhteistyössä ydinvoimayhtiöiden kanssa. Ohjelmassa arvioidaan Suomelle osoitettujen kehittämiskohteiden soveltuvuutta sekä kuvataan tarvittavien jatkotoimenpiteiden toteutustavat. Yhtiöt laativat ohjelman perusteella  yksityiskohtaiset aikataulutetut suunnitelmat. STUK tarkastaa suunnitelmat ja sen jälkeen kun STUK on ne hyväksynyt, ne hyväksytetään vielä ENSREGissä.

ENSREGissä vertaisarviointityötä johtaa STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana. 

Lisätietoja:

Vertaisarvioinnista ENSREGin nettisivuilla

Suomen maaraportti

Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
14.3.2019 klo 15:32