Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Turvallisempi tulevaisuus

Turvallisempi tulevaisuus

3.10.2014 klo 10:00
Verkkouutinen

Valtioneuvoston kanslia julkisti tänään 3.10. ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalaan kuuluva STUK on arvioinut, mitä STM:n tulevaisuuskatsaus merkitsee säteilyturvallisuuden osalta.

Yksi Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksen teemoista on ”Ympäristö terveyden ja hyvinvoinnin voimavaraksi”. Teemaan liittyen Säteilyturvakeskus haluaa kiinnittää huomion kolmeen asiaan.

Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen

Säteilyvaaratilanteisiin varautumisen osalta STUK muistuttaa, että vakava säteilyvaaratilanne vaikuttaa koko yhteiskuntaan.  Eri viranomaisten ja muiden tilanteen hoidossa mukana olevien organisaatioiden välistä tiedonkulkua ja tilannekuvajärjestelmiä täytyy kehittää, jotta varmistetaan yhtenevät perusteet päätöksille ja kaikille yhtenäinen tilannekuva. Iso haaste on kansalaisille suunnatun viestinnän koordinointi. Myös eri toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia on edelleen selvitettävä, etenkin akuuttia vaaratilannetta seuraavien jälki- ja toipumisvaiheiden vastuiden ja tehtävien osalta. Elinympäristön, elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuuden todentamiseksi tarvitaan paljon erilaisia säteilymittauksia. Suomeen tarvitaan suunnitelma ja kannanotto laite- ja henkilöresursseista.

Radonturvallisuuden edistäminen

Noin 300 suomalaista sairastuu sisäilman radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään joka vuosi. Sairastuvien määrään pystytään vaikuttamaan. Kansalaisten säteilyaltistusta voidaan tehokkaimmin alentaa pienentämällä asuntojen radonpitoisuuksia. Tällöin tärkeää on saada suomalaiset tiedostamaan tilanne, rakentamaan radonturvallisia taloja, tekemään radonmittauksia ja korjaamaan vanhat rakennukset sellaisiksi, että asukkaat eivät siellä altistu radonille. EU:n uusi säteilysuojeludirektiivi vuodelta 2013 edellyttää pitkän aikavälin suunnitelmaa radonin aiheuttamista riskeistä. Kansallisella suunnitelmalla voidaan entistä paremmin vaikuttaa suomalaisten radonaltistukseen. STUK tekee kansallisen suunnitelman yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Luonnonsäteilyn valvonta ja turvallisuus

Luonnonsäteilyn valvonnasta ja turvallisuudesta STUK toteaa, että luonnonsäteilystä johtuva säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin se järkevin toimenpitein on mahdollista. EU:n säteilysuojeludirektiivi kattaa kaikki tilanteet, joissa ihminen altistuu säteilylle. Suomen säteilylainsäädäntö muutetaan vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Erityistä huomiota lähitulevaisuudessa on kiinnitettävä säteilyturvallisuuteen kaivostoiminnassa. STUK valvoo myös rakennusmateriaalien ja talousveden radioaktiivisuutta.

Lisätietoja:

Tiedottaja Risto Isaksson, puh. 09 759 88 208

 

STUKin muistiot:

Varautuminen säteilyvaaratilanteisiin (pdf)
Radonturvallisuuden edistäminen (pdf)
Luonnonsäteilyn valvonta ja turvallisuus (pdf)
 
STM:n tulevaisuuskatsaus

Säteilyvaara, Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:56